Du er her

Flere behandles

Antall døgnopphold i norske sykehus økte med 1,7 % fra 2004 til 2005, mens antall dagbehandlinger økte med 9,8 %. Fra 2001 til 2005 har antall innleggelser økt med 12,3 %. I samme periode har antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser for utskrevne pasienter økt med 18,1 %. Særlig er det blitt flere nyinnleggelser blant pasienter som har blitt utskrevet for mindre enn en måned siden (23,8 %). De som kommer til ny behandling, er pasienter med alvorlige sykdommer i hjerte, blodsystemet og immunforsvaret. Det er imidlertid vanskelig å påvise en klar sammenheng mellom rask behandling og utskriving og alle nyinnleggelsene. Situasjonen kan skyldes at det ikke er gode nok systemer for oppfølging og for overføring til primærhelsetjenesten som har ansvaret for å følge opp pasientene i kommunene.

Et av de viktigste målene for helsereformen i 2002 var å få ned ventetiden for behandling. I hele landet går fortsatt ventetiden ned. Nordmenn venter nå i gjennomsnitt 43 dager og det er 7 % kortere tid enn året før. Ventetiden for alvorlig syke med rett til behandling er 20 dager kortere enn for dem uten rett til behandling. Du kan lese mer om dette i Samdata – rapporten om Sykehus-Norge utarbeidet av Sintef på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen