Du er her

Funksjonskartlegging

Publisert
1. juli 2005

Psykologforeningen har fått en henvendelse fra The American Psychological Association med spørsmål om vi vil samarbeide om å implementere ICF (International Classification of Functions/Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse). ICF er vedtatt av Verdens helseorganisasjon på linje med ICD 10.

Målet med ICF er å skape et felles språk for beskrivelse av helse- og helserelaterte forhold, gi grunnlag for forskning, bedre informasjonsutveksling og statistikk, og kvalitetsheving av klinisk arbeid. Som klinisk verktøy er det aktuelt for behovsanalyser, planlegging av målrettede tiltak i forhold til funksjon og sysselsetting, rehabilitering og bedømmelse av tiltakenes virkning. Det er også tenkt som et redskap i forhold til fastsettelse av trygdeytelser i Norge.

Psykologforeningen er interessert i et samarbeid med The American Psychological Association. Vi har fått deres forslag til brukermanual, og den ser ut til å kunne være et utgangspunkt for videre utvikling også i Norge. ICF er oversatt ved Kompetansesenter for informasjonsteknologi for et bedre helsevern (KIT) under Sintef i Trondheim. De ble gitt oppdraget av Sosial- og helsedirektoratet. ICF er utprøvd i enkelte tjenester i forhold til personer med funksjonshemninger i Norge.

I hovedsak har ergoterapeuter og fy-sioterapeuter og noen psykologer vært opptatt av ICF her i landet. Psykologer som har brukt ICF mener at det kan være et godt redskap i forhold til psykologisk tenkning fordi en må vurdere funksjon i forhold til situasjon.

Direktoratet ønsker ICF som redskap i det norske helsevesen i forhold til utredning og samarbeid på individuell plan, og som utgangspunkt for innsatsstyrt finansiering innen psykisk helsevern og de spesialiserte rustjenestene.

Direktoratet ønsker å sette ned en tverrfaglig gruppe hvor Norsk Psykologforening blir bedt om å bidra. Psykologforeningens ICF-utvalg består av Elisabeth Grindheim, leder, Gunn Stokke, Kjellaug Grøsvik og Morten Bekk. Disse fire vil bli supplert med to medlemmer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 7, 2005, side

Kommenter denne artikkelen