Du er her

Friske psykologer

Publisert
10. oktober 2006

Psykologer som yrkesgruppe har et sykefravær på 4,7 %. Gjennomsnittet for arbeidstakere er 7,4 %. Dette viser en undersøkelse som Statistisk sentralbyrå har gjort i samarbeid med Rikstrygdeverket, melder Dagbladet. Sykefraværet i Norge har gått noe opp det siste året, men vi vet ikke om dette også gjelder psykologer. En rekke yrkesgruppe har mindre sykefravær enn psykologer. Dette gjelder blant annet meteorologer (1,2 %), tannleger (1,3 %), fiskere, militære yrker, sivilingeniører, finansmeklere, revisorer, leger (3 %), arkitekter, fysio-/ergoterapeuter og politijurister. Bioingeniører, journalister, radiografer, prester og diakoner har alle omtrent like høyt (rettere lavt) sykefravær som psykologer. Hjemmehjelpere topper statistikken med et sykefravær på formidable 14,3 %. Taktekkere, bussførere, renholdere og førskolelærere har sykefravær (ca. 10 %), noe som er høyere enn gjennomsnittet.

Det er det legemeldte sykefraværet som øker, mens egenmeldt sykefravær reduseres. Hadde vi hatt forklaringen på hvorfor helseplager fører til langvarig sykefravær, ville vi spart Norge for mange milliarder kroner, sier Stein Knardahl, avdelingsdirektør i Statens arbeidsmiljøinstitutt og professor ved Psykologisk Institutt UiO. Ulike faktorer spiller inn, og mistrivsel på jobben og problemer hjemme kan bidra til å forverre helseplagene. Egenkontroll over arbeidet, og grad av tilbakemelding på det du gjør, er viktige faktorer, i tillegg til de gamle faktorene som fysiske krav, mental belastning og grad av utdanning. Det er enighet mellom forskerne om at arbeidsmiljøet gir størst utslag på sykefraværet. De som jobber i godt kollegialt fellesskap og har følelsen av at noen venter på dem på jobben, vil være mer motivert for å gå på arbeid. Arbeidsmoralen likner på kampmoral, den styrkes når man får følelsen av å bety noe, når man blir tatt vare på og føler sterk tilknytning og stolthet over å tilhøre en virksomhet, sier Knardahl.

Geir Riise i Hjelp 24, et datterselskap av Gjensidige, mener at ved 70 % av sykefraværet kan ansatte og arbeidsgiverne ha frihet til å velge om helseplagene må resultere i sykefravær. Ved dialog og tilrettelegging fra arbeidsgiverens side kan det være mulig å finne alternative løsninger. Det er med andre ord ikke bare fraværsgrunner som det er viktig å vite om, men det er kanskje vel så viktig å bruke alle mulighetene som ligger i nærværsgrunner. Psykologers arbeid krever stor grad av selvstendighet, og yrkesstolthet er et fremtredende trekk i profesjonen. Hyggelig og oppmerksom tilbakemelding fra kolleger og ledere (og ikke bare fra pasienter) er kanskje et av de områder det er mulig å gjøre mer ut av?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen