Tidsskrift for norsk psykologforening
nr. 9 2020
Vitenskapelig artikkel
asd
Helse- og omsorgsminister Bent Høie vi sikre oppfølging av pasienter som blir utskrevet fra døgnenheter.
Nullvisjon for selvmord

– Uten en nullvisjon risikerer vi å slå oss til ro med at selvmord er noe som skjer uansett. Nå forplikter vi oss til bred samfunnsinnsats i håp om å få selvmordstallene ned.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Nullvisjon for selvmord

Fagfolk advarer mot skadevirkninger av Regjeringens nullvisjon for selvmord. Etterlatte mener nullvisjonen gir et godt utgangspunkt for å bedre rammevilkårene i psykisk helsevern.

Nyheter

Årets tre vinnere av Åse Gruda Skard-prisen har det til felles at de formidler psykologi på Instagram. 

Kunnskapen om at også far kan rammes av fødselsdepresjon, bør få konsekvenser for hjelpeapparatets praksis, mener Eivor Fredriksen. Foto: Nora Skjerdingstad
Årets doktorgrad

Fødselsdepresjon er ikke forbeholdt mor, men kan smitte over på far – især hvis partene er usikre på parforholdet.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Debatt

Mangelen på tilbud i psykisk helsevern diskuteres ofte. Men min fortelling om egen innleggelse på et DPS viser at vi også må rette søkelyset på kvaliteten på hjelpen som tilbys.

Den kontekstuelle modellen

Alv A. Dahls kritikk av den kontekstuelle modellen for psykisk helse skyt over mål. Den vidare utviklinga av fagfeltet vårt vil neppe byggje på ei medisinsk forståing av psykiske vanskar og rusproblem. 

Den kontekstuelle modellen

Diagnosesystemene er ikke så kunnskapsbaserte som Alv A. Dahl vi ha det til. 

Den kontekstuelle modellen

Årsakssammenhenger lar seg ikke kun forklare ut fra sosiale forhold. 

Somatiske symptomtilstander blir ofte oppfattet som uspesifikke og medisinsk uforklarlig
Evidensbasert praksis

Å øke barn og unges trygghetsfølelse er sentralt i behandlingen av somatiske symptomtilstander.

ASBJØRN DYRENDAL

Psykologer har bidratt med konspirasjonsteorier. Og nordmenn skårer trolig nokså likt med amerikanere på konspirasjonsmentalitet, ifølge Asbjørn Dyrendal.

Debatt

Psykologtidsskriftet bør gå tilbake til sin tidligere praksis med å skille mellom fagfellevurderte artikler og ikkefagfellevurderte bidrag, uavhengig av formen.

Debatt

Håkon Skard har vært tydelig i rasismedebatten. Nå er det tid for konkret handling.

Reportasje

Nederlag, skam, frykten for å ha gjort feil: Kostnadene kan være store når pasienten tar sitt eget liv. Blir du ikke ivaretatt, risikerer du å bli en dårligere terapeut, mener ansatte i psykisk helsevern. 

Andreas Lund
Fagessay

Tilbakemeldingsverktøy er basert på et sviktende premiss om at det er mulig å følge med på om behandlingen faktisk virker.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg frykter at folk flest vil bli negativt påvirket av denne amerikansk-pregete hangen til polarisering i Løgn eller Sannhet og derav følgende lettkjøpte løsninger.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken lover stoisk livsmestring, men oppfyller kun delvis sine lovnader.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Holmås skriver gjenkjennelig og forfriskende om det å ha en «usynlig sykdom», men møter seg selv i døra når hun forsøker å rive ned fordommene knyttet til egen lidelse.

Fagessay

En ungarsk hit fra 1933 skal ha gitt støtet til en internasjonal selvmordbølge. Men i beretningen om selvmordssangen Gloomy Sunday er det vanskelig å skille mellom fakta og fiksjoner.

+ For abonnenter
1. desember tiltrer Kim Edgar Karlsen stillingen som fagsjef i Norsk psykologforening. Foto: Scanpix
Nyheter

Psykologforeningens nytilsatte fagsjef mener at psykologenes samfunnsposisjon tilsier at de i økende grad selv må ta ansvar for hvordan tjenestene fungerer.

 

Formålet med denne studien er å presentere og undersøke effekt av en gruppebasert behandlingsmetode for insomni i norske kommuner
Vitenskapelig artikkel

Gruppebehandling for insomni kan være en god måte å møte etterspørselen av søvnbehandling i kommunen. Denne studien validerer effekten av det gruppebaserte behandlingsprogrammet Stå opp for insomni.

Livsmestring i skolen

Psykologiprofessor Ole Jacob Madsen mener «livsmestring i skolen» i verste fall kan bli en spore til nye nederlag for elever som sliter fra før.

Livsmestring i skolen

De lærte seg teknikker for å minske stresset, men undervisningsopplegget UPS forhindret ikke en økning i psykisk uhelse blant ungdomsskoleelevene.

Livsmestring i skolen

– Kritikken mot livsmestringsundervisning som noe nytt, mener jeg er misforstått. Temaet er ikke nytt.

Statssekretær Inger Klippen tror ikke en nullvisjon vil skape urealistiske forventninger til psykisk helsevern.

Fagessay

Forskningen viser at mest mulig gjensidig foreldrekontakt er til det beste for barnet. Det bør norsk lovgivning gjenspeile.

Fri assosiasjon

Når døra knepp igjen, blir kontoret mitt til eit laboratorium.

+ For abonnenter
Samtidige vansker

Ansvaret for å kartlegge psykiske helsevansker hos barn og unge med fysiske og mentale funksjonsnedsettelser bør overføres til Habiliteringstjenesten for barn og unge.

Sakkyndighet

Mangel på utdanning og kompetanse i rettspsykologi svekker rettssikkerheten. Løsningen er felles undervisningsstandarder og samarbeid med aktører som statsadvokatembetene.

Skammens funksjon

Så lenge vi tviholder på positive oppfatninger av skammens funksjoner, har vi et problematisk forhold til den.

Bokanmeldelse

Boken Gi og motta tilbakemeldinger gir en konkret innføring i hvordan vi kan bygge hverandre. Rent psykologfaglig representerer imidlertid ikke stoffet noe nytt. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Er det smart å gjøre sosiale fenomener til psykisk sykdom og løse dem med biokjemiske midler? 

+ For abonnenter
Kreativitet

Hvordan setter man farge på psykologi? 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Mary Trump mener at Donald Trump er farlig, ytterst inkompetent og i ferd med å ødelegge det amerikanske demokratiet. Vil hun lykkes med å advare det amerikanske folk før det kommende presidentvalget?

Behandlingsløp

DPS-ene har vært for lite spisset i utredningsfasen og i behandlingsvalgene, mener leder for poliklinikk. Dette fører til en vandring mellom diagnoser og shopping blant ulike behandlingstilnærminger og forlengelse av pasientens behandlingsprosess, advarer hun.

En mann fra Haugalandet ble frikjent for alle anklager om overgrep mot datteren. Likevel ga Voldsofferkontoret datteren erstatning. Det skulle ikke skjedd, slår Justisdepartementet nå fast.

Prestesaken

Gjenopptakelseskommisjonen håper på avgjørelse i løpet av året.

Nyheter

Usman Chaudhry er unik. Uten ham ville 2019-kullet ved profesjonsstudiet i Oslo vært enda mer blendahvitt. – Fargeløsheten ved studiet er en fare for folkehelsen, sier han. 

Debatt

Psykologforeningen skal jobbe for at flere med mangfoldig bakgrunn skal påta seg verv, og se på hvordan helsetjenester kan bli mer kultursensitive.

Debatt

Det vekker mye motstand i gode hjelpere å bli konfrontert med at man er del av et system som forskjellsbehandler. Kraften i ubehaget kan imidlertid omsettes til konstruktiv handling.

Victoria Tran Huynh
Debatt

Som psykolog med en annen hudfarge enn hvit har jeg ved flere anledninger fått rasistiske kommentarer fra klienter. Det som har overrasket mest, er holdningene til kolleger.

Kronikk

Mangel på flerkulturell kompetanse hos psykologer slår inn i psykologiske utredninger og gjør at flerkulturelle risikerer lavere kvalitet i tjenestene.

Behandlingsløp

Korte behandlingsløp er dårlig samfunnsøkonomi, tror erfaren behandler. Men spørsmålet om kort eller lang behandlingstid er ikke det viktigste, ifølge behandlingsforsker.

+ For abonnenter
Diagnostisering

Vi psykologer må se på oss selv med kritisk blikk når vi bruker makt. Og bruk av diagnoser er et maktmiddel.

Fagessay

Vi trenger å vite mer om hvilke elementer i en behandling som er virksomme. Først da kan terapien tilpasses den enkelte klients behov på en effektiv måte.

+ For abonnenter
Fagessay

Norsk psykiatri er på ville veier med en kontekstuell modell som ønsker å erstatte diagnoser, årsaksforklaringer, evidens og ekspertise med problembehandling.

+ For abonnenter
Bokessay

William James er en av psykologiens pionérer. Men er tenkningen hans fortsatt relevant i dag? Det mener den amerikanske filosofen John Kaag. I en fersk bok hevder han at James kan hjelpe oss å finne mening i tilværelsen - og i beste fall redde liv.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Å forenkle komplekse terapeutiske fenomener har sine fordeler. Men å devaluere andre terapiformer er mindre konstruktivt.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Bretteville-Jensen og Bramness planter cannabisen i kulturen i en leservennlig og solid antologi.

+ For abonnenter
Sosial distansering er vanskelig, da mennesker har et grunnleggende behov for å opprettholde stabile nære relasjoner til andre
Vitenskapelig artikkel

Stengte skoler og rådet om sosial distansering skulle hindre smitte under covid-19-pandemien. Men hvordan påvirket sosial distansering deres psykiske helse?

Forskningsintervju

Hvis ungdom må isolere seg på nytt som følge av oppblomstring av koronasmitte, bør det legges bedre til rette for at de kan ha fysisk kontakt med venner.

+ For abonnenter
Debatt

Kanskje kan overgangen til et nytt terapeutisk medium gjøre oss mer ydmyke og bevisste på oss selv og legge til rette for en mer likestilt og utforskende terapeutisk dialog.

Nytilsatt redaktør i Psykologtidsskriftet, Katharine C. Williams, vil gjenreise tidsskriftet som vitenskapelig publiseringskanal
Nyheter

Hun vil ha mer vitenskap og fagformidling, men lover ikke et tidsskrift som aldri vil skape støy.

Kronikk

Jeg klarer ikke å slutte å skade meg.

Nyheter

Sandra Ekelund Eidhammer og kollegaer var nysgjerrige på om TF-CBT kunne hjelpe barn med kompleks PTSD. For det ble de belønnet med Bjørn Christiansens minnepris.

+ For abonnenter
Nyheter

Årets vinner av Bjørn Christiansens minnepris undersøker en viktig klinisk problemstilling med utgangspunkt i kliniske data, samlet inn som del av ordinær praksis.

Vår litteratur-gjennomgang reiser spørsmålet om hvorfor psyko-edukasjon ikke ser ut til å være særlig effektivt for personer med nevroutviklings-forstyrrelser
Vitenskapelig artikkel

Klinikere bør være tilbakeholdne med å bruke psykoedukasjon for personer med nevro-utviklingsforstyrrelser, ifølge denne litteraturgjennomgangen.

Bokessay

Jeg håper Mødre og døtre blir mye lest, særlig av fagfolk. Vi har godt av Aakres strenge blikk på oss selv

+ For abonnenter
Anmeldt

Boken Alt som lever, må dø presenterer alternativer til en medisinsk forståelse av døden, men skaper distanse til temaet.

+ For abonnenter
Anmeldt

Gjennom rettsteiknar Ane Hems fortelling blir me vitne til kor stor vekt ei sakkunnigvurdering blir tillagt i ei barnevernsnemnd.

+ For abonnenter
Fagessay

Kamp for skamløshet kan ha et frigjørende potensial. Samtidig er det grunn til å minne om skammens regulerende funksjon i menneskelig samvær.

+ For abonnenter
Direktør i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen: Vi kunne unngått inntil 2/3 av svikten i helsevesenet hvis vi hadde vært flinkere til å følge retningslinjer og prosedyrer og arbeidsmåter som vi er enige om at vi skal følge. Foto: Nora Skjerdingstad

To av tre uønskede hendelser i helsevesenet kunne vært unngått om faglige retningslinjer var blitt fulgt. – Men retningslinjer kan aldri erstatte faglig skjønn, sier tilsynsdirektør Jan-Fredrik Andresen.

+ For abonnenter
ELTE

Det ungarske yrket «okleveles pszichólogus» reiser langt bedre over landegrensene enn hva norske myndigheter liker å tro. Ja, faktisk er det å betrakte som det samme yrket som «psykolog» i Norge, argumenterer ESA.

ESA-president Bente Angell-Hansen mener det norske standpunktet er i strid med EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Foto: ESA
ELTE

EFTAs overvåkningsorgan ESA mener ELTE-utdanningen ikke er mer ulik den norske psykologutdanningen enn at den må anerkjennes i Norge. Regjeringsadvokaten mener ESA ikke har vurdert grundig nok.

+ For abonnenter
ELTE

ESAs siste uttalelse i ELTE-saken vil veie tungt i lagmannsretten, mener EØS-ekspert. Uttalelsen har ingen konsekvenser for Psykologforeningen, sier foreningens president.

+ For abonnenter
Digital terapi

Under koronakrisen har mange psykologer lært seg å bruke digitale løsninger fordi de må. Jeg håper de fortsetter også når verden blir mer normal igjen. 

Diagnostisering

Det er ikke nødvendigvis i strid med fagetikken å utføre en handling som pasienten motsetter seg. 

Diagnostisering

Som profesjon må vi fremme ny kunnskap selv om den går imot helsemyndighetenes systemer og retningslinjer. 

Diagnostisering

Det er ikke opp til pasienten å avgjøre hvilken diagnose som skal eller ikke skal stå i pasientjournalen. 

Selvmordsforebygging

Det er fullt mulig å både vurdere selvmordsfare og være empatisk interessert i pasientens historie. 

Selvmordsforebygging

De aller fleste fagmiljøer og forskergrupper på det suicidologiske feltet er enige om at psykisk uhelse har stor betydning for risiko for selvmord. 

Sakkyndighet

I den nye retningslinjen for psykologutdanningen fremgår ikke rettspsykologi som et eksplisitt fagområde. 

Fra praksis

Hun var pasient hos ham, han var pasient hos en annen. Begge beveget de seg mot forsoning, parallelt og langsomt gjennom et landskap uten rette stier.

+ For abonnenter
Selv om sammenhengen mellom seksuelle overgrep i barndommen og arbeidsuførhet i voksen alder er funnet på tvers av ulike utvalg og landegrenser, viser studiene at flertallet av overgrepsutsatte ikke er arbeidsuføre
Vitenskapelig artikkel

Det er fortsatt mye vi ikke vet om sammenhengen mellom seksuelle overgrep i barndommen og senere arbeidsuførhet. Denne studien ser på om forhold ved overgrepet og overgriperen kan øke sannsynligheten for arbeidsuførhet.

Seksuelle overgrep

Overgriperen var ikke en i familien. Det var en som offeret hadde tillit til.

+ For abonnenter
Tommy Sotkajærvi. Foto: Fartein Rudjord
Koronahverdag

Vi mennesker er eksperter på å tilpasse oss. Men våre tilpasninger til det nære går ofte på bekostning av det langsiktige. Jeg har kjent det på kroppen. I en av verdens mest forurensede byer.

Intervju

Bipolar lidelse er biologisk i sin opprinnelse, men kjennes psykologisk, sier psykolog og forfatter Kay Redfield Jamison. 

+ For abonnenter
Anmeldt

Veiledet internettbehandling gir håp om enda bedre psykologhjelp i fremtiden. 

+ For abonnenter
Anmeldt

Hvordan vi skal møte mennesker som lider, er ikke verdinøytralt.

+ For abonnenter
Fagessay

Hedda Gabler er ikke bare et psykologisk mesterverk, det er også et stykke om hvorvidt livet har en gitt mening.

+ For abonnenter
Nina Lang. Foto: Nicolas Tourrenc
Koronahverdag

Det er uvanlig stille i gangene nå, på sykehuset der jeg jobber. Nesten litt uhyggelig.

Ragnhild Lygre. Foto: privat
Koronahverdag

Me har no lagt bak oss nesten fem veker med unntakstilstand. Som benkeslitar i denne og neste omgang, har eg gjord meg følgande observasjonar frå sidelinja.

Bokessay

Traumepasienter kan etablere en selvbestemt og nytelsesfull seksualitet samtidig som de bearbeider egne traumer. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken Aktiv dødshjelp er en konsis oppfordring til bred refleksjon om ubehagelige spørsmål.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre er en god lærebok – som kanskje går litt for langt.

+ For abonnenter
Omfattende empiri viser at personer utsatt for seksuelle overgrep i barndommen har en livslang økt risiko for psykiske og somatiske helseproblemer
Vitenskapelig artikkel

Forekomststudier viser at en betydelig andel av befolkningen rapporterer å ha opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Denne studien viser en statistisk sammenheng mellom slike rapporterte overgrep og senere arbeidsuførhet.

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep i barndommen øker sannsynligheten for arbeidsuførhet i voksen alder, ifølge ny forskning. Men hvor mye vet man om sammenhengen?

+ For abonnenter
Selvmordsforebygging

Kritikere har tegnet et bilde av at selvmordsforebyggingen i Norge er i krise. Det er langt fra sannheten. 

Selvmordsforebygging

Det er avgjørende å vurdere om pasienten er i akutt selvmordsfare. Hvordan skal man ellers kunne iverksette beskyttende tiltak? 

Helseøkonomi

Vi må slutte å se på kostnadsøkningen i helsesektoren som et problem. 

Nyheter

På et ekstraordinært møte i Psykologforeningens sentralstyre 6. april ble Arnhild Lauveng utpekt til visepresident for fag og profesjonspolitikk. Ikke alle lokallag har vært enig i prosessen.

Simen Mjøen Larsen. Foto: privat
Koronahverdag

For noen er det digitale klasserommet mindre truende enn det ordinære. Enkelte elever som har slitt med alvorlig skolefravær, har nå 100 prosent nærvær.

Fanny Tufte Johansen. Foto: Nora Skjerdingstad
Koronahverdag

I minuttene  etter innføring av de strengeste restriksjonene på fri ferdsel i fredstid, marsjerte tusenvis av studenter hodeløst over Torgallmenningen i Bergen med trillekofferten etter seg.

Koronakrisen og psykisk helsevern

Det tar tid før alle pasienter i psykisk helsevern på Akershus universitetssykehus får videoterapi. - Det er krevende å få levert utstyr raskt, ifølge direktøren for psykisk helsedivisjonen.

Fra praksis

Hvordan oppleves veiledet internettbehandling for pasienter og terapeuter? 

+ For abonnenter
BREDDE – Det er viktigere enn noen gang å beholde det brede blikket, sier kommunepsykolog May Lene Karlsen. Foto: Are Karlsen
May Lene Karlsen

Kommunepsykolog May Lene Karlsen håper koronaepidemien kan bidra til at vi i større grad vil sette søkelys på eldres psykiske helse.

Ane Bjøru Fjeldsæter, Foto: Ingrid Skoglund, NAPHA
Koronahverdag

Det kjennes litt uvirkelig å sitte høygravid foran webkameraet, ni dager før termin, og snakke om korona, en virussykdom som tross alt er svært ulik ebola.

Heidi Svendsen Tessand. Foto: Per Halvorsen.
Koronahverdag

Ingen kommer til å bli anklaget for at de gjorde for mye for dem som strevde psykisk under koronakrisen. Flere av oss gjør ikke nok. 

Fra praksis

Det var ikke fagpersonene som hjalp den unge flyktningen med de påtrengende minnene. Det var det faren som gjorde i samarbeid med sin sønn.

+ For abonnenter
Sverre Nielsen

Bortimot fire tiår i Psykologforeningens tjeneste. I mars fylte han 80. Nå gir han seg. I hvert fall nesten.

+ For abonnenter
Koronakrisen og psykisk helsevern

Presidenten i Norsk psykologforening er kritisk til at Ahus ikke har videoløsning på plass. Det er bare å komme i gang, oppfordrer avdelingsleder på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Debatt

Skal helsearbeidere holde ut gjennom koronakrisen, trenger de tillit og fleksibilitet. Ikke kontroll og pålegg.

Ingvild Stjernen Tisløv. Foto: Per Halvorsen
Koronahverdag

Om vi skal knekke korona og samtidig ivareta sårbare grupper, må vi ha en tilnærming der faget – ikke frykten – er i førersetet.

Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.
Koronahverdag

I påvente av å kunne ta tilbake hverdagen blir vi alle nå påminnet om at vi er sterkere sammen.

Koronapandemien

Vi tilhører generasjon X og omtalte oss som generasjonen som pusset opp landet. Ja, kanskje vi ikke var stort mer enn en generasjon som pyntet landet. Snart får vi se om vi også har to i oss til å gjenoppbygge det.

Privatpraktiserende:

Halvannen uke etter at private psykologaktører ble tatt som virusgisler, stiger bekymringen både for utsatte pasientgrupper og egne ansatte.

Tine Jensen. Foto: NKVTS
Nyheter

Psykologiprofessor Tine Jensen har erfaring både med tsunamikatastrofen i 2004 og 22. juli. Nå inngår hun på vegne av NKVTS i den nasjonale krisestaben helsemyndighetene har nedsatt i forbindelse med koronapandemien.

Birgitte Jensen Egset. Foto: Direktoratet for e-helse.
Koronapandemien

Direktoratet for e-helse kommer i løpet av uka med råd om hvilke løsninger for videokonsultasjon som kan være aktuelle for psykologer og annet helsepersonell. 

Årets tidsskrift

Psykologtidsskriftet er kåret til Årets tidsskrift for 2019 av Norsk Tidsskriftforening.

På Bjørgvin DPS utenfor Bergen sitter ansatte klare for å ta imot pasienter over nettet. Fra venstre Reidar Nævdal, Kjersti Skare, Øystein Stokkeland Duus og Hanne Gulbrandsen.
Nyheter

I årets sykehustale roser helseministeren eMestring opp i skyene. Er det veiledet internettbehandling som skal redde psykisk helsetjenester?

Nyheter

I eMestring er det ikke relasjonen med behandler som er nøkkelen til bedring hos pasienten. – Det handler om å ta ansvar for seg selv og ha et aktivt eierskap til problemene sine, sier Lene Nyegaard Andersen, avdelingssjef ved DPS Vestfold.

Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.
Debatt

Jeg respekterer at valgkomiteen har innstilt Arnhild Lauveng til vervet som ny visepresident for Psykologforeningen, og mener at hun vil kunne gjøre en svært god jobb dersom hun blir valgt. Samtidig ønsker jeg å formidle at jeg opprettholder mitt kandidatur.

Aina Holmén. Foto: Per Halvorsen
Debatt

Jeg trekker meg fra mine tillitsverv i Norsk psykologforening

Debatt

I Psykologtidsskriftet kunngjør Aina Holmén at hun trekker seg som 3. vara i Sentralstyret. Vi synes dette er leit og takker henne for innsatsen hun har gjort for foreningen gjennom mange år.

Tommy Sotkajærvi
Nyheter

Tommy Sotkajærvi, nyslått leder for Psykologforeningens klimautvalg: – På høy tid at foreningen engasjerer seg i klimaspørsmål.

Nyheter

Landets største parti har politikk for alvorlig psykisk syke, men ingen særskilt politikk for schizofrenilidende, ifølge dem selv. Det er ganske skremmende, mener psykiatriprofessor.

Nyheter

Pakkeforløp er en kvalitetsreform, mener psykologspesialist og sykehusleder Børge Mathiassen. Foretakstillitsvalgt Siri Næs har et annet syn.

Nyheter

Tilbudet til mennesker med schizofrenilidelse må bli bedre, mener Rådet for psykisk helse. Sammenslutningen av 30 medlemsorganisasjoner mener personer med psykisk uhelse og psykiske lidelser ofte blir diskriminert.

Blomster og lys på Slottsplassen til minne om Ari Behn som tok sitt eget liv i desember. Foto: Hallgeir Vågenes / VG
Nyheter

Fagmiljøene er splittet i synet på i hvor stor grad psykiske lidelser skal vektlegges som risikofaktor ved forebygging av selvmord.

Fra praksis

Kanskje er det slik at paradoksale elementer inngår i all virksom terapi.

Noen kommuner som sliter med å rekruttere kommunepsykologer, velger digitale løsninger. Foto: Anna Molander/Bildhuset/NTB Scanpix.
Nyheter

Se ikke bort fra at den nye kommunepsykologen er en online-psykolog på den andre siden av landet. For Ringebu kommune er det blitt en nødløsning.

Medisinfrie tilbud er ikke løsningen på de helsepolitiske utfordringene med behandling av schizofreni, mener Wenche ten Velden Hegelstad.

Sykehustalen 2020:

Når investeringene bindes i nye sykehusbygg, kan et psykisk helsevern som først og fremst investerer i humankapital komme til å lide.

Nyheter

Bjørnar Olsen trekker seg som sjefredaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Mindre tvang forutsetter bedre faglige og materielle rammebetingelser i psykisk helsevern. Slik lyder signalet i flere høringsuttalelser til tvangsbegrensningsloven.

Som klinikere etterlyser vi forskning på potensielle fordeler ved å inkludere nonverbal foreldrementalisering i forståelses- og behandlingsmetoder
Evidensbasert praksis

Mye av kommunikasjonen mellom spedbarn og forelder foregår som en kroppslig dialog. Likevel bruker vi stort sett verbal aktivitet for å måle foreldres evne til å forestille seg babyens indre. Kan denne foreldrementaliseringen i stedet undersøkes i den kroppslige dialogen, og betyr det noe for barns tilknytningstrygghet?

Terapeutiske skadevirkninger

Jørgen Flor har satt i gang en overmoden diskusjon om bivirkninger i psykoterapi. Skadepotensialet i terapi er reelt, og skadene kan være svært inngripende.

Bokanmeldelse

At terapi kan skade er ingen nyhet. Hva vi skal gjøre med det, gir boken Skadelige samtaler ingen gode svar på.

Debatt

Landsmøtet i Sandefjord fra 20. - 22. november avdekket trekk ved Psykologforeningens organisering og kultur det er lite grunn til være stolt over. Et ærlig forsøk på å rydde opp, snublet på veien.

Nyheter

Psykologforeningen ønsker kvalitetsreform i psykisk helsevern. Det har de fått, svarer helseminister Bent Høie: gjennom pakkeforløpene.

Debatt

Tiden er inne for en felles fagpolitisk strategi for å heve kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. Her er et forslag til seks trinn på veien.

For at psykiatrien skulle gjenvinne sin kredibilitet, måtte den funderes i en biomedisinsk modell
Vitenskapelig artikkel

En ambisjon med nettverksmodellen er å gi et nytt, ateoretisk fundament i tilnærmingen til psykiske lidelser, men modellen har ingen løsning på sentrale grunnlagsproblemer i psykiatrien.

Nyheter

De 163 psykologi-studentene utdannet i Ungarn nådde ikke fram med sine krav i Oslo tingrett. Dommen virker grundig og velskrevet, mener statens advokat. Studentenes advokat varsler anke.

Debatt

Det er godt å lese at viktige aktører i Psykologforeningen fronter samarbeid og fellesskap inn mot Landsmøtet.

Nyheter

Kan samtaler om bivirkninger i terapi føre til mer kontroll i psykisk helsevern?

Profesjon i endring

Helsedirektoratet har akseptert noen sammensatte psykologtitler for personer uten autorisasjon som psykolog, Nå vurderer direktoratet å se på sin egen uttalelse fra september om dette på nytt.

Debatt

Det kan se ut som Håkon Kongsrud Skard og jeg er uenige om overordnede strategier, men jeg har tro på at vi klarer å finne en samarbeidsplattform.

Intervju

Terapi er en potent intervensjon, derfor kan det også være skadelig. Vi trenger et språk om negative konsekvenser av terapi, mener psykolog Jørgen Flor.

Faglig innspill

Fremtiden for faget vårt bestemmes ikke først og fremst av ytterligere ressurstildeling til psykisk helsevern, men av hvordan ressursene benyttes for å skape endringer til det bedre for pasienter og pårørende.

Å oppnå god kvalitet i psykisk helsevern handler mye om å oversette pakkeforløpene til et språk som gir mening der folk jobber, mener Anne-Stine Meltzer, klinikksjef ved Nic Waals institutt i Oslo.

Filmessay

Filmen Phantom Thread fremstår umiddelbart som et kostymedrama, men i møte med psykoanalysen blir den til en beretning om narsissisme som et fengsel; der det å kunne elske, trenge og ta imot noe fra et annet menneske virker umulig.

Debatt

Før var det travelt, men givende å jobbe på DPS. Nå er det deprimerende.

Fagessay

En moderne personlighetsteori må funderes på teorier om temperament, tilknytning og mentalisering. 

Statsbudsjettet 2020:

Forslaget om å kutte tilskuddet til videreutdanningen i psykodynamisk psykoterapi vil på lengre sikt strupe metodemangfoldet i norsk psykoterapi.

Bokanmeldelse

Jeg vil gi boken fra Forandringsfabrikken en prominent plass både på kontoret og i bevisstheten.

E-terapi

Hvordan kan man avlaste et presset psykisk helsevesen? Ved å omsette internettdekning til psykologdekning. 

Fagessay

Multisystemisk terapi (MST) lar seg forene med anbefalinger fra litteraturen om utviklingstraumer. Gjennom multisystemisk terapi kan ungdom få hjelp til å regulere seg på flere sosiale arenaer samtidig.

Bokanmeldelse

En grundig bok om traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) bør også kunne gi terapeuter uten erfaring med modellen selvtillit til å prøve den ut.

Debatt

Psykologforeningen har lite overbevisende argumenter når de har vedtatt å begrense godkjenning av veiledning via video. Bestemmelsene går også på tvers av miljøhensyn. 

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver