Du er her

Oppgjør i offentlig sektor

Det sentrale oppgjøret i de tre offentlige sektorene er nå ferdig. Dette gjelder tariffavtaler for ansatte i staten, kommunene/ fylkeskommunene og Oslo kommune.

Felles for de tre offentlige forhandlingene har vært diskusjoner om endringer av tjenestepensjonen. Regjeringen ville forlate den vel etablerte bruttoordningen som sikrer en alderspensjon på minst 66 prosent av sluttlønnen dersom du har jobbet minst 30 år i offentlig stilling. Isteden ville regjeringen ha en såkalt «påslagsmodell», som i praksis ville ført til sterkt redusert tjenestepensjon for ansatte med lang utdannelse og for kvinner. Partene ble ikke enige om endringene som staten ønsket. Det vil si at dagens pensjonsordning i all hovedsak fortsetter.

Sammen om tjenestepensjonen

Grunnloven ivaretar rettigheter som allerede er opparbeidet, men fremtidig opparbeiding i tjenestepensjonen vil kunne levealderjusteres på samme måte som den fremtidige folketrygden. Til tross for ulike interesser har alle hovedsammenslutningene stått samlet i forhandlingene om eventuelle endringer i tjenestepensjonen. Dette var avgjørende for å hindre sterk svekkelse av ordningen. De justeringer som organisasjonene har ønsket for å få en moderne og robust tjenestepensjon, har i begrenset grad fått gjennomslag, fordi statens fokus i overveiende grad har vært å forlate det velfungerende gamle pensjonssystemet. Mer fleksibilitet i avgangsalder er derfor ennå ikke i tilstrekkelig grad blitt innarbeidet. Det er beklagelig at staten på denne måten har hindret en ønskelig modernisering av en trygg og forutsigbar tjenestepensjon. Resultatene for offentlige tjenestepensjoner gjelder også for ansatte i helseforetakene.

Statens tariffområde

Statens tariffavtale gjelder kun statsansatte psykologer, ikke ansatte i helseforetakene. I statens lønnstabell gis et tillegg på kr 2400 fram til og med lønnstrinn 45, og et prosentvis tillegg på 0,68 prosent for lønnstrinnene 46–80. Fra lønnstrinn 81 gis et tillegg på kr 4800. Det bli ingen lokale forhandlinger i staten. Sammen med en betydelig helårsvirkning av tillegg som ble avtalt i 2008, gir dette et oppgjør i staten på ca. 4,4 prosent. Informasjon om kroneverdiene for de enkelte lønnstrinnene i staten finner du her.

KS-området

For grupper som får lønnen sin avtalt i sentrale forhandlinger, blir det ikke gitt lønnstillegg ut over de som ble avtalt i 2008. Det ble i fjor blant annet avtalt et generelt tillegg på 3,1 prosent (men minimum kr 9000) med virkning fra 1. mai 2009. I tillegg ble en del minstelønninger regulert. Til sammen har dette medført en økonomisk regulering (ramme) på 4,7 prosent for de gruppene som er omfattet av de sentrale forhandlingene i 2009. Ingen psykologer ansatt i kommuner/fylkeskommuner (KS-området) er omfattet av disse sentrale forhandlingene. For psykologer/Psykologforeningen forhandles alle lønnsendringer lokalt hvert år. Psykologforeningens hovedtillitsvalgte i hver kommune / hvert fylke skal derfor også i år forhandle om lønnsendringer for medlemmer i sin kommune.

Oslo kommune

Alle ansatte i Oslo kommune – også psykologer – er del av de sentrale forhandlingene for Oslo kommune. I Oslo ble det gitt et likt prosentvis tillegg på 1,95, minimum kr 6000. Dette gir en økonomisk ramme på linje med KS-området, det vil si om lag 4,7 prosent. Det blir ikke lokale forhandlinger for ansatte i Oslo kommune.

Helseforetakene

Forhandlinger om lønnsjusteringer foregår i hvert enkelt helseforetak og ventes sluttført i månedsskiftet juni/juli.

HSH/HUK området

De sentrale forhandlingene for de forskjellige overenskomstområdene sluttføres etter planen 18. juni. Noen av overenskomstene i HSH har sentral lønnsfastsettelse for psykologer, mens psykologer i andre overenskomster får all sin lønnsregulering i lokale forhandlinger.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 7, 2009, side

Kommenter denne artikkelen