Du er her

1-2 stillinger som universitetslektor

NTNU - Institutt for psykologi

NTNU - kunnskap for en bedre verden 

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for psykologi 

Vår forskning og undervisning er bygget opp rundt fem perspektiver: biologisk, kognitiv, sosial-, personlighets- og utviklingspsykologi. Vi tilbyr profesjonsstudium i psykologi og studier innenfor læring og arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi har også tre poliklinikker der vi behandler pasienter som en del av profesjonsutdanningen. Institutt for psykologi er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.  

Vi søker etter 1-2 stillinger som universitetslektor innen klinisk barne- og ungdomspsykologi 


This is NTNU 
På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.


Om stillingene
Ved Institutt for psykologi er det ledig 1-2 100 % stillinger som universitetslektor i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Vil du være med å forme morgendagens psykologer?

Som universitetslektor ved Institutt for psykologi vil du jobbe tett og klinikknært med opplæring av studenter i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hovedvekten av arbeidet i stillingene vil omfatte opplæring og veiledning av studenter i utredning, planlegging og gjennomføring av psykologisk behandling. Den som ansettes vil være sentrale i studentenes utvikling som psykologer og vil veilede studentene gjennom deres terapiopplæring ved NTNU. Vi har et godt arbeidsmiljø og oppgavene blir løst gjennom samarbeid og dialog.

Universitetslektoren vil rapportere til instituttleder.


Arbeidsoppgaver

 • Veiledning av profesjonsstudenter i terapiopplæringen.
 • Undervisning innenfor teoretisk klinisk barne- og ungdomspsykologi.
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte.
 • Delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • Eksamensarbeid.
 • Administrative oppgaver.

Psykologisk poliklinikk for barn og unge har ansvar for terapiopplæringen i profesjonsstudiet i psykologi, men instituttet er helhetlig organisert, slik at det kan bli aktuelt med oppgaver innenfor profesjonsstudiet i psykologi, grunnemner, bachelor- og masterstudiet i psykologi og doktorgradsprogrammet i psykologi.

Ansatte må videre delta i gjennomføring av klinikkens rutinemessige system for kvalitetskontroll.


Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet klinisk barne- og ungdomspsykologi i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som ansettes skal være psykolog med norsk autorisasjon, og ha spesialistkompetanse i klinisk barne- og ungdomspsykologi godkjent av Norsk psykologforening. Andre relevante spesialiteter kan vurderes.

Den som ansettes må beherske norsk muntlig og skriftlig, og søknaden skal foreligge på norsk. Ansettelse forutsetter fremlagt vandelsattest fra politiet uten merknader.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.


Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring med veiledning og undervisning, der erfaring med opplæring og veiledning innen klinisk psykologi er spesielt ønsket.
 • Bakgrunn i forskning og akademia betraktes positivt.
 • Vi ønsker oss dyktige klinikere med forutsetning for å formidle viktig kunnskap fra og om terapi til studenter.


Personlige egenskaper

 • Motivert til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Sosial
 • Selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Samarbeidsvillig
 • Initiativrik

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr


Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 496 100 – 615 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må være på norsk og må inneholde:

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en faglig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med klinikkleder Trude Reinfjell, tlf. 73 59 76 96 / 905 41 397, e-post trude.reinfjell@ntnu.no.

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med seniorkonsulent HR Kirsten Sjolte, tlf. 73 55 94 76, e-post kirsten.sjolte@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-530  
 

Lenke til annonsen og søk på stillingene
 

Søknadsfrist
20. mars 2021