Du er her

Vårens lønnsoppgjør

Resultatene fra lønnsforhandlingene i staten var skuffende, uttaler Rikke Ringsrød, leder for Akademikerne Stat. I andre sektorer er forhandlingene i gang.

Publisert
5. juni 2011

VÅRTEGN: Med vår og tidlig sommer følger lønnsforhandlinger. Følg med på utviklingen via Psykologforeningens hjemmesider.

Kommunal sektor (KS) Lønnsoppgjøret for gruppene som har sentralt fastsatte lønnsreguleringer (kapittel 4), er ferdig, og innebærer en samlet økning av årslønnen på 4,2–4,3 %. Inkludert i dette er et generelt tillegg på 1,72 %, allikevel minimum kr 7 000. Det er også avsatt en mindre pott til lokal fordeling. Ingen psykologer er omfattet av disse forhandlingene. All lønnsøkning for psykologer i kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo kommune) skjer i forhandlinger med den enkelte kommune. Alle medlemmer har fått tilsendt eget brev om dette (rundskriv 2/11). Forhandlingene for psykologene i den enkelte kommune skal være gjennomført innen 1. oktober. Det er viktig at Psykologforeningens hovedtillitsvalgte i hver kommune sørger for at forhandlingene gjennomføres. I kommuner med bare en psykolog ansatt er det hun/han som er hovedtillitsvalgt for Psykologforeningen.

Oslo kommune Forhandlingen i Oslo kommune endte med brudd. Oslo kommune var ikke villig til å legge økonomi i oppgjøret tilsvarende det i kommunesektoren ellers. Innspurt i meklingen og eventuell streik skjer i slutten av mai.

Staten Den sentrale delen av lønnsoppgjøret for statsansatte har en årslønnsramme på om lag 4 %. Inkludert i dette er et generelt tillegg fra 1. mai på 1,72 % fra og med lønnstrinn 53 (kr 418 800) og oppover. De med lavere lønn får minimum kr 7 000. Det er avsatt kun 0,25 % til lokale forhandlinger. Virkningstidspunkt er 1. oktober, og de lokale forhandlingene skal være ferdige innen 15. desember. Den svært beskjedne størrelsen på den lokale potten er en skuffelse, ifølge leder for Akademikerne Stat, Rikke Ringsrød. Totalrammen for oppgjøret er imidlertid til å leve med i et år der det er lite å forhandle om i statlig sektor.

Spekter Helse Forhandlingene for psykologer ansatt i helseforetakene foregår nå, og vil etter planen bli endelig ferdig rett før sommeren. Straks resultatene foreligger, vil det bli lagt melding om dette på Psykologforeningens hjemmeside. Lønnsoppgjøret for legene har i år skjedd kun som sentrale forhandlinger i en foreløpig A2-protokoll. Totalrammen for legenes oppgjør er her rundt 4 % på årsbasis. Nærmere detaljer om mellomoppgjøret for legene i sykehusene ligger på Legeforeningens hjemmeside. Både legenes foreløpige A2-protokoll og alle protokollene fra de andre Akademikerforeningenes lokale forhandlinger inngår i den samlede overenskomsten som Akademikerne og Spekter i slutten av juni skal avgjøre, om den aksepteres, eller om det blir brudd. Et brudd vil i tilfelle omfatte alle disse protokollene. Resultatene for de andre gruppene som har sentrale A2-forhandlinger (sykepleiere med mer), ligger an til å bli rundt 4,3 %.

HSH/HUK-områdene Disse tariffområdene omfatter en rekke ideelle virksomheter, som Kirkens familievernkontorer, Diakonhjemmets sykehus, Betanien, Bergensklinikkene, med mer. De sentrale forhandlingene foregår etter planen i månedsskiftet mai/juni. Resultatene legges ut på Psykologforeningens hjemmeside straks de foreligger.

Takstforhandlingene for privatpraktiserende avtalespesialister Disse forhandlingene ventes avsluttet i slutten av juni. Egen e-post (rundskriv) sendes alle medlemmer som har gitt melding om at de driver privatpraksis basert på refusjon fra folketrygden/Helfo. De som ikke har fått informasjonen innen 7. juli, kan ta kontakt med sekretariatet for å få den tilsendt (forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no).

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 6, 2011, side

Kommenter denne artikkelen