Du er her

Universitetslektor i klinisk nevropsykologi

NTNU - Institutt for psykologi

NTNU - kunnskap for en bedre verden 

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for psykologi 

Vår forskning og undervisning er bygget opp rundt fem perspektiver: biologisk, kognitiv, sosial-, personlighets- og utviklingspsykologi. Vi tilbyr profesjonsstudium i psykologi og studier innenfor læring og arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi har også tre poliklinikker der vi behandler pasienter som en del av profesjonsutdanningen. Institutt for psykologi er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Ved Institutt for psykologi er det ledig stilling som 

NTNU - Universitetslektor i klinisk nevropsykologi 


This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.


Om stillingen

Ved Institutt for psykologi er det ledig en fast stilling som universitetslektor i nevropsykologi.

Institutt for psykologi har omkring 1300 studenter og mer enn 140 ansatte. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi. Vi tilbyr psykologutdanning, og studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet driver også tre psykologiske opplæringsklinikker (poliklinikker): voksen-, barn- og nevroklinikk. Instituttet har utstrakt forskningssamarbeid, både internt og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Vi leter etter en psykologspesialist med engasjement for utdanning av fremtidens psykologer.

Som universitetslektor ved Institutt for psykologi vil du jobbe tett og klinikknært med opplæring av studenter i klinisk nevropsykologi. Ved instituttet vil du samarbeide med erfarne testteknikere, vitenskapelig ansatte og spesialister i klinisk nevropsykologi. Du vil også samarbeide med relevante eksterne miljø som en naturlig del av våre undervisnings- og fagutviklingsaktiviteter. Hovedvekten av arbeidet i stillingen vil omfatte opplæring og veiledning av studenter i utredning av pasienter. Du vil være sentral i studentenes utvikling som psykolog gjennom veiledningen og klinisk opplæring, og vil få muligheten til å påvirke undervisningsopplegget i nevropsykologi for fremtidens psykologer.  

Stillingen rapporterer til instituttleder. 


Arbeidsoppgaver

 • Veiledning i praktisk klinisk nevropsykologisk arbeid for psykologstudenter, herunder inngår også direkte pasientkontakt
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning innen klinisk nevropsykologi 
 • Ivareta enhetens faglige ansvar sammen med de øvrige vitenskapelig ansatte
 • Delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning 
 • Eksamensarbeid inngår i de faste oppgavene
 • Administrative oppgaver

Nevropsykologisk poliklinikk har ansvar for undervisning i psykologutdanningen, men instituttet er helhetlig organisert, slik at det også kan bli aktuelt med oppgaver innenfor grunnemner, bachelor- og masterstudiet i psykologi.

Ansatte må videre delta i gjennomføring av klinikkens rutinemessige system for kvalitetskontroll.

Den som blir ansatt må kunne påregne eventuelle endringer i stillingens ansvars- og arbeidsområder som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer. 


Kvalifikasjonskrav 

Den som ansettes må ha autorisasjon som psykolog i Norge, og ha spesialistkompetanse i klinisk nevropsykologi godkjent av Norsk psykologforening (NPF). Ønskede kvalifikasjoner vil bli tillagt stor vekt. Den som ansettes må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 

Vi viser til §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen. NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Klinisk kompetanse og erfaring innen klinisk nevropsykologi vil vektlegges
 • Bakgrunn fra forskning og akademia 
 • Erfaring med systematisk klinisk kvalitetsarbeid (eks. utarbeidelse og evaluering av pasientforløp) og forskning på klinisk praksis
 • Erfaring fra både nevropsykologisk utredning og behandling/rehabilitering
 • Erfaring med sakkyndige vurderinger (førerkort, arbeid, erstatning, opplæring etc.)


Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Nøyaktig
 • Sosial og samarbeidsvillig
 • Motivert til å bidra til et godt arbeidsmiljø 


Vi tilbyr


Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 649 668 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden skal foreligge på norsk, og må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner («Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU»). Ved spørsmål rundt utforming av redegjørelsen kan du kontakte stillingens kontaktperson ved HR-seksjonen
 • Eventuell publikasjonsliste

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.  

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med førsteamanuensis Alexander Olsen, e-post Alexander.olsen@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Nine Jonstad, e-post: Nine.jonstad@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-647  .
 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. januar 2022