Du er her

Samfunnspsykologi

Temaet for årets nasjonale konferanse var «Psykologtjenester på det lokale plan: Det tverrfaglige møtet».

Koordinering og samarbeid er avgjørende for utfallet av de tiltak som settes inn i forhold til barn og unge. Jan Mossige fra Barneombudet snakket om hvordan etablere bærekraftige relasjoner med barn. Barna som har dette med seg, er særlig motstandsdyktige i forhold til livsbelastninger. I barne- og ungdomstjenestene vil man som regel bare foreta kortvarige inntredener i barns liv. Dette innebærer at utsatte barn ofte ikke får tilstrekkelig støtte gjennom de mange vanskelige livsoverganger, som for eksempel å begynne på skolen og overgangen til ungdomsskolen. At livet oppleves som å ha sammenheng og gi mening er en bæresøyle i våre liv. Barn må få anledning til å eie en opplevelse av seg selv som noe varig og betydningsfullt med kraft til å påvirke sitt liv.

Barn har liten mulighet til bestemme over egne liv. De er for eksempel tvunget til å gå i barnehage og skole. De er helt avhengige av at voksne støtter og veileder dem, og de trenger opplevelsen av å bli sett over tid. Psykologens oppgave i denne sammenhengen er sjelden å være en av disse betydningsfulle personer i barnas liv. Det er heller snakk om å bruke psykologisk teori og kompetanse for å sikre oppvekstvilkår som stimulerer til resiliens.

Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse ble lagt fram av Sissel Ekern fra Sosial- og helsedirektoratet. Dette er et ideologisk dokument som alle aktuelle departementer står sammen om, og som munner ut i hundre tiltak. Hensikten er å se organisering av tjenester, kompetanse og tiltak på en helhetlig måte. Psykologer bør kjenne til denne planen. Det er positivt at psykologer beskrives som svært etterspurte tjenester. Ekern fortalte om hvordan arbeidet foregår og hvordan innflytelseskanalene fungerer i arbeid med denne typen planer. Her er et påvirknings- og formidlingsarbeid som det er nyttig for psykologer å kjenne til.

Anne Margrethe Rostad og Ragnhild Onsøien presenterte metoden Tidlig Intervensjon, et godt eksempel på en forskningsbasert og utprøvd metode. Utviklingspsykologisk kunnskap og kunnskap om hjernens utvikling første leveår gir et bakteppe for sikre tidlig identifisering og intervensjon. Så presenterte Alf Egil Johannesen fra Sandefjord DPS innlegget: DPS og voksne – «gammel psykiatri i nye flasker» eller alternative tverrfaglige modeller. Vi fikk et overblikk over organisering av tjenestene i fylket og hvilke funksjoner de ulike enhetene har.

Psykologutdanningene ved de fire universitetene ga en presentasjon av sine utdanningstilbud knyttet til kommunale tjenester. Inntrykket var at psykologene i all hovedsak utdannes for arbeid innen spesialisttjenestene innen psykisk helsevern.

De kommunale tjenester kan være et flerhodet troll. Psykologene som skal arbeide innenfor dette tjenestenivået må ha en bred psykologfaglig kompetanse som spenner fra basiskunnskap om normalutvikling og normaltilstander til klinisk arbeid og påvirkningsarbeid i organisasjoner. Den 11. nasjonale konferansen i samfunnspsykologi handlet om betydningen av å kunne holde mange baller i lufta samtidig – for fullt ut å kunne anvende psykologisk teori og fagkunnskap.

Britt-Anita Andreassen

Hjemmeside for samfunnspsykologi

Nå har samfunnspsykologene fått egen hjemmeside. Den er tenkt å være både en informasjonsbase og et bindeledd mellom fagutvalget og psykologer som er interesserte i mer informasjon om spesialistutdanningen, vordende spesialister og allerede etablerte spesialister.

Adressen er

www.samfunnspsykologi.info/

I tillegg til aktuell informasjon fra fagutvalget ønsker vi å gjøre tilgjengelig skriftlige arbeider til spesialiteten i samfunnspsykologi på hjemmesiden. Disse kan da enten lastes ned til egen datamaskin eller leses i sin helhet på hjemmesiden. Vi oppfordrer alle spesialister i samfunnspsykologi til å sende sine skriftlige arbeider som e-postvedlegg til denne adressen: webmaster@samfunnspsykologi.info

Psykologer som har spørsmål til fagutvalget kan formidle disse via hjemmesidens kontaktformular.

Alf Egil Johannessen fagutvalgsmedlem/webmaster

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side

Kommenter denne artikkelen