Du er her

Hedret for artikkel om kommunepsykologer

Siri S. Helland, Kristian Rognstad, John Kjøbli, Anneli Mellblom og Agathe Backer-Grøndahl tildeles Bjørn Christiansens minnepris for 2022 for sin artikkel om psykologer i kommunene.

Portrettfotografi av Siri Saugestad Helland
PRISVINNER Førsteforfatter Siri Saugestad Helland er forsker ved Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør.

Helland et al.s artikkel Psykologer i kommunen: En kartlegging av tjenester for barn og unge med psykiske vansker baserer seg på en spørreskjemaundersøkelse blant kommunalt ansatte i psykisk helsetjeneste for barn og unge. I studien har Helland og medforfatterne blant annet sett nærmere på utfordringer i det kommunale helsetjenestetilbudet til barn og unge og psykologenes rolle. De 139 psykologene som deltok i undersøkelsen rapporterte at en stor andel av klientene hadde alvorlige eller langvarige psykiske vansker. Blant oppgavene de utførte, var det en overvekt av individrettet arbeid. Psykologene ga uttrykk for at de ønsket mer samarbeid med andre profesjoner og mellom tjenestenivåer.

Juryen begrunner pristildelingen med at artikkelen omhandler et særlig tidsaktuelt og praksisnært tema, som kan bidra til videre utvikling og kvalitetsheving av psykologenes arbeid i kommunene.

Bjørn Christiansens minnepris tildeles årlig til et betydningsfullt fagfellevurdert bidrag som har vært publisert i Psykologtidsskriftet (se statutter for prisen på Psykologtidsskriftets nettsider).

I 2021 publiserte Psykologtidsskriftet 15 vitenskapelige tekster, og seks originalartikler og to artikler i sjangeren evidensbasert praksis var nominert. Juryen, som besto av de 12 medlemmene i tidsskriftets nyslåtte redaksjonsråd, samlet seg ganske enhetlig om prisvinnerartikkelen.

Vinnerartikkelen ble publisert i tidsskriftets juniutgave i 2021.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, nummer 7, 2022, side 615

Kommenter denne artikkelen