Du er her

Nyheter for privatpraktiserende psykologer

Publisert
1. februar 2006

Nytt egenandelstak

Taket for pasientenes egenandeler er fra 1. januar 2006 kr 1615. Den egenandel pasienten betaler per time er uendret.

Ny rammeavtale

Det er forhandlet ny rammeavtale for privatpraktiserende. Avtalen gjelder kun de som har driftstilskudd fra et regionalt helseforetak. Avtalen fremlegges for Psykologforeningens sentralstyre i februar, og blir så sendt ut til medlemmene som har driftstilskudd.

Forsinkede regningsblanketter

Rikstrygdeverket har tidligere annonsert at det vil komme nye regningsblanketter for refusjonsoppgjørene. Dette arbeidet er noe forsinket. De gamle regningsblankettene kan benyttes frem til 1. juli. Straks de nye blankettene foreligger vil det legges ut melding på vår hjemmeside. Det vil etter hvert bli åpnet for at også psykologer kan levere regningene til oppgjørskontoret i elektronisk form, sannsynligvis fra årsskiftet 2006/2007.

Krav til dokumentasjon

Lov om bokføring er fra nyttår gjort gjeldende også for små virksomheter som psykologers privatpraksis. Det er særlig lovens krav til dokumentasjon av inntekter som ser ut til å skape problemer. Sekretariatet utreder nå nærmere en del av konsekvensene og alternativene for privatpraksiser. Straks oversikt foreligger blir det lagt ut informasjon på vår hjemmeside og i Tidssskriftet.

L-satsene

Fra 1. januar 2006 er L-takstene for erklæringer på oppdrag fra trygden justert med gjennomsnitlig 3.2 %. Følgende takster er aktuelle for psykologer:

L90 – kr 1176

L120 – kr 1568 Spesialisterklæring for de to første timer. I tillegg honoreres:

L30 – kr 392 for hver påbegynt halvtime utover to timer.

Salærsatsen

Salærsatsen er fra 1. januar 2006 kr 805. Ved salærfastsettelsen skal det honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet. Salærsatsen gjelder kun dersom psykologen har påtatt seg oppdrag for retten, der retten eller dommeren er oppdragsgiver. Hvilken pris som tas for andre sakkyndigoppdrag må psykologen avtale med sin oppdragsgiver før en påtar seg oppdraget.

Medlemsmøte om tjeneste-pensjon

Det planlegges et medlemsmøte om privatpraksis torsdag 23. februar kl 18 – 21 i Oslo. Møtet er aktuelt for privatpraktiserende psykologer med driftstilskudd. Temaer for møtet blir: Obligatorisk tjenestepensjon også for privatpraktiserende? Fordeler og ulemper med aksjeselskapsformen for enmannsbedrifter. Lov om bokføring og de nye kravene til dokumentasjon av inntekter – må privatpraktiserende anskaffe kassaapparat? I andre del av møtet vil den nye rammeavtalen for privatpraktiserende bli gjennomgått i tillegg til nytt om takstsystemet. Det vil være eksterne innledere i første del av programmet. Forbehold om endringer av innhold, tid og sted. Følg med på vår hjemmeside for nærmere informasjon den siste uken før møtet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 2, 2006, side

Kommenter denne artikkelen