Du er her

AD/HD-test på norsk

Nå foreligger testen av AD/HD for voksne. Med fagfolk på laget har Sosial- og helsedirektoratet forestått oversettelsen av denne selvrapporteringsskalaen, som nå foreligger i WHO-godkjent norsk utgave.

I de siste fire årene har dette instrumentet i økende grad blitt brukt også her i Norge, både av primær- og spesialisthelsetjenesten, i forbindelse med så vel utredning og diagnostisering som behandling av voksne med AD/HD. På ulike nettsteder har det lenge versert tidligere, halvoffisielle og ulike ikke-godkjente versjoner av spørreskjemaet.

Heretter anbefales bruk av denne nye oversatte versjonen av Adult AD/HD Self-Report Scale (ASRS), som er en del av WHO’s Composite International Diagnostic Interview (CICI). Testen foreligger i to versjoner, en kort versjon kalt ASRS Screener, og en lengre versjon. Også Helsebiblioteket, som sikkert en del psykologer bruker, skal nå ha endret lenkene sine til de norske versjonene.

Prosjektleder Michael B. Lensing minner om at ASRS må brukes med varsomhet, og viser for øvrig til egen nettside (se nedefor), nylig publisert av Sosial- og helsedirektoratet, hvor det også manes til forsiktig omgang med testen.

– Det er viktig å minne om at ASRS aldri skal brukes som eneste verktøy. Ved diagnostisering av AD/HD hos voksne må de diagnostiske kriteriene være oppfylt. Utredningsprosessen krever også differensialdiagnostisk og medisinskfaglig vurdering, dokumentasjon av sykehistorien og symptomenes forløp over tid, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Sosial- og helsedirektoratet. I tillegg må man innhente komparentopplysninger og gjøre en samlet klinisk vurdering. Dette er grundig beskrevet i veiledningen i diagnostikk og behandling av AD/HD. Hun legger til at det så langt ikke er gjennomført noen valideringsstudie av ASRS basert på norske pasienter.

http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/ftpdir/adhd/18Q_Norwegian.pdf

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side

Kommenter denne artikkelen