Du er her

Doktorgradsstipendiat i psykisk helse

Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Nord universitet  Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt. 

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i å bidra til ny kunnskap om recovery-historier?
Stipendiat innen psykisk helse
 


Om stillingen 
Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en åremålsstilling som doktorgradsstipendiat i psykisk helse med fokus på recovery-historier fra unge mennesker (16-30 år). Stillingen tilbys fortrinnsvis som et 3-årig løp med 100 % ansettelse som stipendiat. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Doktorgradsprosjektet inngår i en av fire arbeidspakker i forskningsprosjektet «NEON Young Norway Study: Facilitating narrative experiences online to provide mental health support for young people». NEON Young Norway Study er finansiert med midler fra Norges Forskningsråd, og inkluderer nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det overordnede målet med prosjektet er å få økt kunnskap og forståelse av unges recovery-historier og å utvikle en digital helseintervensjon som gir unge mennesker direkte tilgang til psykisk helsestøtte. Stipendiaten vil i hovedsak være tilknyttet arbeidspakke NEON Young Implementation hvor hensikten er (1) å identifisere og kartlegge hvordan unge mennesker med psykiske problemer og fagfolk forstår og bruker recovery-historier og (2) å utforske muligheter og begrensninger ved bruk av recovery-historier i praksis. Stipendiaten vil ha hovedansvaret for å gjennomføre narrative intervju med unge mennesker og fagfolk og fasilitere «fremtids teknologi workshops».

Stipendiaten vil inngå i faggruppen Helse og samfunnsdeltakelse, og ha tilhørighet i forskningsgruppen Psykisk helse ved Nord universitet. I tillegg vil stipendiaten ha tett samarbeid med forskere ved Recovery Research Team ved University of Nottingham, Mental Helse Ungdom og involverte kommuner i NEON Young Norway Study. Det vil tilrettelegges for at stipendiaten gjennomfører et kortere eller lengre forskningsopphold ved University of Nottingham.

Stillingen har fortrinnsvis kontorsted ved studiested Namsos, Levanger eller Bodø, men Mo i Rana eller Vesterålen kan også vurderes. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør fysisk tilstedeværelse på kontorstedet.

Ansettelse i stillingen betinger søknad om opptak til ph.d. i profesjonsvitenskap ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes på: Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no)

I samråd med veiledere vil stipendiaten utforme en endelig prosjektskisse innen rammene for prosjektet i løpet av de tre første månedene etter ansettelse. Avhandlingen skal skrives på engelsk.

Veiledere i prosjektet er prosjektleder og førsteamanuensis Kristin Berre Ørjasæter og førsteamanuensis Cathrine Fredriksen Moe, Nord universitet.


Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helse- eller sosialfaglig og/eller profesjonsutdanning på masternivå
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i ph.d. i profesjonsvitenskap er oppfylt. Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på skandinavisk språk og engelsk


Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Søkerens kjennskap til eller erfaring med psykisk helse, digital helsestøtte, unge mennesker og/eller recovery-historier
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet, fordype seg i fagområdet og fullføre prosjektet til normert tid
 • Relevant erfaring med praksisnært FOU-arbeid innen psykisk helse, digital helsestøtte og/eller unge generelt, og recovery spesielt
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Evne til å samarbeide med andre
 • Motivasjon for forskningsopphold ved University of Nottingham i løpet av prosjektperioden
 • Modenhet og personlig egnethet


Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017,  NOK 532 200,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. 

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
 • Flotte naturopplevelser i nærhet til kontorstedet


Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.


Kontakt 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.


Søknad 
Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Dokumentasjon av annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30194351 


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
25. oktober 2023