Du er her

Endrede pasientrettigheter

Det har blitt foretatt en del endringer i pasientrettighetsloven, som foreløpig ikke er trådt i kraft. Stikkordsmessig innebærer endringene: For de pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp har spesialisthelsetjenesten plikt til å fastsette en individuell frist for når helsehjelpen skal være gitt. Når fristen for helsehjelp er overskredet, har pasienten krav på helsehjelp privat eller i utlandet for det offentliges regning. Retten til fritt sykehusvalg utvidet til også å gjelde psykisk helsevern for barn og ungdom.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 3, 2004, side

Kommenter denne artikkelen