Du er her

100 % avtalehjemmel for spesialist i klinisk voksenpsykologi - Harstad

Helse Nord RHF - Avtalespesialister, Helse Nord

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Sammen om helse i nord». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har ca. 93 avtaler med private spesialister med driftsavtale. Avtalene utgjør om lag 80 årsverk. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.  

Harstad er nest største kommune i Troms og Finnmark, etter folketall. Byen er i stadig vekst og speiler seg i havgapet omringet av en fantastisk natur. Harstad har anløp av Kystruten Bergen - Kirkenes og er utgangspunkt for lokale kystrutebåter. Det er gode hurtigbåtforbindelse med Finnsnes og Tromsø. 

Helse Nord RHF søker spesialist innen klinisk voksenpsykologi. Avtalens størrelse er 100 %, og er en videreføring av Lise Vang sin avtalehjemmel. Oppstart avtales nærmere med Helse Nord RHF.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og norsk psykologforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer».    


Arbeidsoppgaver

  • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning jf. rammeavtalens punkt 6.1. I «sørge for»-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF
  • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten
  • Samarbeidet mellom spesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider er sentralt
  • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen
  • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
  • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming


Kvalifikasjoner

  • Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi
  • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse
  • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
  • Søkere må beherske norsk både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 


Vi tilbyr

Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr 627 963,- per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Norsk psykologforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi jobber også med å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om å ikke bli oppført på søkerlisten.


Kontaktinformasjon: Frode Einar Eilertsen, seksjonsleder, tlf. 913 33 630, e-post Frode.Einar.Eilertsen@helse-nord.no og Merete Evjen Lundli, rådgiver, tlf. 901 88 862, e-post merete.evjen.lundli@helse-nord.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. oktober 2023