Du er her

Fagartikkel

Fagartikkel
Publisert
2. juli 2014

Utviklingstraumer kan forstås som vedvarende eksponering for traumatisk stress kombinert med sviktende andre-regulering av affekt. For dem som arbeider med utviklingstraumatiserte barn og unge, tilfører modellen «toleransevinduet» både forståelse og handlingsrom.

Fagartikkel
Publisert
2. juli 2014

Hele familien berøres når et familiemedlem utsettes for traumatiserende hendelser. Hjelpere bør være proaktive i sin kontakt, og oppfølgingen bør være traumeinformert med kontinuerlige vurderinger av hjelpebehov.

Fagartikkel
Publisert
5. juni 2014

Det er altfor enkelt å avfeie NPM som et reduksjonistisk fag-drap. Fagmiljøene har også et ansvar for å hente klinisk ekspertise ut av den «svarte boksen» og gjøre den tilgjengelig for etterprøvbarhet.

Fagartikkel
Publisert
5. mai 2014

Somatiske symptomer uten vesentlig medisinsk forklaring er utfordrende for både pasienter, psykologer og andre helsearbeidere. Hvordan kan vi forstå disse lidelsene?

Fagartikkel
Publisert
4. april 2014

ADHD er en viktig prediktor for senere rusmiddelavhengighet. Men oppdages ADHD hos barn og ungdom tidlig nok?

Fagartikkel
Publisert
5. mars 2014

Daglig eksponeres vi for reklame som forteller oss at shopping gjør oss lykkeligere. Stadig oppmuntrer politikerne oss til å holde det økonomiske hjulet i gang. For noen kan det ytre og indre presset til å shoppe bli så stort at de mister helt kontrollen over shoppingatferden.

Fagartikkel
Publisert
5. mars 2014

Barn og unge med lavt evnenivå er i høy risiko for å utvikle psykiske vansker. Det er for lite kunnskap i helsetjenesten om vanskene til denne gruppen.

Fagartikkel
Publisert
5. februar 2014

Hamlet blir av mange granskere oppfattet som mentalt i ubalanse eller med en eller annen form for psykisk forstyrrelse. Shakespeares tekst gir ikke grunnlag for en slik forståelse, særlig ikke hvis vi tar hensyn til tiden og konteksten Hamlet opptrer i.

Fagartikkel
Publisert
5. februar 2014

Eldre med psykiske lidelser kan ha god effekt av terapi, men som gruppe er de storforbrukere av psykofarmaka og underrepresentert innenfor psykologiske helsetjenester. Undersøkelsen tyder på at få eldre med en behandlingstrengende psykisk lidelse henvises til psykoterapi.

Fagartikkel
Publisert
7. januar 2014

Dommeres stereotypisk oppfatninger av kvinner og av ofre for voldtekt kan ha betydning for deres vurdering av et offers troverdighet, ansvar og skyld under en rettsak. Denne artikkelen ser på sjåvinistiske oppfatninger om kvinner og såkalte voldtektsmyter blant lekdommere og fagdommere i Norge.

Sider