Du er her

Endringseffekt

PRISVINNERE Omslaget til høyre illustrerer den vitenskapelige artikkelent il Marit Råbu og Hanne Haavind om bedring i siste fase av psykoterapi fra mars 2017. Sitatsiden til venstre er hentet fra den vitenskapelige artikkelen til Tomas Formo Langkaas og kolleger fra desember 2017 om hvordan klinikere kan anvende en statistisk tilnærming for å få kunnskap om pasientens utvikling.

To artikler i Psykologtidsskriftet får pris for å vise hvordan behandlere kan vurdere terapeutisk endring.

Publisert
5. september 2018

PROFESSOR BJØRN CHRISTIANSENS minnepris utdeles hvert år som en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Prisen for 2017 ble delt ut 30. august i Gamle Logen i Oslo.

For første gang deles prisen ut til ikke bare ett, men to selvstendige bidrag. Juryens begrunnelse er at de to artiklene på forskjellig vis griper fatt i helt sentrale spørsmål for psykologers kliniske praksis: Hvordan kan behandlere vite at deres arbeid har effekt, bidrar til bedring og skaper endring? Svarene på disse spørsmålene har stor betydning for hvordan tjenester utvikles både nasjonalt og internasjonalt. Ofte legges tall på gruppe- eller samfunnsnivå til grunn når effekter av en type behandling måles. I en terapisituasjon må imidlertid personen sammenlignes med seg selv, for at pasient og behandler kan si noe om hvorvidt forandring har funnet sted. Dette er ifølge juryen ingen enkel oppgave.

I psykologien finner vi flere tradisjoner for å følge med på endring hos pasienter, tilnærminger som varierer med metode og teoretisk ståsted. Marit Råbu og Hanne Haavind fulgte et knippe psykodynamiske terapiløp, og fant at fortellinger om endring skapes i samspillet mellom behandler og pasient. Tomas Formo Langkaas og kolleger viser hvordan klinikere kan gå statistisk til verks for å måle endring hos den enkelte, og integrere dette i den pågående terapiprosessen. Både hver for seg og samlet viser artiklene hvordan klinikere kan undersøke og støtte opp om pasienters ­endring i terapi.

Bjørn Christiansens Minnepris for 2017 går til følgende to bidrag:

Marit Råbu og Hanne Haavinds «‘Hvor langt kom vi?’ Felles utforskning av bedring i siste fase av psykoterapi» (publisert mars 2017). Artikkelen beskriver hvordan bedring kan forstås gjennom de personlige utviklingsfortellingene som klient og terapeut skaper sammen frem mot avslutningen.

Tomas Formo Langkaas, Sverre Urnes Johnsen, Kjersti Stenshorne, Cecilie Collin-Tiller og KariAnne R. Vrabel for bidraget «Klinisk signifikans i praksis» (publisert desember 2017). Her viser forfatterne hvordan statistiske metoder kan brukes til å undersøke endring i enkeltindividers behandlingsforløp.

Hederlig omtale til følgende bidrag:

Nils Eide-Midtsand og Dag Ø. Nordanger: «Betydningen av å være trygg. 1. Utviklingstraumatiserte barns affektreguleringsvansker forstått i lys av Stephen Porges’ polyvagale teori», publisert oktober 2017.

Heine Steinkopf, Mari Kjølesth Bræin og Dag Ø. Nordanger: «Kartlegging av barn med «The Neurosequential Model of Therapeutics», publisert oktober 2017.

Juryen bestod av Joar Halvorsen, Marianne Hansen, Catharina E.A. Wang, Ida Holth, ­Kjersti Gulliksen og Bjørnar Olsen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 9, 2018, side 733

Kommenter denne artikkelen