Du er her

Nytt verktøy for funksjonsvurering og rehabilitering

Nå foreligger norsk oversettelse av et klassifikasjonssystem som ikke legger hovedvekten på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene. Det åpner mulighetene for et felles fagspråk på tvers av yrkesgrupper og etater.

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse, ICF, er et felles fagspråk som er egnet i tverrfaglig individrettet arbeid, tverretatlig og internasjonal virksomhet. Systemet ble vedtatt av Verdens helseorganisasjon i 2001, og så vel fullversjon og kortversjon som brukerveiledning og elektronisk versjon finnes nå i norsk oversettelse. I oktober og november 2004 arrangerer Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid de regionale helseforetakene regionale konferanser om ICF, særlig knyttet til praktisk bruk og arbeid i regionen. Se annonse i dette nummeret av Tidsskriftet.Målgrupper er helsearbeidere og andre som arbeider med rehabilitering og funksjonsvurdering.

Vekt på funksjonsevne og miljø

Diagnosesystemet ICD-10 er strengt begrenset til sykdom. Det har i lang tid vært behov for et system som også setter det enkelte mennesket inn i en større sammenheng hvor hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer. ICF tar sikte på å imøtekomme dette kravet, og utfyller den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD-10. ICF er både et begrepsapparat og et kodeverk. Målet er å etablere et enhetlig og standardisert språk og verktøy for beskrivelse av helse og helserelaterte forhold, samtidig som en legger vekt på å se individets helseforhold og fungering i en total sammenheng.

Bruk av ICF i Norge

Det stilles store forventninger til ICF. Klassifikasjonen er fortsatt uferdig, og bruken bør i første omgang være utprøvende og prosjektbasert. Sosial-og helsedirektoratet prioriterer følgende oppgaver:

  • Informasjon og opplæring. De re-gionale konferansene i oktober og november 2004 står sentralt i dette arbeidet.
  • Veiledning og støttefunksjoner for bruk av elektronisk versjon og søkeverktøy. Det er utarbeidet et opplæringshefte med kodeveileder. Mer informasjon om ICF finnes på http://www.kith.no/icf
  • Utarbeide kjernesett for avgrensede områder.
  • Prosjekter for bruk av ICF innen habi-litering/rehabilitering, vurderinger av funksjoner og omsorgsbehov, hindringer i miljøet, forhold knyttet til trygd og arbeid
Asbjørn Haugsbø

Sosial- og helsedirektoratet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 9, 2004, side

Kommenter denne artikkelen