NY MODELL: Vi har heller ikke fått beskjed av faggruppene om at løsningen på fremtidens utfordringer er mer av alt, sier Jon Tomas Finnsson.
Aktuelt

Behovene i psykisk helsevern og rus er framskrevet til 2040, men beregningene svekkes av mangelfulle data for kommunale psykiske helsetjenester, mener Jon Tomas Finnsson.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Debatt

Smertebehandling må – uansett terapeutisk tilnærming – skreddersys de individuelle opprettholdende faktorene. 

Debatt

Psykologer som driver smertebehandling, bør ikke operere med egne varianter av en biopsykososial forståelsesmodell og «hoppe over» bio-delen.  

Debatt

Uten investering i relasjon kan kognitiv terapi reduseres til et manualisert program som treffer noen, men er uten effekt eller oppleves som belastende av andre. 

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Ledige stillinger

Norges eneste stillingsportal spesifikt for psykologer. Her når du ut til 9.000 psykologer – også de som ikke er aktivt jobbsøkende.

Annonser stilling

Illustrasjonsbilde av person med angst
Oppsummert

Kan den metakognitive modellen bidra til bedre forståelse og behandling av sosial angst?

Fagessay

Selvmordsfeltet kan lære av nullvisjonen i veitrafikken. Det krever samtidig en betydelig satsning og en tilpasning til sikkerhetens egenart i psykisk helsefeltet.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

På samme måte som vi raserer regnskoger, artsmangfold, jordsmonn og vår egen fremtid, raserer vårt samfunn også menneskets naturlige livsfaser. 

Debatt

Kvinners helse er antageligvis det største offeret for tendensen til økt psykologisering i helsevesenet. 

 

Debatt

Hva som er et journalistfaglig godt arbeid, og hva som vil gi et akademisk læringsutbytte eller drive frem en fagspesifikk utveksling, er ikke alltid helt overlappende.

Foto av Ellinor Hamsun
Fagessay

Knut Hamsuns datter Ellinor Hamsun (1915–1987) ble lobotomert to ganger på 1950-tallet og tilbrakte de siste tredve årene av sitt liv på et pleiehjem i Danmark. I to artikler vil jeg presentere det som er kjent om hennes biografi, samt foreldrenes oppfatninger og reaksjoner på hennes personlighet og adferd.

Debatt

I desemberutgaven av Psykologtidsskriftet redegjør sjefredaktøren for omstruktureringen, der to av tre ansatte med journalitskompetanse skal ut for å legge til rette for mer vitenskapelig publisering. Vi har tidligere stilt oss spørrende til det saklige grunnlaget for disse drastiske tiltakene. Sjefredaktørens siste redegjørelse reiser ytterligere tvil.*

Debatt

Psykologtidsskriftet gjennomgår en endringsprosess, hvor indeksering inngår som ett av flere nødvendige tiltak etter en helhetlig vurdering. Som Berg og Madsen korrekt anfører i sitt innlegg «Sjefredaktøren villeder», skal følgende kriterier for godkjenning av vitenskapelige publiseringskanaler være oppfylte, jf. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:*

Direktoratet for høyere utdanning:

Psykologtidsskriftet er ansett som et vitenskapelig tidsskrift hvor publisering av vitenskapelige artikler gir publiseringspoeng, skriver rådgiver Lena-Cecilie Linge i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.*

Professor Jan Grue
Bokanmeldelse

Jan Grue vil at vi skal snakke oftere og mer åpent om funksjonshemmede, sårbarhet, belastning og usynlig arbeid. Heldigvis har han skrevet en effektiv samtalestarter om temaet.

Bokanmeldelse

Endelig har vi fått en lærebok om sakkyndighet i Norge. Den som lurer på smått og stort om regler og krav som gjelder bruken av leger, psykiatere og psykologer i retten, kan nå finne svarene i én bok.

Minneord
llustrasjon: Øivind Hovland
Reportasje

Nytter det likevel å behandle personer med antisosial personlighetsforstyrrelse? Avdeling for rusmedisin ved Haukeland sykehus har trua. Fra august har de tilbudt mentaliseringsbasert terapi til åtte menn med diagnosen.

Debatt

Psykologforeningen svekker sitt omdømme når deres egne ansatte ikke får medvirke i omstillingsprosessene i Psykologtidsskriftet.

Debatt

Kritikken av MDMA-assistert psykoterapi virker overdimensjonert. 

Debatt

Jeg hadde forventet litt mer ydmykhet fra BET-behandlere når eks-BET-pasienter forteller at behandlingen ikke var bra for dem. 

Debatt

Det er godt nytt at en ny metode er med i diskusjonen om hvorvidt den er bedre enn det beste vi har av traumespesifikke behandlingsmetoder. 

 

 

Bilde av en knust gipsmaske på gulvet
Oppsummert

Dynamisk Modell av Psykopati portretterer lidelse hos psykopaten og gir et utgangspunkt for behandling.

Debatt

For at medisinfrie enheter skal gi mening, må man forstå bakgrunnen for behovet.  

Person som hopper fra stupebrett
Debatt

Eg håpar vi kan bruke ISTDP-debatten som springbrett til å snakke om usikkerheita vi kjenner på som psykologar, og kva vi gjer med den. 

Debatt

I reportasjen «Evidens eller eminense for Rorschach» gjør Psykologtidsskriftet seg selv til talerør for usaklige og feilaktige påstander. 

Fra praksis

Strukturerte vurderinger øker treffsikkerheten i kliniske avgjørelser. HoNOS er et enkelt verktøy som kan bidra til kvalitetssikring i daglig klinisk drift, men implementeringen innebærer et organisatorisk endringsarbeid som krever god planlegging og aktiv støtte fra ledelsen.

Fagessay

Diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har fått mye oppmerksomhet de siste årene, både i fagmiljøene og i den offentlige debatten. Meningene om diagnosen synes å være motstridende. Kan det skyldes mangelfull kunnskap om hva ADHD egentlig er?

Bilde av stabel av Tidsskrift for Norsk psykologforening
Debatt

Det skjer for tiden store endringer i Psykologtidsskriftet. Vi er bekymret både for prosessen og resultatet.

Debatt

Samlet ser det ut som de varslede endringene tar tidsskriftet bort fra formålsparagrafen og ikke nærmere, slik psykologpresident Håkon Skard hevder.

Debatt

Psykologforeningens president Håkon Kongsrud Skard redegjorde nylig for omstruktureringen av tidsskriftet og kaller det «en nødvendig prosess». Spørsmålet jeg tror mange med meg stiller, er om dette dramatiske grepet strengt tatt er så nødvendig. 

HARD NØTT Aina Sundt Gullhaugen tror ikke det blir noen enkel oppgave å få fagfeltet til å endre holdning til hva som er mulig å oppnå av endring hos personer med psykopati. Foto: privat.
Forsknings­intervju

Aina Sundt Gullhaugen har utviklet en modell for å avdekke lidelsen bak masken til personer med psykopati. Finner man først lidelsen, gir det grunnlag for behandling, hevder hun.  

Debatt

Obligatorisk mekling gir en unik mulighet til å fange opp foreldreadferd som ellers vil gå under radaren i behandlingsapparatet. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Jeg tror helsetjenesten er på feil kurs med så utstrakt bruk av enkle kognitive intervensjoner i kronisk smerterehabilitering. 

Forside for Psykodynamisk terapi for barn
Bokanmeldelse

To norske fagbøker om psykoterapi med barn og ungdom er nylig kommet ut, og er etter min mening svært gode tilskudd til sjangeren.

Bilde av Hanna Zetterberg og Allan Edwall i filmen Ronja Røverdatter

Sorg er en naturlig del av livet og det å være menneske. Når sorgen ikke går over av seg selv og livet ikke gjenopptas, kan det være behov for behandling rettet mot sorgen. To ferske fagbøker om kompleks sorg forsøker å gi svar på hvordan forstå og behandle den.

Oedipus Rex, malt av Claude-Ferdinand Gaillard
Bokessay

Historien har vist oss at endringer av tidsånden ofte karakteriseres av til dels voldsomme svingninger fra  en ytterlighet til en annen. Dersom du har forkastet psykoanalysen kan det være lurt å lese denne boken. PSYCHOANALYSIS my way gir leseren en inngang til å motvirke en dragning mot en polarisert ytterkant.

Reportasje

Et «naturskadefond» for psykiske kriser. Etter hyttebrannen i januar krever både fagfolk og folkevalgte i Vågan kommune systemendringer.

Nyheter

– Kunnskapen om krisepsykologi må først og fremst bygges opp i kommunene, mener psykologiprofessor og forsker Tine Jensen.

Debatt

Vi mener at Psykologforeningen ved å redusere den kritiske journalistikken svikter samfunnsoppdraget vårt og står i fare for å gjøre tidsskriftet til et utpreget partiorgan.

Debatt

Tidsskriftet er inne i en intern omstruktureringsprosess. Dette skal ikke få store konsekvenser for profilen ut mot leserne.

Maleri av Odilon Redon
Fagessay

Hvordan kan psykoanalytisk behandlingsmetode være til nytte i arbeidet med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Bevissthet om overføring og terapeutisk holdning kan fremme kontakt med og kontroll over følelser, og motvirke alliansebrudd.

Fagessay

Mellomørebetennelse i tidlig barndom fører i våre dager sjelden til alvorlige fysiske komplikasjoner. Likevel kan gjentatte betennelser i sårbare faser for tilknytning og psykososial utvikling tenkes å forringe kvaliteten på det tidlige samspillet og i sjeldne tilfeller også bidra inn i et utviklingstraumatiserende forløp.

Fra praksis

For voksne med kompleks PTSD kan det være vanskelig å formidle tanker og følelser i kognitiv terapi for PTSD. I denne kasuistikken ble en kvinne i 30-årene ved Haugaland DPS behandlet med barnemanual for PTSD og resultatene var gode.

Silhuett av kvinne gjennom gardin. Foto: Katty Elizarova / Shutterstock / NTB
Oppsummert

Å være utsatt for partnervold i flere parforhold kan relateres til følelsesmessig mishandling i oppveksten og engstelig tilknytningsatferd som voksen.

Kronikk

Ansatte i psykisk helsevern bør likestille ivaretakelse av sikkerhet med behandling. Begge deler er like viktig.

Debatt

Eventyret inneholder moral for den enkelte – men også for samfunnet. Et eventyr kan være lærer og guide.

Debatt

Når jeg som har studert psykologifaget i fem år, synes det er vanskelig, virker det rimelig å tro at folk flest synes det er enda vanskeligere.

ISTDP

ISTDP er mer et språk enn en metode for meg. Et språk som fører meg til det ubevisste, og som hele tiden er til stede i den terapeutiske samtalen.

ISTDP

Hva om kritikken mot ISTDP ikke handler om manglende terapeutferdigheter eller svak modelletterlevelse hos den enkelte terapeut, men om mangler ved angstteorien som selve terapimodellen bygger på?

Koronastengte skoler: I løpet av pandemien har det kommet rapporter fra hele landet om at elever i stigende grad strever med å møte opp på skolen, skriver artikkelforfatteren. Her står klasserommet på Bygdøy skole tromme under nedstegningen. Foto: NTB.
Debatt

Ny opplæringslov bør gi den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) et tydeligere psykososialt mandat og innføre krav om at det skal være psykologer i tjenesten.

ELTE

En psykolog er ikke en psykolog uavhengig av helsevesenet i landet hun virker i.

Debatt

Debatten om medisinfri behandling burde først og fremst handle om hvordan vi kan forbedre psykososiale behandlingsmetoder og samtidig begrense feil- og overmedisinering.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver