Du er her

Førsteamanuensis/førstelektor psykologi

VID vitenskapelige høgskole - Fakultet for sosialfag

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og phd.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Per oktober 2020 har VID 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Vi søker etter en psykolog med engasjement for og erfaring fra det sosial- og helsefaglige praksisfeltet

Fakultet for sosialfag
Ved fakultet for sosialfag, studiested Oslo er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i psykologi, fra 01.08.2021.

Fakultet for sosialfag har ca. 1000 studenter og ca. 50 årsverk fordelt på bachelor og masterprogram i sosialt arbeid og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis, samt flere videreutdanninger www.vid.no/enheter/fakultet-for-sosialfag

Fakultetet har konkrete planer om vekst i antall utdanningstilbud og -typer, noe som betyr tilhørende vekst i antall studenter og ansatte. I første omgang utvider vi fakultetets portefølje innenfor barnevernfeltet med to masterutdanninger og en bachelorutdanning i barnevern.

Fakultetet vil utdanne reflekterte praktikere og er opptatt av å tilby studentene praksisnær og forskningsbasert undervisning, og har omfattende samarbeid med praksisfeltet


Om stillingen
Fagområdet for stillingen er undervisning, veiledning og forskning hovedsakelig innenfor programområdet sosialt arbeid. Stillingen er knyttet til bachelor-, videre- og masterutdanninger. Særlig relevante kunnskapsområder er utviklingspsykologi, sosialpsykologi, kunnskap om traumer, vold og overgrep, psykisk helse, rus- og avhengighetsproblematikk.


Arbeidsoppgaver
Stillingene er tillagt oppgaver knyttet til programområdets faglige og vitenskapelige arbeidsområder og vil ha ansvar for:

 • undervisning, veiledning, tilbakemelding på arbeidskrav, bruk av ulike e-læringsverktøy, eksamensarbeid både på bachelor- og masternivå
 • utvikling og gjennomføring av emner både på bachelor- og masternivå forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid
 • administrasjon

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.


Kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav:

 • profesjonsutdanning i psykologi
 • oppnådd doktorgrad, tilkjent førstelektorkompetanse eller tilsvarende kvalifikasjoner arbeidserfaring fra det sosial- og helsefaglige praksisfeltet
 • dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse på minimum 10 studiepoeng god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk

Det er også ønskelig med:

 • erfaring med undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå psykologspesialistgodkjenning
 • erfaring med fagutvikling, forskning og prosjektledelse erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • erfaring med fleksibel undervisning, e-læring og studentaktive metoder gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper
Vi ser etter kandidater med gode samarbeidsevner, som har god arbeidskapasitet og formidlingsevne, og som har evne til å arbeide selvstendig og systematisk.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt meget stor vekt på personlig egnethet knyttet til skriftlig og muntlig formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet. Dokumentert praktisk erfaring og FoU-arbeider fra ovennevnte fagområder vil også bli vektlagt.
 

Generelle kriterier
Vi søker etter kolleger med førstekompetanse. For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse i tråd med forskrift og VIDs retningslinjer, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer egne kurs.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.


Vi tilbyr:

 • mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement en kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR 24 eller stillingskode 1198 Førstelektor LR 24


Generell informasjon
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det vil bli brukt administrativ gjennomgang og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Administrativ gjennomgang sendes ikke ut.


Søknaden
Søknaden med vedlegg sendes via lenken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert. Alle arbeider som søkeren ønsker vurdert må lastes opp i sin helhet
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht. til utlysningens krav til kvalifikasjoner profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling

Ved manglende førstekompetanse legges ved en plan som skisserer hvordan søker vil kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av en treårsperiode

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden.

Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved Astrid Nøss Olsen, telefon 22 96 38 88 eller e-post astrid.nossolsen@vid.no

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles. Søknadsfrist: 05.03.2021.
Tiltredelse: 01.10.2021, eller etter avtale.

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.
 
Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.


Kontaktinformasjon
Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til dekan Elisabeth Brodtkorb, telefon 22 45 19 64 eller e-post elisabeth.brodtkorb@vid.no

Jobbnorge-ID: 200478, Kundens referanse: 21/00408 ANO


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. mars 2021