Du er her

Spesialisterklæringer

Staten har ensidig redusert (!) takstene for spesialisterklæringer (L-takstene) med gjennomsnittlig 15 % med virkning allerede fra 1. desember 2003. Reduksjonen begrunnes med at utgiftene til legeerklæringer har øket sterkt, særlig etter den tekniske omleggingen av enkelte takster for et par år siden i forbindelse med at sykemelding II ble innført. Det er de lavere takster (lavere enn L-90) som er redusert. Reduksjonen vil i liten grad påvirke godtgjørelsen for psykologers spesialisterklæringer, ettersom dette som regel er omfattende erklæringer som honoreres etter L-90 eller L-120. Se Tidsskriftets augustnummer for takstbeløpene for L-90 og L-120.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen