Du er her

Vel å merke

Nå foreligger norsk oversettelse av et klassifikasjonssystem som ikke legger hovedvekten på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene. Det åpner mulighetene for et felles fagspråk på tvers av yrkesgrupper og etater.

Rådet for psykisk helse ønsker å samarbeide med miljøer, personer, organisasjoner og tjenestesteder som vil prøve ut nye veier for å bedre kvaliteten innenfor feltet psykisk helse. Det er også mulig å søke stimuleringsmidler.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 9, 2004, side 749

Kommenter denne artikkelen