Du er her

Nordisk nevropsykologisk kongress

Publisert
1. mai 2006

De nordiske nevropsykologforeningene har holdt god kontakt med hverandre i mange år, blant annet med felles nordiske konferanser. Nå arrangerer foreningene konferanse i København: «Neuropsychological testing – for better and worse», den 24. mai 2006. Dette er et første steg i retning av samarbeid om standarder og normer innenfor nevropsykologisk testing. Det er invitert eminente foredragsholdere som er blant de fremste både i Norden og på verdensbasis for å anskueliggjøre vanskeligheter, forskjeller og likheter med hensyn til utdanning, språk og kultur ved tolkning av nevropsykologiske testresultater.

Robert Heaton, University of California, har vært en av de ledene i arbeidet med WAIS-III og normering i USA. Feggy Ostroski-Solis, University of Mexico, har forsket på områder som analfabeter og nevropsykologi, og effekter av sosiokulturelle faktorers betydning for nevropsykologisk testing. Andes Gade, Københavns Universitet, har vært mer eller mindre innblandet i alle normeringsprosjekter i Danmark. Pekka Heiskari, Psykologiförlaget i Finland, har ansvaret for den finske oversettelsen og normeringen av WAIS-III. Psykologiförlaget eies av den finske psykologforeningen og har andre forutsetninger for sitt arbeid enn i Sverige og Norge. Lars-Göran Nilsson, Stockholms Universitet, er ansvarlig for en longitudinell studie i Umeå der flere tusen personer i ulike aldersgrupper er undersøkt med nevropsykologiske tester. Jon Marin Sundet, Universitetet i Oslo, skulle være godt kjent for sitt arbeid med intelligenstester her i Norge.

Kontakt Gunilla Öberg, Selskabet Danske Neuropsykologer, e-post idgo@dadlnet.dk

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 5, 2006, side

Kommenter denne artikkelen