Du er her

Pasientskadeerstatning

Regjeringen har nok en gang varslet at de vil foreslå å endre pasientskadeerstatningsloven. Endringen vil gjelde pasienter som går til behandling som ikke finansieres av det offentlige. Fra tidligere gjelder loven kun for behandling utført av helsepersonell der behandlingen er finansiert av det offentlige. Nå utvides den altså til å gjelde alle pasienter uansett finansiering. Lov om pasientskadeerstatning er gunstigere for pasientene enn alminnelige erstatningsregler (det er lettere å få erstatning). Ved en utvidelse av ordningen til også å omfatte helprivate virksomheter, vil det være Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som avgjør erstatningskravet og foretar utbetalingen til pasientene. Deretter vil NPE kreve sine utlegg dekket av ansvarsforsikringene de privatpraktiserende har. Det er lovens hensikt at det skal bli lettere å få erstatning for feilbehandling. Det er derfor ventet at de totale erstatningsutbetalingene vil bli større enn tidligere, og at den forsikringspremie den privatpraktiserende betaler, må øke tilsvarende.

De konkrete forslagene til lov og forskriftsendring har ennå ikke kommet. Det er antatt at endringene først vil tre i kraft fra 1. januar 2008.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen