Du er her

Ny MST-avtale

Akademikerne og de andre hovedsammenslutningene er endelig kommet til enighet med staten om arbeidstidsordning og kompensasjon for MST-veiledere og terapeuter. Kompensasjonsnivået i avtalen som ble inngått, er ikke godt, men det ble allikevel valgt å akseptere det, for å fjerne all usikkerheten som arbeidstagerne i MST-systemet har levd med siden overføringen fra fylkeskommunene til staten 1. januar 2004. For beskrivelse av MST-systemet, se http://www.atferdssenteret.no/multisystemisk-terapi-mst/category150.html . Avtalen innebærer omfattende tilgjengelighet for både terapeuter og veiledere, men det er også lagt inn en god del kompenserende hvile, og i tillegg fleksibilitet for fravær i kortere perioder. Det er også begrenset oppmøteplikt på arbeidsstedet. Lønnskompensasjonen er på omtrent samme nivå som de beste avtalene fra tiden i fylkeskommunene, og det er presisert at denne kompensasjonen er pensjonsgivende. Partene var også enige om at ulike permisjonsordninger – etter- og videreutdanning – skal vurderes spesielt for MST-terapeuter og en partssammensatt arbeidsgruppe skal arbeide videre med Bufetats kompetansepolitikk i 2007. Ordningen er under fortløpende evaluering. Avtalen gjøres gjeldende med virkning fra 1. januar 2007 og opphører 31. desember 2007. Dette betyr at det ikke blir noen etterbetaling for arbeid utført før 1. januar 2007. Det betyr også at det blir nye forhandlinger før 1. januar 2008.

Joakim Solhaug

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side

Kommenter denne artikkelen