Du er her

For alle med egen praksis

Landets privatpraktiserende psykologer samler seg. Interessegruppen har avholdt årsmøte, og håper på positiv respons idet de ønsker nye medlemmer velkomne.

Publisert
1. mai 2008

Interessegruppen for privatpraktiserende psykologer har avholdt årsmøte – og faglig seminar. På dagsordenen sto flere saker av stor betydning for de privatpraktiserendes videre arbeid: fra spørsmål knyttet til egen organisasjonsform og forholdet til Psykologforeningen til helsemyndighetenes fremtidige planer for denne gruppen.

Noe som berører arbeidssituasjonen helt direkte, er ventelistene og tilgjengelighet for pasientene. Kan problemet med lange ventelister løses med nye organisasjonsmodeller? Eller er det behov for strengere prioriteringsforskrifter? Hvem skal ha rett til behandling? Skal alle få litt behandling, eller skal behandlingsmål være forankret i faglige kriterier? Skal opptrappingsplanen for psykisk helsevern også gjelde privatpraktiserende?

Alle privatpraktiserende psykologer er pålagt en omfattende og detaljert registrering av antall timer, klienter og diagnoser. Hvordan er disse dataene tenkt brukt videre? Dataene gir ikke nødvendigvis det rette bildet av den variasjonen som finnes hos personer med psykiske lidelser. Mangfoldet og variasjonen kan ikke leses ut fra diagnoser.

Uten driftsavtale

Særlig utsatt er psykologer som driver privat praksis uten driftsavtale. De utgjør foreløpig en usynlig gruppe både med tanke på omfanget av praksisen, av klientmassen og av arbeidsområder. Å registrere dette arbeidet er viktig, særlig med tanke på forhandlinger av nye driftshjemler. Årsmøtet var opptatt av å få denne gruppen inn som medlemmer hos seg.

Styret ønsker å arbeide offensivt. Vi mener at det er sterke helsepolitiske krefter som ønsker å undergrave denne driftsformen, på tross av at den er både effektiv og populær blant folk flest. Styret mener at om de ikke kommer på banen nå, vil de privatpraktiserende gradvis bli underlagt de regionale helseforetakene og miste sitt særpreg. Vi har allerede vært i kontakt med Psykologforeningen, med sikte på å fremme våre saker. Psykologforeningens hovedsatsningsområde i de neste tre årene er lavterskeltilbud til befolkningen, og interessegruppen vil kjempe for at kommunale driftstilskudd blir en viktig del av oppbyggingen av dette tilbudet.

Det formelle

Årsmøtet vedtok en formell organisering med eget medlemsregister og vedtekter. Dermed vil gruppen få fast tilknytning til Psykologforeningen som interessegruppe, noe som også innebærer at den kan bli selvstendig høringsinstans for nye planer og forskrifter fra departementet.

Vi i Interessegruppen for selvstendig praktiserende psykologer – ISP – oppfordrer alle privatpraktiserende psykologer, med og uten driftsavtale, til å melde seg inn hos oss. Medlem blir en gjennom å betale kontingenten på 200 kroner til ISP v/Turid Vaagen, Maridalsveien 308 E, 0881 Oslo, konto 8101 19 49657.

Styret har hovedsete i Bergen, og består av Kirsti Ohnstad, Torfinn Espedal, Hilde Hjørungdal og Magne Kvæven. Mer om gruppen – og årsmøtet – på http://www.npf-rogaland.net/ispshovedside.htm

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side

Kommenter denne artikkelen