Du er her

Prosesskurs for tillitsvalgte

Et kurs for deg som vil noe! Kurset er tverrfaglig, og gir relevant kompe-tanse for andre verv og lederjobber.

I samarbeid med psykolog Thor Johansen (Institutt for Organisasjonsutvikling) gjennomføres et prosesskurs for tillitsvalgte. Kurset er aktuelt for deg som har noe erfaring som tillitsvalgt og som har de vanlige tillitsvalgtkursene fra tidligere.

Prosesskurset bygger på såkalt dobbeltsløyfet læring; det å oppdage forbedringspotensial og se læringsmuligheter i hverdagen, og gjennomføre endringer som en konsekvens av læringen. Samlingen er intensiv, det er stor egenaktivitet og en må regne med å arbeide det meste av tiden samlingen varer, også om kveldene.

Det er en forutsetning at deltakerne vet hvordan de skal drive et avdelingsstyre, en klubb osv. Det er likeledes en forutsetning at deltakerne er kjent med avtaler, arbeidsrett, forhandlings- og presentasjonsteknikk og at de har en del praktisk erfaring før de blir tatt opp på prosesskurset. Dette er altså mulighet for noe stimulerende for deg som har vært tillitsvalgt en stund.

Eventuelt flere kurstrinn

I første omgang legges det opp til å gjennomføre trinn I, på dagene søndag 5. – onsdag 8. september. Med forbe-hold om endringer, tas det sikte på å gjennomføre et trinn II sommeren 2005 og trinn III i slutten av 2005. Ved påmelding forplikter en seg bare for ett trinn/en samling av gangen. Selv om en deltar på trinn I, gis ingen rettighet til å gjennomføre de andre trinnene. Det er en forutsetning for å delta på alle trinn at en er tillitsvalgt eller har tillitsverv i Norsk Psykologforening.

Dersom deltakerne ønsker det, kan de gå opp til eksamen etter avsluttet kurs, trinn III. Dette skjer gjennom vår samarbeidspartner Høgskolen i Buskerud. Bestått-eksamen i henholdsvis arbeidsrett og personalledelse gir 10 vekttall, eller 60 studiepoeng som det nå heter i høgskolesystemet. Det forutsettes at kandidatene følger høgskolens system for innlevering av hjemmeoppgaver i perioden.

Kurset er tverrfaglig, og det kommer deltakere fra forskjellige sektorer og foreninger. Å gjennomføres alle tre trinn vil gi relevant kompetanse til andre verv og lederjobber. Vi håper at mange av våre erfarne tillitsvalgte vil ønske å ta dette kurset.

Norsk Psykologforening dekker kurskostnader, reise og opphold i forbindelse med kurset. På grunn av kostnadene, må en søke forhandlingsavdelingen om å komme med på kurset. Lurer du på om dette kurset er noe for deg? Send en e-post til Lisbet Jonassen: lisbet@psykol.no, tlf 23 10 31 31. Søknadsfrist er 1. juni.

Tillitsvalgtkurs

Det gjennomføres et ordinært tredagers tillitsvalgtkurs 14.–16. juni i Oslo-området.

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på tillitsvalgtkurs, eller som ikke har deltatt på lang tid. Temaer som tas opp er aktuelle bestemmelser i arbeidslivets lov- og avtaleverk, arbeidsavtaler, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet, regler ved oppsigelser og omstillinger, tariffoppgjør og lønnspolitikk, forhandlingsteknikk med mer. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta. Invitasjonsbrev, program og påmeldingsskjema er sendt ut til tillitsvalgte. Se også på www.psykol.no eller henvend deg til Lisbet Jonassen tlf 23 10 31 31, e-post: lisbet@psykol.no. Påmeldingsfrist 14. mai.

Selvstendig praktiserende psykologer

Interessegruppe for selvstendig praktiserende psykologer (ISP) vil holde årsmøte og seminar på Vestlandet, i det berømte historiske Fleischers Hotell på Voss 28.–30.10. 2004. Opplev «Vossa-kultur med smalahove»! Det blir spennende faglige og fagpolitiske temaer, tid for samtale, sosialt samvær og kulturelle bidrag.

Yngre kolleger, med eller uten driftshjemmel, som ikke har vært med oss før, hilses spesielt velkommen! Se annonse i augustnummeret av Tidsskriftet, eller på ISPs hjemmeside, lenke fra www.psykol.no

Takster – reiseutgifter

Fra første januar sendes alle krav om reiseutgifter for privatpraktiserende til det regionale helseforetaket, og ikke som tidligere til trygdekontorenes oppgjørkontor. Dette gjelder både der psykologen pga. pasientens helsetilstand må foreta behandlingen i pasientens hjem og for reiser som psykologen foretar for å delta på samarbeidsmøter med fagpersonell (takst 33). Det er kun reiseutgifter som sendes til det regionale helseforetaket. Dette er vanligvis billettutgifter eller kilometergodtgjørelse (bensinpenger). Bruken av takstene som står i takstheftet (for reisetid, for behandlingstid og for møtetid) sendes fortsatt til trygdens oppgjørskontorer.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 5, 2004, side

Kommenter denne artikkelen