Du er her

Hjelp til overgrepsutsatte

En ny veileder skal bidra til at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, får nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp.

Det er Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har utarbeidet veilederen. Den skal bidra til at personer som har opplevd seksuelt overgrep eller vold i nære relasjoner får et medisinsk- og sosialfaglig forsvarlig og likeverdig tilbud i alle deler av landet. Veilederen skal være et hjelpemiddel for personell ved overgrepsmottaket for å gi et styrket tilbud som omfatter hjelp i tiden rett etter overgrepet, og nødvendig oppfølging for å redusere langtids skadevirkninger. Den beskriver prosedyrer og metoder for skadedokumentasjon og sporsikring som er gode nok til at funn aksepteres i en eventuell politietterforskning og rettssak, samt vurdering av voldsoffererstatning. Veilederen gir også en grundig omtale av regelverk for arbeid i overgrepsmottak, krav til mottak og til kompetanse.

Det skal arrangeres fem regionale konferanser der veilederen skal presenteres som en del av kompetansehevende tiltak for helse- og sosialpersonell som arbeider i landets overgrepsmottak. Kontaktperson: Britt Randi Hanssen, tlf 911 87 628.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen