Du er her

Lønnsoppgjøret

Årets lokale forhandlinger i helseforetakene har gitt gode restultater. Det er viktig å stille lønnskrav før en takker ja til en ny stiling.

Publisert
1. juli 2007

I de siste ukene i mai ble det gjennomført lokale forhandlinger i samtlige helseforetak.

Det ser ut til at arbeidsgiveren i år har ønsket å bruke noe mer penger på lønnsregulering av spesialister enn til lønn for utdanningsgruppen. Nyutdannede har nå kun unntaksvis lønn under 360 000. Stort sett er minstelønnene for nyutdannede 360/390 000 eller høyere. For spesialister er minstelønnene de fleste steder 480/510 000 eller høyere. Dertil kommer personlige tillegg. Svært mange medlemmer – både nyutdannede og spesialister – har høyere lønn enn minstelønnene. Husk derfor å stille lønnskrav før du sier ja til en ny stilling!

På Aker sykehus i Oslo har nyutdannede minst 370 000, mens Helse Førde gir nyutdannede minst 390 000. Psykiatrien i Vestfold plasserer nyutdannede i minst 380 000.

Minstelønnen for ferske spesialister er som følger: Blefjell 520 000, Fonna (Haugesund) 510 000, Helgeland 520 000, Aker sykehus i Oslo 510 000, Psykiatrien i Vestfold 505 000 (økning på 55 000), Sørlandet 505 000, Tromsø 500 000.

Østfold har uforandret minstelønn for spesialister 505 000, men alle fikk allikevel et generelt tillegg av en viss størrelse. I tillegg ble det avsatt en relativt stor sum til individuell fordeling med særlig vekt på kompetansepersonell.

Finnmark og innlandet

I Finnmark har spesialister en minstelønn på 530 000. Flere helseforetak er nå fokusert på individuelle lønnstillegg, særlig for spesialister. De fleste helseforetakene har avsatt en betydelig sum penger til individuelle tillegg som først blir fordelt i etterkant av oppgjøret. Noen helseforetak har insistert på å gjøre dette ved å holde minstelønnen nede. Andre helseforetak ønsker ikke å bruke slike triks, og gir en anstendig minstelønn før de individuelle lønnsdelene diskuteres.

Helse Innlandet, som har store rekrutteringsproblemer (28 prosent av psykologstillingene er ubesatte), hadde i år et prosentvis akseptabelt oppgjør, og meget godt oppgjør for spesialistene. Men med et dårlig lønnsmessig utgangspunkt kom de allikevel ikke høyere enn en minstelønn for spesialister på 483 000. En god vilje fra helseforetaket, men ennå mangler det en del for å komme ut av krisen. Denne situasjonen har Innlandet felles med flere andre helseforetak som har mye å ta igjen.

Samforståelse

Selv et prosentvis greit oppgjør kan være utilstrekkelig ved de helseforetakene der problemene var størst og lønnen lavest i utgangspunktet. Ved de fleste helseforetakene har en fått en samforståelse om hva som må til for at tjenestene skulle fungere. Det er et fremskritt at flere helseforetak nå er opptatt av tjenestens behov, og ikke begrenser seg til abstrakte prosenter. Forhandlingsdelegasjonene med de hovedtillitsvalgte i helseforetakene har gjort en formidabel innsats som i år gjennomgående har gitt resultater i den retningen som Psykologforeningen mener tjener utviklingen av kvalitet i helsetjenestene best. All honnør til forhandlerne i hvert helseforetak!

Oslo kommune

Akademikerne brøt i de sentrale forhandlingene i Oslo kommune. Under mekling hos Riksmeklingsmannen landet partene på en tekstmessig omfattende felles enighet om behovet for fremtidige endringer i det gammeldagse lønnssystemet i Oslo. «… langtidsutdannede gis mulighet for et konkurransedyktig lønnsnivå og en lønnsutvikling som setter kommunen i stand til å rekruttere og beholde langtidsutdannede medarbeidere. [For fremtiden bør] tilgjengelige midler innenfor den økonomiske rammen for oppgjørene i størst mulig grad anvendes lokalt.» Rent økonomisk ble det da mulig for Akademikerne å godta et oppgjør tilsvarende det de andre organisasjonene også har fått. Det ble gitt et generelt tillegg på 3,1 % til alle. Det er ikke lokale forhandlinger i Oslo kommune i år.

Staten

I de sentrale forhandlingene i staten ble det avsatt en pott på 0,5 % per 1. juli til lokale forhandlinger. Fristen for å være ferdig med de lokale forhandlingene er nå satt til 31. oktober.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 7, 2007, side

Kommenter denne artikkelen