Heidi Wittrup Djup. Foto: NTB
Debatt

Arbeidet for å forebygge, forhindre og avdekke vold og overgrep mot barn er noe av det viktigste vi gjør. Det bør ikke overdøves av støyen fra en konstruert profesjonskamp.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Illustrasjon av torso og skyer
Fagessay

Hvordan kan psykologer jobbe mer effektivt når de møter pasienter med minoritetsbakgrunn?

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere. Foto: Norsk sykepleierforbund
Debatt

Kritikken mot filmen «Alle barn har rett til en trygg barndom» vitner ikke bare om artikkelforfatternes manglende forståelse for helsesykepleieres kompetanse og rolle. Den demonstrerer også mangel på innsikt i hvordan filmen brukes.

Kronikk

Vi bør erkjenne at vi har overvurdert miljøets betydning for psykologisk utvikling. Det er pussig at det ikke har materialisert seg tydeligere i klinisk praksis. 

Faksimile av filmen Alle barn har rett til en trygg barndom.
Debatt

Filmer rettet mot barn om vold og seksuelle overgrep kan skape omfattende vansker når de brukes ukritisk.

ÅPENHETENS SKYGGESIDE Natalie Rolandsgard mener ungdom i stigende grad er blitt bevisst på åpenhetens skyggesider.
Nyheter

Ungdom viser stigende skepsis til full åpenhet om psykisk uhelse. De frykter romantisering av psykiske lidelser. Åpenheten kan føre til at oppmerksomheten vris bort fra dem med alvorlige tilstander, mener fagfolk.

Halvportrett av kvinne mot lys bakgrunn
Fra praksis

Behov for individuell tilpasning av innhold og omfang var viktige erfaringer i utviklingen av programmet, som er bygget opp spesielt med tanke på å øke barnas kunnskap og mestring.

Etikkpanelet

Det er fagetisk problematisk at psykologer ikke prioriterer dem som trenger oss aller mest. 

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Fagessay

Prenatale påkjenninger virker inn på utviklingen av barnepsyken og gjenspeiler seg i barnas uttrykk i terapirommet.

Bilde av grønt og rødt bokomslag
Bokanmeldelse

How Psychologists Failed påpeker at psykologien har sviktet fattige og minoriteter, men boken er for ensporet og unyansert, noe som går på bekostning av et viktig budskap.

Flerfarget bokomslag
Bokanmeldelse

– Få relasjonsarbeidet tilbake i psykiatrien, er oppfordringen fra denne interessante og viktige artikkelsamlingen – som kunne vært strammere redigert.

Omslagsbilde av boken Du må ikke sove
Bokanmeldelse

Det måtte en idéhistoriker til for å fortelle en nyansert historie om Wilhelm Reich. Resultatet er oppsiktsvekkende godt.

Omslagsbilde av boken The other side of psychotherapy
Bokanmeldelse

Hvordan bidrar klienter til endring i terapi? Ny bok oppsummerer kunnskapen om klientfaktorer, og gir nyttige tips til klinikere.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Hvor sikre kan vi egentlig være på at jenters psykiske helse er spesielt rammet av langvarig bruk av sosiale medier? Kunnskapsgrunnlaget har svakheter. 

Nina Margrethe Næspe. Foto: privat
Debatt

I aprilutgaven av Psykologtidsskriftet undrer Julie Sture Sørensen seg over hva en «ordentlig» psykologjobb er. Det har jeg også lurt på. 

Debatt

Psykologer kan både anerkjenne og utforske unges kjønnsopplevelse. Det er ingen motsetning mellom de to prosessene. 

Bilde av kvinne mot halvmørk bakgrunn
Fra praksis

Innføring av psykodynamiske kasusformuleringer har ført til bedre behandling, viser erfaringer fra en Fengselspsykiatrisk poliklinikk.

Bilde i fugleperspektiv av gående ungdom og skyggebilder
Oppsummert

Jenter reagerer sterkere i form av mer depresjon når de utsettes for stressende livshendelser og mobbing.

Illustratør i Psykologtidsskriftet - Hilde Thomsen - åpner separatutstilling i Drøbak. Foto: Tommy Ellingsen
Nyheter

Du treffer henne hver måned i Psykologtidsskriftet. Nå inntar Hilde Thomsen Avistegnernes Hus med bilder som viser mangfoldet både i den menneskelige psyke og psykologers arbeidshverdag.

Sidsel Fjelltun. Foto: privat.
Nye stemmer

Få psykologer er med på å utforme norsk politikk, og fraværet vårt merkes i utformingen av psykisk helsevern. Hvorfor er det sånn, og hva bør vi gjøre med det? 

Ole Tunold. Foto: Psykologforeningen
Debatt

En så inngripende digital omlegging som Psykologforeningen nå gjennomfører, medfører dessverre overgangsproblemer. Men det er ingen vei tilbake. 

Ole Tunold. Foto: Psykologforeningen
Debatt

Halvor Kjølstad etterlyser mer forutsigbarhet for fremtidige kursledere på fellesprogrammet i sitt debattinnlegg i aprilnummeret av Psykologtidsskriftet. 

Trapp som fører til stengt dør inn til bakhode
Aktuelt

Flere pasienter som forfaller. Mer tvang. Men også grundigere kliniske vurderinger. I psykisk helsevern er det blandete erfaringer med samtykkebestemmelsen. 

INGEN HINDRING En feilslutning å tro at samtykkebestemmelsen er til hinder for å ivareta samfunnsvernet, mener jurist Øyvind Holst. Foto: Martin Bjørnstad
Aktuelt

– Det er en feilslutning å tro at samtykkebestemmelsen i seg selv er til hinder for å ivareta samfunnsvernet.*

MINDRE RAPPORTERING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil reduserer antall rapporteringsrutiner i psykisk helsevern. Foto: Per Halvorsen
Aktuelt

Helsestatsråd Ingvild Kjerkol mener helse- og omsorgssektoren og justissektoren bør samarbeide bedre om personer med psykiske lidelser og voldsrisiko. 

Hånd med vannkanne som vanner blomster som vokser opp av hode
Fagessay

Bruk av metaforer kan fremme gode terapiprosesser. Men metaforene har ulike roller avhengig av terapiform.

Ingvild Myklebust. Foto: privat
Debatt

Hva utgjør den største samfunnsutfordringen: At noen ikke klarer å innordne seg arbeidslivet, eller den skjeve fordelingen av økonomiske goder?

Fotografi av mann med briller mot hvit bakgrunn
Fra praksis

Eksponeringsterapi for OCD passer ikke for alle. Derfor trenger vi mer fleksible løsninger, skriver Gilad Beck.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Plagiering og konflikter om forfatterrekkefølge. Her er de vanligste forskningsetiske dilemmaene publiserende psykologer får i fanget.

Faksimile av Etikkpanelet
Debatt

En biopsykososial tilnærming til ME fremstår ideologisk snarere enn etisk og vitenskapelig forankret, skriver Frøydis Lilledalen.

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Debatt

For rask stadfesting av den unges sjølvopplevelse står i motsetnad til fri utforsking av unges kjønnsidentitet. 

Omslagsbilde av boken Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi
Bokanmeldelse

Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi er en vital fagbok fra et utrydningstruet behandlingsmiljø.

Omslagsbilde av boken Grunnbok i belastningspykologi
Bokanmeldelse

Grunnbok i belastningspsykologi er fin for nyansatte som enda ikke har kjent belastningsreaksjoner på kroppen – men behandler enkelte temaer for overfladisk.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Det brenner, og vi trenger noe mer enn flere betalte hender. En tilstandsrapport om helsevesenet i Norge anno 2023, skrevet som en løfterik dystopi i fire akter. 

Svarthvitt fotografi av landskap og vann med mann i båt
Bokessay

I romanen Femten år. Den revolusjonære våren er naturen et hjelpemiddel i ungdommens nødvendige løsrivelse fra foreldrene.

Debatt

Den digitale tvangen er ikke forenelig med grunnverdiene våre. 

Julie Sture Sørensen. Foto: privat
Debatt

«Jeg må finne meg en ordentlig psykologjobb», overhørte jeg på arbeidsplassen min i pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT. 

Maia Mack. Foto: privat
Debatt

Unnlater vil å verne om uskyldspresumsjonen, risikerer vi å gjøre betydelig skade. Derfor bør et slikt vern være en del av psykologers fagetikk.

Dartpil som har truffet blinken
Debatt

Vi ønsker mer presisjonsbehandling av psykiske lidelser velkommen, slik Ingvild Kjerkols ekspertutvalg åpner for. Her er våre forslag til hvordan vi kan få det til.  

Halvor Kjølstad. Foto: privat
Debatt

Det er på tide å utarbeide retningslinjer som kan gi litt mer forutsigbarhet for fremtidige kursledere på fellesprogrammet. 

Sammensatt foto av seks personer, 3 kvinner og 3 menn
Derfor

Å være en vital debattkanal for psykologer og alle med interesse for psykologi, et kontaktpunkt mellom profesjon og samfunn.

Raymond B. Stangenes. Foto: privat
Nye stemmer

Jeg ble advart mot spesialisthelsetjenesten. Jeg trosset advarslene. Her er mine refleksjoner. 

Kvinne med briller og brunt hår
Nye stemmer

«Nei, den Facebook-gruppa for psykologer gidder jeg i hvert fall ikke å være med i. Der er det bare kjeft og usaklige kommentarer å få.» 

Debatt

Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen ber om at regjeringen fullt og helt respekterer den aktuelle høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Et reinsdyr foran vindmøllene på Fosen
Debatt

Det er bare fire måneder siden Psykologforeningens landsmøte vedtok å utvikle en urfolkspolitikk. I Fosen-saken har både foreningen og menneskerettighetsutvalget vært tause.

Arne Holte. Foto: Folkehelseinstituttet.
Debatt

Spesialistutdanningen for psykologer fremstår forbløffende lik de kliniske løpene i grunnutdanningen. For meg er det et tegn på at spesialistutdanningen ikke har som mål å gjøre psykologene til spesialister.

Debatt

Som psykologer bør vi unngå å automatisk slå ring rundt egen profesjon når det rettes kritisk søkelys mot oss.

Illustrasjonstegning av B.F. Skinner og læringsteori
Fagessay

Klimakrisen fordrer en mer kollektivistisk forståelse av mennesket. Læringsteoretiske perspektiver kan gjøre en forskjell.

Illustrasjon av barnehånd som strekker seg mot uro
Fra praksis

Emosjonell neglekt er altfor lite belyst i faglitteraturen. Mangelfull omsorg har store negative konsekvenser og er viktig for klinikere å kjenne til.

Bilde av blått bokomslag
Bokanmeldelse

Vi må se mer på vår egen evne til å være tillitsvekkende. Istedenfor å utvikle enda flere terapiretninger, må vi utvikle terapeuter, mener Jon G. Allen.

Bilde av lysegrønt bokomslag
Bokanmeldelse

Hjelp som hjelper er en inspirerende bok om å bygge kultur og jobbe metodisk ut fra systematiske tilbakemeldinger fra klientene.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Hvis ikke psykisk helsevern reduserer arbeidsbelastningen og gir autonomien tilbake til fagfolkene, vil ikke kvalitetsmålene ha noen kvalitet å vise til. 

Som i all god «hjelpekunst» må vi starte der pasienten befinner seg, skriver artikkelforfatterne. Foto: Andrzej Wilusz / Shutterstock / NTB Scanpix 
Debatt

Frøydis Lilledalen vil forkaste en helhetlig, biopsykososial sykdomsforståelse (BPSM). Det er problematisk. 

Faksimile Etikkpanelet i februar
Debatt

Det er ingenting i en biopsykososial forståelse i seg selv som tilsier at CFS/ME er forårsaket av pasientens atferd eller tankemønstre.

Kvinne med briller og langt, brunt hår
Debatt

Det er først og fremst trygge, kompetente generalistspesialister pasientene trenger. Det er i tråd med Helsepersonellkommisjonens ønske om å bygge helsevesenet nedenfra.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Rekkevidden av psykologers kjøpekraft er enorm målt i menneskeliv. Er det ikke opplagt hvordan vi bør bruke den? 

DISKUSJON Det er gjennom diskusjon og samarbeid i vår forening at vi skaper løsningene som vil gi bedre arbeidsvilkår for psykologer, skriver forfatterne. Foto: Library of Congress, Prints & Photographs Division
Debatt

Vår lønnspolitikk er ikke hogd i stein selv om den har hatt bred oppslutning i flere år, skriver Psykologforeningens politiske ledelse i et svar til Yngre psykologers utvalg (YPU). 

Katharine C. Williams. Foto: Thomas Brun, NTB.
Kommentar

Den pågående prosessen mot «psykiateren» etterlater fagetiske paradokser. Hvis fagetikken ikke har grenser, har ikke profesjonsmakten det heller.

Illustrasjonsfoto: Stockfoto
Debatt

Maskinlæringsmodeller som kan predikere atferden vår, utfordrer den psykiske helsen. Psykologer må kjenne sin besøkelsestid.

Elise Constance Fodstad. Foto: privat
Debatt

Snevre spesialiteter kan føre til mindre mobilitet i arbeidsmarkedet og at det offentlige får enda større vansker med å få kvalifiserte personer inn i vakante stillinger.

Arne Holte. Foto: Folkehelseinstituttet.
Debatt

Har jeg en sønn med tegn på schizofreni, vil jeg ikke møte en spesialist i voksenpsykologi som har hatt to personer med schizofreni i sin praksis. Jeg vil ha en spesialist på schizofreni, skriver Arne Holte.

SPLITTER NYTT TILBUD Maia Mack inngår i arbeidsgruppen som utforsker tilbud til pornoavhengige i regi av Blå Kors i Oslo. Foto: privat
Aktuelt

Hva er egentlig pornoavhengighet, og fortjener tilstanden en egen diagnosekategori? Jakten på svar er i gang ved Blå Kors-klinikken. 

Jon Fiske. Foto: Eivind Kaasin, Idébanken
Debatt

Det er god evidens for at arbeid i hovedsak er helsebringende. Derfor heier jeg på «helse gjennom arbeid» som hovedsatsningsområde.

Silje Nord-Baade. Foto: privat
Debatt

Å bidra til å bygge «relasjonell velferd» bør være en av psykologenes viktigste oppgaver. 

Elise Constance Fodstad. Foto: privat
Debatt

Før Arne Holte ber myndighetene reformere spesialistutdanningen, bør vi ha klart for oss hvilke oppgaver spesialisten skal løse, og hva slags helsetjenester vi skal ha i framtiden.  

Illustrasjonsbilde av sprøyteinjekson i overarm
Fra praksis

I behandling av depresjon med ketamin er tverrfaglighet og terapeutisk prosess sentrale elementer

MER SPESIALISERING Arne Holte mener verken publikum eller samfunnet er tjent med psykologspesialister med så liten spesialisering som i dag. Illustrasjon: Igor Kisselev / Shutterstock / NTB Scanpix 
Debatt

Psykologer bør bli langt mer spesialiserte enn det dagens spesialistordning gir rom for. 

Magnus Hole Fjetland. Foto: privat
Debatt

Relevant kunnskap om klima bør være en del av kompetansen psykologistudenter har med seg når de uteksamineres. 

Stilisert kart/terreng
Bokanmeldelse

Bergljot Gjelsvik har skrevet en kunnskapsrik fagbok med mange kloke refleksjoner, fra innsiden av sin egen krise.

Fagessay

Fagfeltet kan gjøre mye for å forebygge destruktive pasientrelasjoner og bedre rehabiliteringstiltak for behandlerne.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Vagheten i begrepet «biopsykososial» har vært brukt til å støtte en hvilken som helst psykososial hypotese eller intervensjon. Det er etisk problematisk. 

Omslagsbilde av boken Dialog om seksualitet
Bokanmeldelse

Et nyttig bidrag til terapeutens verktøykasse i møte med krevende samtaler om seksualitet.

KNALLHARD KAMP Kampen for å bli synlig – og med det ha «markedsverdi» – har blitt knallhard, mener artikkelforfatteren. Foto: United Artists (1936) / Wikimedia Commons 
Debatt

Med sitt søkelys på inkludering i arbeidslivet risikerer Psykologforeningen å individualisere problemer knyttet til økende ulikhet i samfunnet, og skamme dem som er nederst på rangstigen. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Hvis vi velger å betrakte langvarig psykisk lidelse som funksjonsvansker heller enn sykdom, kan det være helt andre tiltak enn psykologenes tradisjonelle snakkekur vi bør ta i bruk. 

SKRIVENDE VINNERE: Elisabeth Hooper Storeide og Helén Ingrid Andreassen skrev i følge juryen de to beste kronikkene i Psykologtidsskriftet i 2022. Sistnevnte sammen med kolleger i Yngre psykologers utvalg.
Aktuelt

En utfordret Psykologforeningens lønnspolitikk, en annen levendegjorde følgene av trange arbeidsvilkår i psykisk helsevern. Begge fikk toppskår hos juryen for «Årets stemme».

Arne Holte. Foto: FHI
Debatt

Nasjonalt, bredt og befolkningsrettet har vi aldri forsøkt å forebygge psykiske lidelser. Det kan skyldes manglende kunnskap, men også manglende prioritering. 

Portrettbilde av sjefredaktør Katharine Cecilia Williams
Leder

Dette blir den siste lederen jeg skriver.

MINDRE RAPPORTERING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil reduserer antall rapporteringsrutiner i psykisk helsevern. Foto: Per Halvorsen
Aktuelt

Ingvild Kjerkol lover tøffe økonomiske prioriteringer i psykisk helsefeltet i tiden som kommer. Men også mindre byråkrati og rapporteringskrav for dem som jobber der.

Mette Ekenes Garmannslund. Foto: RVTS Vest
Debatt

Vi må være kompromissløse i kravet om sikkerhet for alle brukere av psykologtjenester, helt uavhengig av psykologens kjønn.  

Maria Igland. Foto: privat
Debatt

I debatten om seksuelle grenseoverskridelser i og utenfor terapirommet underkommuniserer leder for Psykologforeningens fagetiske råd betydningen av kjønn.

Person ute av fokus
Oppsummert

Forstyrrelser i selvopplevelse er et viktig kartleggingsområde for behandlere som møter unge personer med psykoserisiko.

Fra praksis

Et brev fra en forelder som har utøvd vold, til barnet som har vært utsatt for volden, kan være et viktig terapeutisk verktøy. Det viser erfaringer fra modellen Avklaringsprosess etter vold og overgrep (AVPO).

Fra praksis

Kjernen i palliasjonssamtalen er å hjelpe pasientar med faktisk å leve til livets slutt.

Aktuelt

Debattinnlegg og vitenskapelige artikler. Det er stoffkategoriene som har vekket mest interesse hos våre lesere i 2022. Her finner du de mest leste sakene i året som gikk.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Det er lærdom å hente av psykologenes frustrasjoner i overgangen fra utdanning til yrkesliv. 

Ansiktsprofil i fargespekter
Debatt

Vi må slutte å omtale mennesker med både lettere og alvorlige psykiske lidelser som syke. 

Oppsummert

Mobbing og andre belastende livshendelser er vanligere opplevelser for personer som utvikler bulimi og overspisingslidelse.

Ballongselger pg barn
Bokanmeldelse
En ujevn, men viktig bok som på sitt beste bidrar til økt bevissthet om seksuelle overgrep blant barn og unge med funksjonsvariasjon.
Bokanmeldelse
Autisme og mental helse utgjør en oppdatert kunnskapsoversikt om autisme og vanlige tilleggslidelser, og er en vellykket bok – trass noen vesentlige mangler.
Reidar Schei Jessen. Foto: privat
Debatt

Marit Johanne Bruset etablerer en unødvendig motsetning mellom kjønnsbekreftelse og psykologisk behandling.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Hvor skal vi som er psykologer, trekke opp grensen mellom fagutøvelse og privatliv? 

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver