Du er her

Pris for artikkel om evidensbasert praksis

PRISVINNER Andreas Høstmælingen skriver om evidensbasert praksis i vinnerartikkelen fra marsutgaven 2023. Illustrasjon: Nora Skjerdingstad

Andreas Høstmælingen tildeles Bjørn Christiansens minnepris for 2024.

Publisert
3. juni 2024

Det er en soleklar vinner, ifølge juryen som nylig har utdelt prisen til Høstmælingen for hans vitenskapelige artikkel om behandlingsmetoders rolle i evidensbasert praksis.

I artikkelen «Behandlingsmetoders rolle i evidensbasert psykologisk praksis» går Høstmælingen teoretisk til verks for å undersøke hvordan klinikere kan ta velinformerte beslutninger om behandlingsmetoder innenfor rammen av kunnskapsbasert praksis.

– Jeg har forsøkt å oppsummere noen tanker om kunnskapsbasert praksis som jeg har jobbet med i mange år. Det er en fin anerkjennelse at noe jeg synes har vært viktig og interessant å jobbe med, gir gjenklang hos leserne i tidsskriftet, sier Høstmælingen.

Gryende interesse

Høstmælingens interesse for evidensbasert praksis ble vekket til live under hans første landsmøte med Psykologforeningen i 2007. Diskusjonen om evidensbasert praksis den gangen fascinerte ham, og siden har han viet seg til å forstå hva det er og innebærer.

Høstmælingen peker på den komplekse dynamikken mellom behandlingsmetoder og evidensbasert praksis, og mener at psykologifaget er preget av skiller mellom ulike tradisjoner og terapimetoder.

– Under studietiden og inn i arbeidslivet strevde jeg med å se hva det var som bandt faget vårt sammen. Evidensbasert praksis forsto jeg etter hvert som en plattform som gjør at profesjonen vår har et felles utgangspunkt.

Høstmælingen beskriver at det tidvis kan oppleves som at terapiretninger står i skyttergraver for å kjempe om hva som er den mest riktige tilnærmingen.

– Ideen om at én terapeutisk tradisjon har rett og alle de andre har feil, den kjøper jeg ikke.

Forlate skuta

– For å praktisere kunnskapsbasert terapi mener jeg likevel at det er nødvendig å velge en behandlingsmetode. Det er viktig å ha en teoretisk modell som kan hjelpe oss til å forstå pasientens tilstand og hvordan man kan hjelpe dem. Dette er noe jeg tror de fleste har med seg, enten bevisst eller ubevisst.

Men valget av metode hviler ikke på at metoden er ensbetydende med å være den eneste sannheten når det kommer til å behandle og forstå psykiske lidelser, mener Høstmælingen.

– Mange metoder kan være like effektive. Derfor er det viktig å være åpen for å forlate en metode hvis den ikke gir ønsket effekt. Det handler om å tilpasse seg pasientens behov og være fleksibel i tilnærmingen for å oppnå best mulig resultat.

Juryens begrunnelse

Juryens begrunnelse legger vekt på betydningen av Høstmælingens arbeid. Artikkelen presenterer prinsipperklæringen og drøfter implikasjonene av erklæringen på en klar og nyansert måte. Evidensbasert psykologisk praksis er et begrep det fremdeles hersker uenighet og misforståelser om. Språket i teksten kan overføres og brukes i feltet, også på tvers av spesialiseringer. Artikkelen kaster lys over selve kjernen og det mest komplekse i feltet; hvordan man velger behandlingsmetode, spesielt i tilfeller med begrenset forskning, og bidrar på denne måten til å synliggjøre og potensielt videreutvikle psykologiprofesjonen. Artikkelen oppfyller videre faglige krav og er relevant både for kliniske og ikke-kliniske psykologer.

Bjørn Christiansens minnepris tildeles årlig for et betydningsfullt fagfellevurdert bidrag som har blitt publisert i Psykologtidsskriftet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 61, nummer 6, 2024, side 366-367