Du er her

Familieterapeut/psykolog

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Bodø familievernkontor

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner, Bufetat Senter for administrasjon og utvikling og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne - og familiedepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de to nordligste fylkene med totalt ca. 700 ansatte.

Bodø familievernkontor har tilsammen 8 stillinger, derav 2 psykologstillinger og 4 familieterapeutstillinger. Kontoret betjener kommunene i Salten, og er ressursmiljø i familievernet i Bufetat region nord på området vold i nære relasjoner.

Har du interesse for par- og familiearbeid? Ledig fast stilling som familieterapeut/psykolog
 

Om stillingen
Ved Bodø familievernkontor er det ledig fast stilling som familieterapeut/psykolog.

Menn oppfordres til å søke stillingen grunnet personalsammensetningen ved enheten.


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Terapeutisk arbeid med par, familier og enkeltpersoner med samlivs- og relasjonsproblemer
 • Mekling for foreldre etter barneloven og ekteskapsloven
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet i form av samarbeid med andre instanser, veiledning, undervisning og kurs
 • Deltakelse i intern fagutvikling


Kvalifikasjonskrav
Stillingen kan søkes av

 • Personer med minimum treårig sosialfaglig eller annen relevant høgskole- eller universitetesutdanning, med videreutdanning i familieterapi eller annen relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng
 • Personer med profesjonsutdannelse i psykologi og godkjenning som psykolog. Eventuelt godkjenning som psykologspesialist

Det er ønskelig med allsidig erfaring fra arbeid med barn, voksne og/eller familier. Erfaring fra samtaler med barn vektlegges.


Personlige egenskaper

 • Interesse for par- og familiearbeid
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid, teamarbeid og kulturforståelse
 • Evne til nytenking og til å ta de faglige utfordringer kontoret til en hver tid står overfor
 • Evne og vilje til å jobbe effektivt med et økende antall henvendelser
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt


Vi tilbyr

 • Allsidige og interessante arbeidsoppgaver
 • Mekleropplæring
 • Veiledning etter behov
 • Hyggelige kollegaer
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1173 klinisk sosionom, kode 1496 klinisk barnevernspedagog, lønnsramme 18, alt. 7 -11, p.t kr 456 400-583 900 pr. år (ltr 51-65), kode 1185 spesialutdannet sosionom, kode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, kode 1509 spesialutdannet vernepleier, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, alle i LR 18, alt 5 - 11, p.t. kr 456 400-583 900 pr. år (ltr 51-65) eller i stillingskode 0794 psykolog, med lønn fra kr 523 200 til kr 615 900 pr. år (ltr 59-68), 0795 Spesialpsykolog, med lønn fra kr 594 400 til kr 667 200 pr. år (ltr 66-72) eller 1304 psykolog med godkjent spesialitet, med lønn fra kr 615 900 til kr 723 200 pr. år (ltr 68-76)
 • Det kan også være aktuelt med avlønning i kode 1494 sosionom, kode 1495 barnevernspedagog, kode 1489 miljøterapeut eller kode 1508 vernepleier, alle i lønnsramme 15, alt. 5-11, p.t kr 414 600-542 400 pr. år (ltr. 40-61). Lønnsplassering og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål
 • Stillingen er for tiden lagt til Bodø familievernkontor
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden
 • Prøvetid 6 måneder
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25


Kontaktinformasjon

Kontaktperson for stillingen: Leder Astrid Nygård, tlf 466 15 392 / 938 33 451.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. januar 2020