Du er her

Oppgjøret i helseforetakene

Torsdag 25. juni ble tariffoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter avsluttet. Størrelsen på lønnsreguleringene, den totale økonomiske rammen for oppgjørene, var relativt lite variert mellom helseforetakene og lå samlet sett på om lag samme nivå som i offentlig sektor ellers. Men innretning på oppgjørene, hvilken type tillegg og størrelsen på disse, varierer en del mellom de ulike helseforetakene.

Lønnsendringer kommer ikke av seg selv. Psykologforeningens foretakstillitsvalgte og forhandlingsledere har i de siste månedene vært sterkt engasjert i forhandlingene om lønnsendringer. Organisatoriske og økonomiske rammer har stor betydning også for hvordan faget utøves og kommer pasientene til gode. Den intense prosessen mellom tillitsvalgte og ledelsen som ligger i forhandlingene, gir løsninger som ellers ikke ville kommet. Det blir ikke noe godt fag uten god lønn. De lokale forhandlerne i hvert helseforetak er avgjørende for å få dette til.

Etter årets oppgjør ligger minstelønnen for nyutdannede psykologer de aller fleste steder godt over 400 000. Reell lønn ligger til dels betydelig over dette nivået. Svært mange steder er det få som har så lite som laveste lovlige lønn. Det reelle minstelønnsnivået for spesialister er flere steder på god vei mot 600 000. For eksempel har Lovisenberg sykehus i Oslo sentrum minstelønn for spesialister på 571 000, og på Ahus har lavest lønnede spesialist 555 000. Helse Førde har minstelønn før tillegg på 590 000, mens Blefjell har laveste lønn på 561 000 før individuelle tillegg. Ved Helgeland er minstelønn for spesialister og seniorspesialister på 565 000 og 585 000, mens ingen er lønnet lavere enn henholdsvis 579 000 og 599 000.

Ved en rekke helseforetak er det i tillegg avsatt en pott til individuell fordeling. Klargjøringen av hvem som får individuelle tillegg i disse helseforetakene vil skje rett over sommeren. Disse tilleggene vil da ytterligere bidra til å øke det reelle lønnsnivået ved helseforetakene.

Det er viktig fremover at både nyutdannende og erfarne psykologer diskuterer lønnsbetingelser før de sier ja til ny jobb.

Eilert Ringdal og Ann Torunn Tallaksen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen