Du er her

7 ledige 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF

7 100 % avtalehjemler for spesialistpraksis i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisene skal lokaliseres til bydel Alna, Bjerke, Stovner, Østensjø, Grorud eller Søndre Nordstrand.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for”-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. Det skal i praksis kunne gis både langtids- og korttidsterapier.
Kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturell psykiatri vil bli vektlagt.

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.

Det forutsettes et aktivt og løpende samarbeid mellom avtalespesialistene og ansvarlig DPS i bydelen jf. Rammeavtalen §1.3.

Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no eller telefon 02411

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.  CV må legges inn i Webcruiter  og ikke kun som vedlegg.

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»


NB! Kopi  av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges.


Kontaktinformasjon: Kari Iren Austad Borge, spesialrådgiver - adm., tlf. 02411, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. januar 2020