Du er her

Konferanse om akuttpsykiatri

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri arrangerte i februar i år den 3. Nasjonale Konferanse om akutt-psykiatri i Oslo.

Forumet ble opprettet i 2002 som oppfølger til det første «Gjennombruddsprosjektet i psykiatri». Formålet er å styrke den akuttpsykiatriske virksomhet, og arbeide for et høyt faglig nivå i utredning og behandling. Styret har ni medlemmer, tre oppnevnt av Norsk Psykiatrisk forening, tre fra Norsk Psykologforening og tre fra Norsk Sykepleierforbund. De tre psykologrepresentantene er Arne Repål, fagsjef i psykiatrien i Vestfold, Espen Valseth, akuttavdelingen i Levanger og Elisabeth Holck-Steen, akuttavdelingen i Arendal

Årets konferanse samlet 370 deltakere fra spesialisthelsetjenestens akuttpsykiatritilbud. Programmet var delt med plenumsforedrag formiddag, og parallelle sesjoner ettermiddag med tid for diskusjon og erfaringsutveksling.

Tittel på årets konferanse var «Idealer og realiteter i akuttpsykiatrien». Noen av temaene var «Hva er god akuttpsykiatri?», «Ropet om psykiatrisk hjelp, samfunnets forventninger», «Akuttpsykiatri og alvorlige personlighetsforstyrrelser». Andre innlegg dreide seg om dilemmaer vedrørende samtykkekompetanse og når det gjelder tvangsmedisinering, og om utvikling og nytte av kvalitetsindikato-rer. Mental Helse Norge og Landsforeningen for pårørende deltok i planleggingen, og hadde interessante foredrag under konferansen.

Konferansen var preget av engasjerte foredragsholdere og deltakere. Det bidro til å nå målet om å være en tverrfaglig samlingsplass som gir faglig utvikling og inspirasjon.

Planlegging av neste års konferanse er i gang, den vil finne sted i Oslo 3. og 4. februar 2005. Under denne konferansen vil vi dele ut en akuttpsykiatri-pris. Prisen vil bli tildelt en enkeltperson eller gruppe som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeid, fagutvikling, forskning og publikasjoner. Forslag til kandidater kan sendes til styret.

For mer informasjon, se www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri.

Elisabeth Holck-Steen

Alltid nye registre

Det dukker stadig opp nye registre som privatpraktiserende psykologer skal registreres i. Til alt hell er det nå enkelte registre som også er avviklet. Det skal ikke lenger gis noen melding til Helsetilsynet. Her følger en oppdatert redegjørelse for alle «meldepliktene».

Helsepersonelloven pålegger psykologen å gi melding til det regionale helseforetaket om at det startes en privatpraksis. Tilsvarende gis også melding til den kommunen der praksisen åpnes. Disse to meldingene kan være korte og skrives på vanlig brevark. Det vil være naturlig å oppgi psykologens navn/praksisens adresse/telefon/heltid–deltid, etc. Det anbefales å oppgi om praksisen er finansiert med driftstilskudd eller refusjon fra trygden, eller om pasienten selv må betale for konsultasjonene.

Alle som driver privatpraksis og derved har et journalarkiv, er pliktige til å sende melding om dette til datatilsynet. Denne meldeplikten gjelder både for elektroniske arkiver og for manuelle (papir-) arkiver. Psykologen trenger altså ikke å søke om konsesjon, men er kun pliktig til å gi melding om registeret. Dette meldes på et skjema – elektronisk via Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.no, klikk så på «melding og konsesjon». De som ikke har tilgang til nettet kan få tilsendt skjema og veiledning for utfylling fra Datatilsynet, tlf 22 39 69 00, pb. 8177 Dep, 0037 Oslo. Skjemaet som skal fylles ut er på to sider.

Opplysningene som fylles ut på skjemaet vil bli offentlig tilgjengelige på Datatilsynets hjemmeside. Ved utfyllingen av skjemaet er det derfor viktig å ha klart for seg at dette er et register for virksomheter, og ikke et personregister for innehaveren av virksomheten. For eksempel vil det ved spørsmål om daglig ansvar for virksomheten neppe være aktuelt å besvare med et navn, men heller med tittel på den daglig ansvarlige, for eksempel «daglig leder». Tilsvarende bør en ved oppgave over virksomhetens adresse/telefon etc, være bevisst at disse opplysningene er offentlig tilgjengelige.

De senere årene har Brønnøysundregistrene i økende grad oppfattet det som en plikt at privatpraksiser som psykolog skal meldes til Enhetsregisteret i Brønnøysund (adresse Brønnøysundregistrene, Brønnøysund) som enkeltmannsforetak. Det er her et skjema på to sider som skal fylles ut. Enkeltmannsforetaket vil da få et organisasjonsnummer.

Inntekt fra privatpraksis er skattepliktig. Det holder å fylle ut «næringsoppgave 1» sammen med innleveringen av selvangivelsen så lenge en driver enkeltmannsforetak. Det anbefales at en i tillegg sørger for å innbetale forskuddsskatt for inntektene i selvstendig næring. Bruk da skjemaet «endring av skattekort/forskuddsskatt» som ble sendt ut sammen med skattekortet. Se for øvrig www.skatteetaten.no.

Psykologer som er autorisert helsepersonell har etter helsepersonellovens § 19 plikt til å gi melding (altså ikke å søke om tillatelse) til arbeidsgiver om helsefaglig virksomhet som utføres som selvstendig næringsdrivende. Det skal gis opplysninger om virksomhetens navn og arten og omfanget av biervervet. Merk at du kun skal gi arbeidsgiver melding. Det er opp til arbeidsgiverne å reagere dersom de har innsigelser. Arbeidsgiver har ikke anledning til å nekte slikt erverv, uten saklig grunn.

Det er ingen avgifter knyttet til noen av disse registrene og meldingene. Dersom du som er privatpraktiserende ikke tidligere har gitt meldinger, anbefales du nå å gjøre dette. Norsk Psykologforening har alltid ønsket at det skal være lett å åpne og drive en privatpraksis. Det er derfor med beklagelse vi ser at antall meldepliktige pålegg har økt, uten at dette har noen åpenbar kvalitetsfremmende virkning.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 5, 2004, side

Kommenter denne artikkelen