Du er her

Å dekke et behov for anerkjennelse

Foreldre som er utsatt for foreldrefremmedgjøring, beskriver en opplevelse av å bli utsatt for nok et overgrep når deres virkelighet blir marginalisert med språkvask.
Publisert
22. september 2023
Ole-Petter Olsen, Christian Jessen og Tommy Karlsen. Foto: privat.
Ole-Petter Olsen, Christian Jessen og Tommy Karlsen.

12 fagpersoner går hardt ut mot bruken av begrepet. Vi forstår godt viktigheten av at det ikke settes ferdige merkelapper på årsaken til samværsstopp før årsaken er grundig utredet. Begrepet fungerer likevel godt som arbeidshypotese. Man bør kunne kalle en spade for en spade.

Ensidig kjønnsfokus

Professor Meland beskriver bakgrunnen for skepsisen i sitt tilsvar. Vi er kjent med flere omstridte og ensidige fremstillinger, hvor det med lignende metoder benyttes målrettet seleksjon for å oppnå et poeng. «Kampanjer» som dette oppleves som hjerterått og kynisk i en kjønnskamp vi som likestillingsorganisasjon ikke ser oss tjent med.

I kampens hete rammes også et ikke ubetydelig antall kvinner. FF er et kjønnsnøytralt problem, og ved å avfeie hele problemstillingen mister vi samtidig muligheten for analyse og kunnskapsutvikling.

Våre erfaringer

MannsForum er Norges største medlemsbaserte likestillingsorganisasjon med gutter, fedre og menn i fokus. Organisasjonen er politisk nøytral, og basert på frivillighet. Gjennom vår likemannstjeneste Kamerathjelpen har vi kjennskap til tusenvis av beskrivelser av konflikter i relasjon til barn og den andre forelderen. Antall mødre som kontakter oss, er økende, og beskrivelsene fra både mødre og fedre underbygger at foreldrefremmedgjøring oppleves som en form for vold. Meland beskriver også dette i sitt fagessay og sitt tilsvar.

Den unike grasrotkontakten har gitt oss god kjennskap til at anklager om vold brukes som verktøy og våpen

Den unike grasrotkontakten har gitt oss god kjennskap til at anklager om vold brukes som verktøy og våpen for å tilrøve seg familietid med egne barn. De utgjør en ikke ubetydelig del av manipulasjonsteknikkene som ligger innunder FF. Bak dette ligger også økonomiske og juridiske insentiver. Vi observerer høy risiko for omsnuing i saker hvor foreldrefremmedgjøring forekommer.

MannsForum har via kamerathjelpen også observert flere tilfeller av at nettopp FF har blitt benyttet som røykteppe av den fremmedgjørende part. På denne måten tildekkes og skjules egen negativ atferd, samt vold og overgrep mot barnet fra forelderen eller dennes familie. I alle disse sakene vil det å ha et anerkjent, lettfattelig og folkelig begrep være egnet og nødvendig til beskyttelse for barn.

Les andre innlegg i debatten om foreldrefremmedgjøring

Anerkjennelse

Dersom fagmiljøet skaper en dyp kløft mot menneskene de er satt til å hjelpe, så vil barn forbli i svært sårbare livssituasjoner. Dette må vi ta tak i med andre midler enn språkvask, og vi bidrar gjerne til å utvikle gode metoder.

FF kan kort beskrives som bevisste og ubevisste ord og handlinger, nedsnakking, kroppsspråk og holdninger som på kort og/eller lang sikt er egnet for at barnet skal ta avstand fra en eller begge foreldre. Dette rimer dårlig med langvarig stans i samvær, slik også Kjetil Ermesjø fra F2F beskriver.

MannsForum utfordrer derfor psykologene til å foreslå et nytt, kortfattet samlebegrep som gir mannen og kvinnen i gata en mulighet til å sette ord på hva de opplever seg og sine barn utsatt for. Begrepet bør være egnet til bruk for å avdekke alle konfliktdynamikkene som fremtrer i slike saker.

Inntil videre benytter vi foreldrefremmedgjøring.

Kommenter denne artikkelen