Du er her

Oslo kommune

Det ble gitt et tillegg på lønnstabellen på 3,4 %, minst kr 13 100, med virkning fra 1. mai. Det ble også avsatt 1,5 % per 1. mai til såkalte justeringsforhandlinger. Dette er flytting av stillingskategorier og endringer av lønnstabeller. For justeringsforhandlingene er det lagt en føring for at utdanningsgrupper skal prioriteres. Justeringsforhandlingene blir ferdig 19. september. Til slutt ble det avsatt 3 prosent med virkning fra 1. juli til lokale forhandlinger i de ulike etatene. De lokale forhandlingene skal skje innenfor perioden 19. september til 17. oktober, og skal ha begynt innen 1. oktober. Samlet ble rammen for lønnsendringene i Oslo kommune om lag 6,3–6,4 %.

Kommunenes Sentralforbund

Oppgjøret her omfatter alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo kommune. Psykologene forhandler alle lønnsendringer mellom Psykologforeningens hovedtillitsvalgte og den enkelte kommune. Det sentrale oppgjøret gjelder derfor ikke psykologer. De gruppene som omfattes av de sentrale lønnsforhandlingene, fikk et generelt tillegg på 2,5 % fra 1. mai. Dessuten ble en rekke minstelønnssatser regulert, og det ble avsatt 1,6 % til lokale forhandlinger. Samlet ramme er om lag 6,2 %. Det ble i tillegg avtalt at de samme gruppene til neste år gis et generelt tillegg på 3,1 % fra 1. mai 2009 i tillegg til en del minstelønnsendringer. Samlet resultat ga for eksempel lektorer i skoleverket en lønnsutvikling på ca. 30 000 i 2008 i tillegg til det som kommer i 2009.

Spekter helse

Alle lønnsforhandlinger for psykologer foregår lokalt mellom Psykologforeningens foretakstillitsvalgte og ledelsen i det enkelte helseforetak. Forhandlingene foregikk tidlig i juni, og resultatene forventes å være offisielle i slutten av juni. Informasjon om resultatet i det enkelte foretak blir sendt medlemmene fra den foretakstillitsvalgte når resultatene er offentlige. For Lovisenberg sykehus, som nå er meldt inn i Spekter, vil forhandlingene foregå i første del av høsten. Ved flere helseforetak krevde arbeidsgiveren endringer i arbeidstidsbestemmelsene med tanke på å øke arbeidsgivers muligheter for å pålegge vakter og uvanlige arbeidstider. Det har ikke noe sted vært mulig å sluttføre forhandlinger om disse spørsmålene, da sammensetningen av ulike arbeidstidsbestemmelser, vernebestemmelser og honoreringer er kompliserte. Ved noen av foretakene er det nedsatt partssammensatte utvalg for å klargjøre utfordringene med arbeidstidsbestemmelsene.

HSH/Huk-områdene

Dette omfatter ideelle virksomheter som Diakonhjemmets sykehus, Bergensklinikkene, Kirkens familierådgivning med mer. De sentrale forhandlingene vil foregå de siste dagene i august. Deretter vil det bli sendt ut informasjon om de lokale forhandlingene.

Takster privatpraktiserende

Det forhandles kun takster og driftstilskudd for de psykologene som har avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket. Rammen for disse forhandlingene ble i år 6,8 %. Et såpass høyt rammetall har sin bakgrunn i svært begrensede takstendringer i 2007. Informasjon om endringene i de enkelte takstene sendes 1. juli ut til medlemmer som har gitt melding om at de har driftstilskudd. Takstendringene skjer fra 1. juli. De som ikke har fått tilsendt de nye takstene, kan henvende seg til Lisbet Jonassen, tlf. 23 10 31 31, lisbet@psykologforeningen.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen