Du er her

Psykolog eller ikke psykolog?

Publisert
1. mars 2006

En kvinne har nylig fått ulike stillinger i kommuner i Rogaland og i Telemark under foregivende av å være psykolog. Da bedraget ble avslørt, kom det frem at hennes utdannelse begrenset seg til ufullført videregående skole, meldes det fra pressen. Sverige har nylig fått sin andre fellende dom over personer som har utgitt seg for å være psykolog uten å ha autorisasjonspapirene i orden. Jevnlig får Psykologforeningen henvendelser fra arbeidsgivere der det er uklart om en ansatt er psykolog. Det er ingen grunn til uklarhet om dette spørsmålet. Kun de som har autorisasjon utstedt fra Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (www.safh.no), kan benytte tittelen psykolog. Kan ikke søkere forevise autorisasjon, kan de ikke påta seg psykologansvar. Den enkelte arbeidsgiver kan sjekke den enkelte arbeidssøker på Autorisasjonskontorets hjemmeside ved å bruke kandidatens fødselsnummer (11 siffer).

Et overgangsproblem oppstår i de tilfeller der søkeren til en stilling er ferdig med sin utdannelse, men ennå ikke har fått tilsendt eksamenspapirer eller godkjenning. Det bør i ansettelseskontrakten også angis en frist for når godkjenning må foreligge, for eksempel senest innen et halvt år. Er ikke godkjenningen i orden innen fristen, kan det være grunnlag for at kandidaten mister sitt ansettelsesforhold. Der kandidaten har utenlandsk utdanning, kan godkjenningsprosedyrene enkelte ganger ta lang tid. Et minstekrav arbeidsgiveren bør stille, er at søkeren kan fremlegge de utenlandske eksamenspapirene og bekreftelse på at søknad om autorisasjon er sendt til norske autorisasjonsmyndigheter. En rekke vanskelige situasjoner for arbeidsgiver og kandidat vil unngås ved slike enkle grep.

Også utlandskutdannede er omfattet av norsk lovs bestemmelser om at tittelen psykolog kun kan benyttes idet godkjenning fra norske autorisasjonsmyndigheter foreligger. Enkelte utenlandskutdannede vil få lisens (tidsbestemt godkjenning) som psykolog. Lisensierte psykologer kan benytte tittelen psykolog og mottar psykologlønn, veiledning, etc. på vanlig måte. Kandidaten og arbeidsgiveren bør sørge for overgang til fast autorisasjon straks betingelsene for dette foreligger.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 3, 2006, side

Kommenter denne artikkelen