Du er her

Barn og unge med ADHD

Publisert
1. mai 2005

Pål Zeiner (red.) Barn og unge med ADHD Tell forlag, 2004 Kr 320. 320 sider. ISBN 82-7522-261-3

Denne boken er gitt ut i forbindelse med ADHD-foreningens 25-års jubileum. Den er skrevet av mange forfattere med ulik faglig bakgrunn og lang erfaring i arbeid med ADHD fra forskjellige ståsteder (Peter Arnesen, Christina A. Bjercke, Grete Bryhn, Brita Drabitzius, Anne Kate Jynge, Liv Wiborg Karlsen, Berit Langlete, Anne Rød Moen, Geir Øgrim, og Thinken og Petter Osborg). I en lettlest form henvender boken seg til foreldre, pårørende og yrkesgrupper tilknyttet skole, barnehage og helsesektor.

I dag er flommen av informasjon enorm. Både brukere og fagfolk har en utfordring i å orientere seg og trekke ut sentral og valid kunnskap i alt som publiseres i media og på Internett. En søkemotor ga 774 000 treff på ADHD-diagnosen! Denne boken møter dermed et stort behov for oppdatert kunnskap med rotfeste i erfaringer fra norske forhold.

Boken er oversiktlig og består av 15 kapitler. Noen kapitler overlapper hverandre tematisk. Boken starter med en gjennomgang av de ulike diagnostiske betegnelser og beskrivelser som er brukt opp gjennom historien. Det legges fram nyere kunnskap om årsaker til tilstanden, forekomst, symptomer, utredning og komorbiditet. Det er et eget kapittel med fokus på det nevropsykologiske perspektivet på tilstanden, samt hvorledes dette perspektivet kan være viktig ved behandlingen. Dette kapittelet gir en innføring i modeller for forståelse av grunnvanskene, og understreker at barn og ungdom med ADHD er forskjellige trass en del fellestrekk. Dette gir en god opptakt til de videre kapitlene med særlig vekt på jentene, ungdom og ADD, temaer mange i fagfeltet ønsker mer kunnskap om.

Boken har et gjennomgående behandlingsperspektiv, og hele den siste halvdelen av boken er rettet mot ulike aspekter ved behandling med et bredt fokus. Det er egne kapitler om hjelp til familiene, søskenforhold, individuell psykologisk hjelp, pedagogisk hjelp, alternative skoletilbud og medisinsk behandling. Gjennom dette gir boken den nødvendige bredde i det multimodale behandlingsarbeidet som ofte er nødvendig for tilstrekkelig og god hjelp til barna og familiene med disse vanskene.

Bokens intensjon er å formidle kunnskap som hjelpemiddel til å forstå og respektere de vanskeligheter personer med ADHD har, og samtidig iverksette tiltak som kan bedre funksjonen i dagliglivet. Lesingen av boken kan gi en nyttig oversikt for fagpersoner. Mange foreldre og noen ungdommer vi møter ønsker og drar nytte av å lese om det de strever med. Da er det godt å ha en bok som denne å anbefale å lese når det er vansker som omfattes av betegnelsen ADHD.

Min viktigste kritikk er at enkelte kapitler kunne vært strammet opp og at formen innimellom blir for «pratende». Bortsett fra dette er det all grunn til å ønske boken velkommen. Til slutt vil jeg understreke at både boken og dens sluttkapittel om ADHD-foreningen viser at denne foreningen har vært og er en pådriver i fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 5, 2005, side

Kommenter denne artikkelen