Du er her

Fagansvarsforsikring og Norsk Pasientskadeerstatning

Fra 1. januar 2009 er alle private helsetjenester omfattet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Med dette bortfaller plikten for helsepersonell til å tegne annen fagansvarsforsikring.

Psykologforeningen anbefaler likevel medlemmer å ha fagansvarsforsikring, fordi denne dekker områder som ikke dekkes av NPE. Dette gjelder alle medlemmer selv om de ordinært ikke driver selvstendig næringsvirksomhet.

Dekker bredt

Både NPE og fagansvarsforsikringen dekker erstatningskrav fra klienter. NPE dekker kun økonomisk skade og kun økonomisk skade som følge av et snevert helsehjelpsbegrep. En rekke av de tjenestene psykologer utfører, faller utenfor dette, for eksempel flere typer erklæringer og sakkyndighet, eller generell veiledning til annet personell. Fagansvarsforsikringen dekker all virksomhet utført som psykolog, og som ikke dekkes av NPE. I tillegg dekker Psykologforeningens fagansvarsforsikring nå rettslig erstatningsansvar som følge av ikke-økonomisk skade (tort og svie), kortere engasjement som psykolog (inntil 3 måneder) i Europa, og erstatningskrav som følge av at psykologen utfører (ikke planlagt) akutt hjelp på reise ellers i verden. I tillegg er det tilknyttet en rettshjelpsordning til forsikringen.

Premien for Psykologforeningens fagansvarsforsikring er kr 245 for 2009. Det er samme premie uavhengig av praksisstørrelse. Dette er en markert reduksjon i premie fra tidligere. Medlemmer som allerede har Psykologforeningens ansvarsforsikring, skal få tilsendt giro direkte fra foreningen før sommeren.

Meldeplikt til NPE

All privat helsetjeneste skal meldes til NPE – på www.npe.no. Det helsetjenestebegrepet som brukes i NPE, er imidlertid ganske snevert. I tillegg er helsetjenester finansiert under driftstilskudd ikke meldepliktig. Se rundskriv 03/09 fra Psykologforeningen for nærmere gjennomgang (www.psykologforeningen.no). Drives det meldepliktig privat helsetjeneste på full tid, er «forsikringspremien» årlig til NPE kr 2600 for psykologer. Driver en meldepliktig helsetjeneste, skal ny melding gis til NPE hvert år innen 1. februar.

De økonomiske belastninger psykologer får ved innføringen av NPE i tillegg til den tradisjonelle fagansvarsforsikringen, gir pasientene en større sikkerhet for erstatning ved skader. Denne sikkerheten har pasienter når de går til psykologer, og ikke dersom de velger å oppsøke ikke-autorisert personell (alternativ behandling med mer). All informasjon om Psykologforeningens fagansvarsforsikring og om NPE legges løpende ut her.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 7, 2009, side

Kommenter denne artikkelen