Du er her

Prosjekt kvalitetsutvikling i psykisk helsearbeid

Rådet for psykisk helse ønsker å samarbeide med miljøer, personer, organisasjoner og tjenestesteder som vil prøve ut nye veier for å bedre kvaliteten innenfor feltet psykisk helse. Det er også mulig å søke stimuleringsmidler.

Rapporten «Stykkevis og delt. Om kvalitetsutvikling i psykisk helsearbeid» er utarbeidet av Rådet for psykisk helse på oppdrag fra Helsedepartementet og Sosial- og helsedirektoratet. Forprosjektet gir en beskrivelse av psykisk helse-feltet, og peker på problemer og muligheter for kvalitetsforbedring. Brukermedvirkning som grunnleggende premiss, organisering med helhet og sammenheng og bedre arbeidsmåter der brukeren bor, er sentrale forbedringsområder.

Rådet for psykisk helse viderefører prosjektet, og inviterer til samarbeid om følgende prosjektområder:

  • Møteplassen; arenaer der brukere og tjenester møtes for erfaringsutveksling og diskusjon om hvordan et mer helhetlig og kvalitativt bedre tjenestetilbud kan realiseres
  • Lokal stimulering av praksis; vi ønsker å stimulere til aktivitet i feltet som kan generere ny kunnskap, skape lokalt engasjement for endringsprosesser og større gjennomslagskraft for kvalitetsendringer i tjenestene.

For å skape gjennomslag for brede endringer i psykisk helse-feltet vil Rådet for psykisk helse ta ansvar for å samle og systematisere det utviklingsarbeidet som gjøres.

For nærmere informasjon, kontakt Rådet for psykisk helse: Anne-Grethe Skjerve, tlf 23 10 38 88, anne-grethe.skjerve@psykiskhelse.no eller Olav Nyttingnes, tlf 23 10 38 83, olav.nyttingnes@psykiskhelse.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 9, 2004, side

Kommenter denne artikkelen