Tidsskrift for norsk psykologforening
nr. 8 2019
Vitenskapelig artikkel
asd

MeningerSe alle ›

Debatt

Vi trenger å vite mer om følgene av et klassedelt psykologisk lavterskeltilbud.

Presidentkampen

Så blir de stående, disse tre: interessepolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk. Men størst blant dem er interessepolitikken? Nei, et slikt retningsvalg ville vært en krise for Psykologforeningen, skriver presidentkandidat Andreas Høstmælingen.

Folkehelse og livsmestring i skolen

Når psykisk helse blir en del av skolens grunnopplæring, er det en gruppe vi ikke kommer utenom: lærerstanden.

Vitenskapelig publisering

Det er et stigma knyttet til det å være homofil som noen heterofile menn ønsker å unngå.

Selvhjelp

Ensomhet er et stort samfunnsproblem. Flere fagpersoner bør bidra til å skape støttende fellesskap i form av selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Psykisk helsevern

På tide at Psykologforeningen våkner: Landsmøtet bør vedta en politikk for behandlingskvalitet i spesialisthelsetjenesten.

Landsmøte 2019

Det er bra med presidentkamp. Men den tåkelegger en debatt om de som har den virkelige makten de kommende tre årene: Sentralstyret.

Debatt

Som psykologer vet vi mye om hva det betyr å bli utsatt for hat, ydmykelse, utestenging og marginalisering. Derfor trenger vi fortsatt straffelovens §185.

 

Debatt

Begrepsforvirring og manglende sans for liberale verdier.

Debatt

Å beskytte ytringsfriheten, handler ikke om å beskytte retten til å omtale andre mennesker med devaluerende terminologi.

Leder

Solidaritet utgjør vår sosiale vev gjennom livet, på tvers av generasjoner, mellom arbeidsgiver og arbeidstager, mellom myndighetene og befolkningen, mellom nasjoner. Og denne sosiale veven er helt avgjørende for vår psykiske helse.

Kamp om presidentverv

Jeg motiveres av å lete etter knaggene som samler oss som profesjon, skriver Andreas Høstmælingen om hvorfor han stiller som kandidat til presidentvervet.

Psykisk helsevern

Statlige tilskudd kan sette fart på rekrutteringen av kommunepsykologer, men kan også legge føringer på fagutøvelsen. Hvilket finansieringssystem som velges, bør derfor diskuteres grundig før vi gir råd til myndighetene.

Kommentar

Psykologer i spesialisthelsetjenesten opplever at de ikke tilbyr god nok behandling og at de har for mye å gjøre. Det forteller en kartlegging nylig gjort av Psykologforeningen.

Psykisk helsevern

Psykisk helsetjenester kan ikke være kun for de med gåavstand til klinikken.

Psykisk helsevern

Rovdrift i spesialisthelsetjenesten truer psykologers posisjon i helsevesenet. Psykologforeningen må styrke de nyutdannede slik at de klarer å stå i mot økt press i tjenestene.

Kamp om presidentverv

Psykologforeningen bør endre kurs for å sikre at landets befolkning har et forsvarlig behandlingstilbud. Derfor stiller jeg som kandidat til presidentvervet, skriver Håkon Kongsrud Skard.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

AktueltSe alle ›

Landsmøte 2019

Vil du være med på å prege Psykologforeningens landsmøte 20.–22. november? Dette gjør du.

MOTIVERT Andreas Høstmælingen trengte ikke lang betenkningstid da han ble spurt om å stille som presidentkandidat.
Presidentkampen

Den tidligere fagsjefen i Norsk psykologforening, Andreas Høstmælingen, har ambisjoner om å samle psykologifaget og være en tydelig premissleverandør inn mot psykisk helsefeltet. 

Nyheter

Hvorfor makter ikke en politisk organisasjon der over 70 prosent av medlemmene er kvinner, å mobilisere en eneste kvinnelig kandidat til presidentvervet?

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Nyheter

Likestillings- og diskrimineringsombudet sår tvil om forslaget til ny tvangslov er godt nok rigget til å begrense tvangsmedisinering. Tvangslovutvalgets leder mener tvilen er uberettiget.

Joan Nygard
Nyheter

Psykologforeningens lokalavdeling i Akershus trekker forslaget om å gjøre klimapsykologi til nytt hovedsatsingsområde og foreslår i stedet å opprette et klimautvalg.

AUF-leder Ina Libak vil ha øremerkede midler til psykisk helsetjenester i kommunen og større spillerom for fagfolkene.

Ina Libak mener vi undervurderer betydningen politiske valg har for psykisk helse. Straks går hun inn i sin første kommunevalgkamp som AUF-leder.

Signe Hjelen Stige etterlyser psykologer som i større grad tar ansvar for å vise hva som er god behandlingskvalitet i psykisk helsevern. Foto: UiB
Forskningsintervju

Selvmordsfare, manglende felles fokus og pasienter som oppleves som passive og tilbaketrukne, er blant de største utfordringene for kliniske psykologer på jobb.

Bare én av ti helsekroner går til å forske på helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Det holder ikke, mener Åse Snåre i KS.

+ For abonnenter
Nyheter

Saker om klima og miljø har vært fraværende i Norsk psykologforenings øverste politiske organ de siste ti årene.

Reportasje

Regjeringen vil ha skole-gård-samarbeid. På gården Kjerlingland i Lillesand er hestene en del av skolestaben.

Psykologspesialist Arnhild Lauveng, leder for tvangslovutvalget Bjørn Henning Østenstad, helseminister Bent Høie og psykologspesialist Tormod Stangeland.
Tvangslovutvalget

Psykologspesialistene i Tvangslovutvalget, Arnhild Lauveng og Tormod Stangeland, nikker samstemt: I forslaget til ny tvangslov mener de at frivilligheten er satt i høysetet.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

FagbidragSe alle ›

Målet var å kunne nytte resultata for å utvikle eit videomateriale som gjer det mogleg for psykologstudentar å trene på relevante, krevjande mellommenneskelege situasjonar
Krevjande mellommenneskelege situasjonar

Måten terapeuten løyser krevjande mellommenneskelege situasjonar på, er avgjerande for den helsehjelpa som blir gitt. Kva type krevjande situasjonar psykologar oftast møter i sitt virke, og kva situasjonar dei opplever som mest krevjande, er i mindre grad utforska.

Fra praksis

Få kaller seg atferdsanalytiker i dag, men prinsipper fra atferdsanalysen er vel verdt å ta vare på.

+ For abonnenter
Språkanalyse må erstatte empirisk forskning
Fagessay

Overvurderingen av det empiriske og undervurderingen av det selvfølgelige har ført oss inn i teoretiske og metodiske blindgater og til en praktisk lite anvendbar psykologi.

+ For abonnenter
Analyse

I Smedslund-debatten som løp i Psykologtidsskriftet fra april 2017 til august 2018 lå psykologiens kjerne i nøtteknekkeren.

+ For abonnenter
Klinikere må være klar over farene for både feildiagnostisering og feilbehandling
Evidensbasert praksis

Sammenhengene mellom ADHD og traumereaksjoner er både komplekse og gjensidige, og offentlige retningslinjer gir få konkrete anbefalinger. Enn så lenge er det derfor den enkelte klinikers kunnskap om tilstandene som sikrer god utredning og behandling.

Tvang i psykisk helsevern

Det er oppsiktsvekkende at den samme populasjonen som ble antatt å ha behov for tvungen behandling bare måneder tidligere, nå har frivillig kontakt med behandlingstilbudet.

Oppsummert

Vi hever våre moralske standarder når vi skuer fremover: Gårsdagens synder tilgis lettere enn det vi kan komme til å gjøre i morgen

Fagessay

De mest helende øyeblikk i et terapiforløp oppstår ut av spontane, improvisatoriske samspill med pasienten, gjerne ut av samspill som utenfra sett kan fortone seg som det reneste tøv.

+ For abonnenter
Studien indikerer at TF-CBT kan være hjelpsomt for barn med symptomer på kompleks posttraumatisk stresslidelse
Vitenskapelig artikkel
Vi ønsket å undersøke hvorvidt norske traumeeksponerte barn med komplekse symptomer på traumer opplevde bedring med traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT).
Vitenskapelig artikkel

Internaliserte kjønnsrollenormer og myter om voldtekt kan være en særlig utfordring for menn som opplever overgrep i voksen alder. For mange står frykt for hva overgrepet sier om dem som mann, sentralt.

Fra praksis

«Med ondt skal ondt fordrives», heter det. Ved Oslo universitetssykehus bruker man blant annet dataspill som belønning hos dataspillavhengige og skolevegrende ungdommer.

+ For abonnenter
Fra praksis

Det er avgjørende at psykologer henter inn habiliteringsfaglig kunnskap i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemninger. Mangel på slik kunnskap kan lede til både alvorlige menneskerettighetsbrudd og tapte utviklingsmuligheter for pasientene.

+ For abonnenter

InntrykkSe alle ›

Intervju

I Knut Hamsuns siste verk På gjengrodde stier finner Torkil Berge en kritikk av datidens diagnostikk og behandling som han lurer på om gjelder også i dag.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg skulle ønske denne boka hadde vært tilgjengelig da jeg selv var fersk gruppeterapeut.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Forfatterne av denne boken var sentrale i arbeidet med å utarbeide helsepersonelloven. Med kommentarutgaven ønsker de å bidra til forståelsen av loven.

+ For abonnenter
Bokessay

For å møte andre som famler i det eksistensielle dypet, våger forfatteren å bevege seg i sine egne dunkle tjern.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg tenkte at «Her hos oss har vi barneperspektiv». Men boka var en vekker for meg.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Sissel Gran skriver om alderdommen med romslighet, empati og varme.

+ For abonnenter
Klassikeren

Knut Hamsun: Mysterier, 1892

+ For abonnenter
Fagessay

Ungdom kjennetegnes av en nesten fundamentalistisk trang til å tro, mener Julia Kristeva. Agnar Mykle skildret den unge guttens storhetsdrømmer og sviende nederlag. I møte mellom psykoanalytikeren Kristeva og forfatteren Mykle trer ungdomsfasens særegne kriser tydelig frem.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Det å være i dialog, og få beskrive hvordan forstyrrelsen oppleves, kan i seg selv virke oppklarende og samlende på et skjørt selv, ifølge forfatteren.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken gir kommunepsykologer et springbrett til videre dypdykk.

+ For abonnenter

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver