Du er her

Obligatorisk Tjenestepensjon

Publisert
1. juni 2006

Akademikerne har underskrevet en avtale med Vital Forsikring ASA om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Etter en anbudsrunde og flere måneders forhandlinger er Vital Forsikring valgt som leverandør av obligatorisk tjenestepensjon. Psykologforeningens medlemmer som driver egen virksomhet, kan nå kontakte Vital og tegne OTP – husk å be om deres tilbud til Akademikerne. De som måtte ønske å etablere OTP hos andre leverandører, står selvfølgelig fritt til det. For Akademikerne har sentrale elementer i vurderingen vært pris, forventet avkastning og leveransekvalitet.

Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Loven krever at følgende bedrifter etablerer Obligatorisk Tjenestepensjon for sine ansatte:

  • Bedrifter med minst en ansatt i minimum 75 % stilling, uten eierinteresser i virksomheten
  • Bedrifter med minst to ansatte i 75 % stilling for hver, uavhengig om de har eierinteresser eller ikke i virksomheten
  • Bedrifter med flere ansatte i 20 % stilling eller mer, og som til sammen utgjør minst to årsverk

Pensjonsordningen må etableres innen 31. desember 2006, med virkning fra 1. juli 2006. Det er svært få psykologer som driver så stor virksomhet at de er pliktige til å tegne OTP, siden de fleste driver virksomhet som de både eier selv og hvor de selv er eneste ansatte. Fristen for å tegne OTP gjelder kun for bedrifter som er lovpålagt å ha OTP.

Foretak med bare innehaver, som har arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling, kan etablere en pensjonsordning i henhold til minimumskravet. Dette åpner altså for at psykologer med egen næring (alenepraksiser) også har mulighet for å tegne OTP. Vær oppmerksom på at OTP-ordningen ikke omfatter utbetaling av uførepensjon, men kun innbetalingsfritak til alderspensjonen ved uførhet.

Bedriften betaler inn et årlig innskudd til den ansattes alderspensjon. Innskuddet er på minimum 2 % av den ansattes lønn mellom 1 G og 12 G (G = kr 60 699). Bedriften kan øke innskuddet til maksimalt 4 %. Innskuddene står på den ansattes pensjonskonto frem til pensjonsalder, og saldoen utbetales deretter som alderspensjon. Størrelsen avhenger av hvor høyt innskudd bedriften betaler, hvor mange år sparingen foregår over, hvor mye avkastning som oppnås, og hvor lang utbetalingstid den ansatte velger. Dette er altså en «sparekasse» der det ikke utbetales mer enn det som er betalt inn – dog tillagt avkastningen på kapitalen.

For de som driver egen næring med seg selv som eneste ansatte, kan det maksimalt innbetales 2 % av inntekt til denne ordningen. Akademikerne arbeider for å øke maksimumsgrensen til i første omgang 4 %. Uansett er dette små beløp sammenlignet med de offentlige tjenestepensjoner der de samlede innbetalingene årlig beløper seg til gjennomsnitlig 12 % av lønn. Etableringen av OTP er tross dette et viktig første steg. Det fordelaktige med OTP for enepraksiser er at alle innbetalingene kan trekkes fra som utgift i regnskapet for næringen. OTP kommer i tillegg til de ordninger psykologen måtte ha fra tidligere – for eksempel pensjonssparing etter skattelovene (trekkes fra på den personlige selvangivelsen med maksimum 40 000 kr per år, og kan ikke trekkes fra i næringsoppgaven), livrente og annet.

Investeringsvalg

Akademikerordningen har tre faste investeringsvalg som det kan velges mellom. Dette i motsetning til mange andre tilbud, der «alt flyter» – og valgene er uendelige. Investeringsprofilene skiller seg fra hverandre ved ulikt risikonivå, og da særlig andelen investert i aksjer:

  • Vital 30, med 30 % i aksjer, og forsiktig profil
  • Vital 50, med 50 % i aksjer og moderat profil
  • Vital 80, med 80 % i aksjer og offensiv profil

Alle investeringsprofiler vil nedvektes til en aksjeandel på 10 % i løpet av de ti siste årene før pensjonsalder. Denne nedvektingen skjer lineært, og er en metode for å begrense det enkelte medlems risikoeksponering frem mot pensjonsalder.

All behandling av pensjonsavtalene skjer elektronisk. Det etableres en Bedriftsportal for arbeidsgiveren eller den privatpraktiserende og en Personportal for de ansatte.

Hvorfor akademikerpensjon?

Akademikerne «eier» rammeavtalen. Dette sikrer et stort antall og «laveste pris». Informasjon til bedriften eller den selvstendig næringsdrivende sendes elektronisk. Dette sikrer lave distribusjonskostnader. Enhetlige avtaler etableres direkte mellom bedriften og Vital. Dette sikrer avtalemessig og skattemessig riktig behandling. Akademikerne vil følge opp avkastning og kostnadsutviklingen – og vil om nødvendig sette ordningen ut på nytt anbud og flytte til et annet selskap dersom Vitals tilbud ikke lenger er konkuransedyktig.

Bestilling skjer via:

  • En lenke som blir lagt ut på Psykologforeningens hjemmeside
  • Medlemsrådsgiveren 04700, valg 3
  • Vitals OTP-telefon 815 35 000
  • Vital på tjenestepensjon@vital.no
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen