Du er her

Justeringsoppgjøret i staten

Publisert
1. august 2006

Akademikerne var i streik i juni måned, og konflikten skal løses i rikslønnsnemnda i august. Det er nå gjennomført justeringsforhandlinger for statsansatte (altså ikke ansatte i helseforetak).

Justeringene innebærer at stillinger på lønnsrammer (ansiennitetsstiger) gis opprykk. Dette gjelder blant annet stipendiatkodene, som ved nytilsettinger skal plasseres i minst lønnstrinn 41. Denne minstelønnen gjelder ikke de som allerede står i en slik stilling. For stipendiat kode 1378 er minstelønnen økt til trinn 43. Professor (begge kodene) får alle ett lønnstrinn opprykk. Førstestillingene for forskere får økt minstelønn med ett lønnstrinn (ny minstelønn trinn 56). Forsker 1109 heves med to trinn i bunnen, slik at ny minstelønn blir trinn 56. Mer gledelig er at post doktor ble hevet med to trinn i bunnen – ny minstelønn trinn 54. Dette får sannsynligvis effekt for mange. De stillingene som ligger i lønnsramme 25 (blant annet høyskolelektor, amanuensis og forsker 1108), heves med få unntak med ett lønnstrinn. Det er i tillegg innført en ordning med automatisk opprykk fra førstelektor til dosent (denne ordningen gjelder ikke for førsteamanuensis).

For de ulike psykologkodene er minstelønnen i spennet økt opptil to lønnstrinn. I praksis gir dette ingen lønnsmessig gevinst, siden det ikke befinner seg noen psykologer i staten som har de formelle minstelønningene. Alle psykologstillingene har imidlertid fått økt den høyeste lovlige lønnen i koden. Dette gir økt handlingsrom i de lokale forhandlingene. Det skal i tillegg nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere og drøfte forslag til endringer i stillingsstrukturen for de kliniske stillingene i hovedtariffavtalen i Staten. Representanter i utvalget vil være staten og hovedsammenslutningene. Det er uvisst hva som vil komme ut av en slik gruppe.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen