Du er her

Minneprisvinnere gjennom tidene

Bjørn Christiansen (Foto: ukjent)

Fra statutter for minneprisen

Professor Bjørn Christiansens minnepris har blitt utdelt årlig siden 1989 som en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforenings sist forutgående årgang.

Bare arbeider som er publisert i tidsskriftets ordinære numre kan komme i betraktning. Minneprisen kan tildeles for arbeider av teoretisk, metodisk eller faglig substansiell art. Det kan like gjerne dreie seg om arbeid innenfor et allerede etablert fagområde som et arbeid innenfor et område under oppbygging. Arbeider som antas å kunne bidra til positiv synliggjøring og/eller videreutvikling av psykologprofesjonen skal i særlig grad komme i betraktning. Det må stilles strenge krav til arbeidets komposisjon, språklige utforming og faglig stringens.

Minneprisvinnere gjennom tidene

2022: June Lystad, Eline Borger Rognli, Ellen Ånestad Moen, Øystein Spjelkavik og Hanne Lorimer Aamodt

Arbeidsrettet behandling ved alvorlig psykisk lidelser i spesialisthelsetjenesten

Les mer om vinneren

2021: Siri S. Helland, Kristian Rongstad, John Kjøbli, Anneli Mellblom og Agathe Backer-Grøndahl

Psykologer i kommunen: kartlegging av tjenester for barn og unge med psykiske vansker

Les mer om vinneren

2020: Janne Øen Hansen, Tonje Ada Brandser og Jens C. Thimm

Behandling av komplisert sorg – En systematisk oversikt og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier

Les mer om vinneren

2019: Sandra Ekelund Eidhammer, Håkon Larsen Jahr, Ines Blix og Tine Jensen

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med PTSD og kompleks PTSD

Les mer om vinneren

2018: Kristoffer Høiland

The Good Lives Model i behandling av personer dømt for seksuelle lovbrudd

Les mer om vinneren

2017: Marit Råbu og Hanne Haavind

«Hvor langt kom vi?» – Felles utforskning av bedring i siste fase av psykoterapi

og

Tomas Formo Langkaas, Sverre Urnes Johnson, Kjersti Stenshorne, Cecilie Collin-Tiller og KariAnne R. Vrabel

Klinisk signifikans i praksis

Les mer om vinnerne

2016: Hallvard Føllesdal

Er emosjonell intelligens viktig i arbeidslivet?

Les mer om vinneren

2015: Knut-Petter Sætre Langlo og Ragna Erdal-Aase

Testing av tegnspråklige døve med California verbal learning test-II

Les mer om vinneren

2014: Aina Osvold

«Jeg er som vanlig» – Barns fortellinger om ADHD

Les mer om vinneren

2013: Audhild Sinnes

Sexbasert menneskehandel med kvinner – et frigjøringspsykologisk perspektiv

Les mer om vinneren

2012: Iris M. Steine, Anne Marita Milde, Bjørn Bjorvatn, Janne Grønli, Inger Hilde Nordhus, Jelena Mrdalj og Ståle Pallesen

Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge

Les mer om vinneren

2011: Hanne Cecilie Braarud og Dag Øystein Nordanger

Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forståelse

Les mer om vinneren

2010: Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart

Dialog og effektivitet i ledergrupper

Mer om vinneren

2009: Torkil Berge og Lars Dehli

Kognitiv terapi ved kronisk utmattelsessyndrom/ME

Les mer om vinneren

2008: Nils Inge Landrø og Stein Andersson

Nevropsykologiske aspekter ved stemningslidelser

Les mer om vinneren

2007: Trude Reinfjell, Trond H. Diseth og Arne Vikan

Barn og kreft: Barns tilpasning til og forståelse av alvorlig sykdom

Les mer om vinneren

2006: Hanne Haavind

Midt i tredje akt? Fedres deltakelse i det omsorgsfulle foreldreskap

Les mer om vinneren

2005: Roar Solholm, Elisabeth Askeland, Terje Christiansen og Mona Duckert

Parent Management Training – Oregon-modellen: Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge

Les mer om vinneren

2004: Kim Larsen

Anna O. – en analyse av psykoanalysens historiefremstilling i lys av nyere materiale

Les mer om vinneren

2003: Annika Melinder og Svein Magnussen

Barn som vitner: En gjennomgang av nyere forskning

Les mer om vinneren

2002: Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen

Diagnosen akutt stresslidelse og forebygging av posttraumatisk stresslidelse

2001: Halvor Kjølstad

Et åndfullt liv uten den sterke ånden (Spiritus Fortis)? – om alkoholrelaterte problemer, åndsdimensjonen og gruppeterapi

2000: Marte Nilsson og Helene Trana

Fra opplevd dilemma til mulige løsninger i terapeutiske samtaler med barn og deres foreldre

1999: Tor-Johan Ekeland

Evidensbasert behandling: kvalitetssikring eller instrumentalistisk mistak

1998: Kjersti Wogn-Henriksen

Går det an å kommunisere med mennesker med aldersdemens?

1997: Ivar Reinvang

Klinisk Nevropsykologi: status og utfordringer

1996: Atle Dyregrov og Magne Raundalen

Sorg hos barn

Del I: Kort – og langtidsreaksjoner

Del II: Oppfølging

1995: Nora Sveaass og Helen Johnsen Christie

Psykologi i en verden i forandring

1994: Ole David Brask

Relasjonsskapende arbeid i en akuttavdeling: Individtilpasset behandling av førstegangsinnlagte med schizofreni

1993: Elisabeth Backe-Hansen

En utdyping av «barnets beste» som standard i barnevernssaker

1992: Ellen Hartmann

Mors og barnehagens betydning for barns skolegang, utdanning og utvikling av selvstendighet og autonomi

1991: Michael Helge Rønnestad og Thomas M. Skovholt

En modell for profesjonell utvikling og stagnasjon hos terapeuter og rådgivere

1990: Halldis Leira

Fra tabuisert traume til anerkjennelse og erkjennelse.

Del I – Om arbeid med barn som har erfart vold i familien

Del II – En modell for intervensjon med barn og unge som har erfart vold i familien

1989: Nils Eide-Midtsand

Tre kommunikasjonsnivåer hos barn i psykoterapi

 

Merknad. Artikkel ble oppdatert 06.12.23 med «Mer om vinneren» for 2003-2022

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 10, 2023, side 664-665

Kommenter denne artikkelen