Du er her

Forhandlingsprosesskurs for tillitsvalgte

I samarbeid med Thor Johansen, spesi-alist i organisasjonspsykologi (Institutt for Organisasjonsutvikling), gjennomføres et forhandlingsprosesskurs for tillitsvalgte. Kurset er aktuelt for deg som har noe erfaring som tillitsvalgt og som har de vanlige tillitsvalgtkursene fra tidligere. I høst ble det gjennomført et tilsvarende kurs med godt utbytte for deltakerne.

Prosesskurset bygger på såkalt dobbeltsløyfet læring; det å oppdage forbedringpotensial og se læringsmuligheter i hverdagen, og gjennomføre endringer som en konsekvens av læringen. Samlingen er intensiv, det er stor egenaktivitet og en må regne med å arbeide det meste av tiden samlingen varer, også om kveldene.

Det er en forutsetning at deltakerne vet hvordan de skal drive et avdelingsstyre, en klubb osv. Det er likeledes en forutsetning at deltakerne er kjent med avtaler, arbeidsrett, forhandlings- og presentasjonsteknikk, og at de har en del praktisk erfaring før de blir tatt opp på prosesskurset. Dette er altså mulighet for noe stimulerende for deg som har vært tillitsvalgt en stund.

Eventuelt flere kurstrinn

Det legges nå opp til å gjennomføre ett nytt trinn I, på dagene søndag 13. – onsdag 16. februar 2005. Med forbehold om endringer tas det sikte på å gjennomføre et trinn II i september 2005 og et trinn III etter årsskiftet 2005/6, dersom mange nok skulle være interessert. Ved påmelding forplikter en seg bare for ett trinn/en samling av gangen. Selv om en deltar på trinn I, gis ingen rettighet til å gjennomføre de andre trinnene. Det er en forutsetning for å delta på alle trinn at en er tillitsvalgt eller har tillitsverv i Norsk Psykologforening.

Dersom deltakerne ønsker det, kan de gå opp til eksamen etter avsluttet kurs, trinn III. Bestått eksamen i henholdsvis arbeidsrett og personalledelse gir 10 vekttall eller 60 studiepoeng som det nå heter i høgskolesystemet. Det forutsettes at kandidatene følger høgskolens system for innlevering av hjemmeoppgaver i perioden. Det presiseres at denne delen av tilbudet starter etter at Trinn II er avsluttet. Utførlig informasjon om dette gis på Trinn 1. For de som ikke ønsker å gå opp til eksamen, avsluttes kursrekken med en fagoppgave.

Kurset er tverrfaglig, og det kommer deltakere fra forskjellige sektorer og foreninger. Gjennomføring av alle tre trinn vil gi relevant kompetanse til andre verv og lederjobber. Vi håper at mange av våre erfarne tillitsvalgte vil ønske å ta dette kurset.

Norsk Psykologforening dekker kurs-kostnader, reise og opphold i forbindelse med kurset. På grunn av kostnadene må en søke forhandlingsavdelingen om å komme med på kurset.

Lurer du på om dette kurset er noe for deg? Send en e-post til Lisbet Jonassen: lisbet@psykologforeningen.no, telefon 23 10 31 31. Søknadsfrist er 15. desember.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 12, 2004, side

Kommenter denne artikkelen