Du er her

2 PhD kandidater

NORCE - Allmennmedisinsk forskningsenhet

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Om Helseavdelingen i  NORCE

Helseavdelingen i NORCE driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid - viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Avdelingen har ca. 125 ansatte fordelt på seks forskningsgrupper og prosjekter over et bredt fagområde, hovedsakelig innen psykologi, odontologi og medisin. Flere opplysninger om avdelingen finnes på www.norceresearch.no/forskningsomraade/helse


Om stillingene

To ph.d.-kandidater ved Allmennmedisinsk forskningsenhet 

Vi har ledig to stillinger som ph.d-kandidat (100 % stilling i 3 år eller deltidsstilling i 4 år) knyttet til forskningsprosjektet ”The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation”.

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) er en forskningsenhet i NORCE Helse. AFE arbeider for å utvikle forskningsbasert kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter, og publiserer bredt både nasjonalt og internasjonalt. Faglig er AFE også knyttet tett opp mot Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. AFE teller om lag 15 personer med ca. 6 årsverk, og gruppen er i vekst. For mer informasjon om AFE, se http://uni.no/nb/uni-helse/allmennmedisinsk-forskningsenhet/.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifiserte søkere må ved tiltredelsestidspunkt ha fullført cand.med.-grad, cand.psychol.-grad eller helsefaglig utdanning på masternivå.

Det er ingen betingelse, men det vil telle positivt med yrkesrelevant kompetanse, med kjennskap til depresjonsfeltet, deltakelse i vitenskapelige publikasjoner, og erfaring fra liknende prosjekt.

De som blir ansatt, må ha gode samarbeidsevner samt evne og motivasjon til å gjennomføre et doktorgradsprosjekt i rammene av et større prosjekt i en bredt sammensatt prosjektgruppe.

Det er et krav at de som blir ansatt, ved søketidspunkt kan kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

De som blir ansatt, må søke om opptak ved ph.d.-program ved Universitetet i Bergen, og det er en betingelse for ansettelse ved NORCE at kandidatene oppfyller de formelle kvalifiseringskrav for opptak til ph.d.-program ved Universitetet i Bergen.

 

Informasjon om prosjektet

Ph.d.-kandidatene vil jobbe på forskningsprosjektet «The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation” sammen med andre ph.d.-kandidater og seniorforskere. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon, innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsetjenestetilbudet og om dette tilbudet fremmer arbeidsdeltakelse. Det samlede prosjektet benytter data fra koblinger mellom nasjonale helseregistre og befolkningsregistre, samt egne data, blant annet fra intervjuer og fokusgrupper. De som blir ansatt, vil arbeide med utvalgte deler av datamaterialet, avhengig av kandidatenes fagbakgrunn, interesser og forskningsgruppens behov. Tiltredelse er ønskelig så snart som mulig.

Ph.d.-kandidatene vil ha sine veiledere ved AFE. Kandidatene vil under veiledning og i tett samarbeid med andre stipendiater i prosjektet, ha blant annet følgende type oppgaver: rekruttere deltakere til fokusgrupper og individuelle intervjuer, delta i datainnsamling, håndtere og analysere kvalitative data og/eller registerdata, skrive tre vitenskapelige artikler, presentere resultatene i nasjonale og internasjonale fora, gjennomføre ph.d.-opplæringsprogram og fullføre ph.d.-graden. Innen tre måneder etter tiltredelse forventes det at kandidatene har utviklet en prosjektskisse med tre delprosjekter og søkt om opptak til ph.d.-program og forskerskole ved Universitetet i Bergen. Prosjektskissen skal springe ut av hovedprosjektet, og kandidatene vil få grundig veiledning i arbeidet med å utvikle den.

For mer informasjon om prosjektet, se prosjekthjemmesiden. Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med prosjektleder professor Sabine Ruths, e-post saru@norceresearch.no, tlf. 901 94 863.


Vi kan tilby

Arbeidsplass vil primært være i Bergen, ved AFEs kontorer i Kalfarveien (Årstadvollen frå 2020).

Vi kan tilby et godt og stimulerende, tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere.

Lønn for ph.d.-kandidat i NORCE tilsvarer lønn for ph.d.-kandidat ved norske universiteter.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

De som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.


Om søknadsprosessen

Søk stillingen elektronisk ved å klikke på «Søk stillingen» øverst til høyre i utlysningen.

Søknaden skal inneholde:

  • Et motivasjonsbrev som beskriver forskningsinteresser og relevant erfaring
  • CV (inkludert liste over eventuelle publikasjoner), liste over relevante erfaringer, og arbeids- og/eller forskningserfaring
  • Kopi av relevante vitnemål med karakterer
  • Et representativt eksempel av søkerens vitenskapelig skriving (masteroppgave og/eller publisert artikkel)
  • Navn og kontaktinformasjon til 2 referansepersoner

NB: Søknader som ikke inkluderer alle nødvendige dokumenter, vil ikke bli vurdert.

Det forutsettes at vi har søkernes tillatelse til å kontakte de referansepersoner som blir navngitt i søknaden. Den faglige kompetansen vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De best kvalifiserte søkerne vil bli kalt inn til intervju av en intern intervjugruppe.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Arbeidssted
NORCE - Allmennmedisinsk forskningsenhet
Søknadsfrist
18. mars 2019