Du er her

Universitetslektor i psykologi

NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Institutt for sosialt arbeid

NTNU - kunnskap for en bedre verden 

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for sosialt arbeid

Vi er ett av de største sosialfaglige fagmiljøene i Norge, og våre studieprogrammer har høye søkertall. Instituttet arbeider med spørsmål knyttet til velferd, inkludering, integrering, levekår, barnevern, sosiale tjenester, funksjonshemming, mangfold og marginalisering – og vi er opptatt av å bedre situasjonen for grupper i samfunnet som faller utenfor. Institutt for sosialt arbeid er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Vi Institutt for sosialt arbeid er det ledig stilling som
Universitetslektor i psykologi
  


Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.


Institutt for sosialt arbeid 

Institutt for sosialt arbeid har i dag ca. 70 ansatte og mer enn 700 studenter. Instituttets bachelorprogrammer er blant de mest søkte i landet. Vi tilbyr bachelorgradsstudier i barnevern og sosialt arbeid, mastergradsutdanning i funksjonshemming og samfunn, sosialt arbeid og barnevernsfag, og etter- og videreutdanning. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor sosialt arbeid, barnevern og funksjonshemming og samfunn. Forskningsmiljøene samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har nå ledig fast 100 % stilling som universitetslektor i psykologi.


Om stillingen

Hovedvekten av arbeidet i stillingen vil omfatte undervisning og veiledning av studenter på bachelorprogrammene i barnevern og sosialt arbeid. Her er det mulighet til å delta i videreutvikling av utdanningene. I tillegg til undervisning foregår det forskning og utviklingsarbeid innenfor et bredt spekter av sosialfaglige områder. 

Du vil bli en del av et arbeidsmiljø der oppgavene blir løst gjennom samarbeid og dialog på tvers av fagområdene ved instituttet.

Du rapporterer til instituttleder.


Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning, emneansvar og sensur etter gjeldende studieplaner  
 • Bidra til videreutvikling av fagområder, studieprogram og undervisningsopplegg sammen med instituttets øvrige ansatte
 • Bidra i utviklingen av studentenes psykososiale læringsmiljø
 • Tilrettelegging, oppfølging og veiledning av studenter i praksis 
 • Administrative oppgaver  
 • Stillingen er i hovedsak en undervisningsstilling, men med forskning og utviklingsarbeid innenfor sitt fagområde i det omfang som en universitetslektorstilling åpner for. Normalt kan 20 % av tiden i stilling som universitetslektor brukes til forsknings- og utviklingsarbeid, herunder faglig oppdatering.


Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet psykologi i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

 • Du må være autorisert psykolog (Cand. Psychol. eller tilsvarende)
 • Du må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • I tråd med Personalreglementet for undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU  må du dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå:
 • Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå)
 • Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs


Ønskede kvalifikasjoner

 • Praktisk/klinisk erfaring som er relevant for sosialt arbeid (rus, arbeid, barn, familie, eldre, migrasjon og andre områder)
 • Interesse for og erfaring med veiledning og undervisning
 • Erfaring innen forskning og utvikling betraktes også positivt


Personlige egenskaper

 • Motivert til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Samarbeidsvillig
 • Initiativrik


Vi tilbyr


Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 553 500 - 661 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Søknaden skal foreligge på norsk/skandinavisk.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling
 • Publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid, dersom du har det. Trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 3 arbeider)
 • En liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • Opplysninger om prosjekter du har vært en del av, varighet og størrelse
 • Navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA og forpliktelsene i CoARA om ansvarlig vurdering av forskning og anerkjennelse av en større bredde av faglige bidrag.  Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.


Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.   

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Kristin Viggen, tlf. 482 60 183, e-post kristin.viggen@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Terese Brå, e-terese.bra@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.


Lenke til annonsen og søk på stillingen 
 

Søknadsfrist
12. april 2023