Evidensbasert praksis

 

Hva skal til for å jobbe evidensbasert? Det kan være utfordrende for klinikere å orientere seg i lovverk, veiledere, retningslinjer og forskning, og å implementere dette i egen praksis - med andre ord å jobbe evidensbasert/kunnskapsbasert. Med sjangeren evidensbasert praksis ønsker vi å vise frem hvordan alle disse kildene til god yrkesutøvelse kan eller bør integreres innenfor rammene av en norsk psykologhverdag.

Formålet med artikkelen kan være å vise frem en reflektert og systematisk arbeidsmetode innenfor et felt (heuristisk/pedagogisk siktemål), eller gi leseren en oversikt over relevant og aktuell forskning på et område og drøfte implikasjoner for praksis (oppdatering og refleksjon som siktemål).

Vi krever ikke at forfatteren bruker en spesifikk metode for å belyse problemstillingen, men man bør oppgi hvilket kildegrunnlag artikkelen baserer seg på og hvordan man har gått frem for å finne litteratur. Vanlige vitenskapelige krav til stringens, presisjon og kildebruk vektlegges i vurderingen av artikkelens kvalitet. 

Artikkelen skal være noe mer enn en presentasjon eller en oppsummering av kunnskap. Disse artiklenes originalitet ligger gjerne i å vise hvordan forskning/anbefalinger om evidensbasert praksis kan anvendes i en konkret eller lokal kontekst. Artikkelen skal tilføre feltet noe nytt, og gjerne beskrive overføringsverdien til andre felt. En gjennomarbeidet spesialistoppgave kan være et godt utgangspunkt for artikler i denne sjangeren. 

Innholdet bør knyttes opp mot prinsipperklæringens tre pilarer: ”Evidensbasert psykologisk praksis er integrering av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål”

Artiklene blir fagfellevurdert. 

Maksimal lengde: 28 000 tegn inkludert mellomrom og referanser.

Manuskript sendes til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no

 

Sjekkliste ved innsending
- Manuskriptets utforming skal være i overensstemmelse med retningslinjene til Psykologtidsskriftet (se under).

- Sett «Evidensbasert praksis» som tittel på e-posten.

- E-postens hoveddel skal innholde navn på artikkelen og forfatterne, forslag til minst tre fagfeller uten interessekonflikter, og abstract på engelsk (maks 150 ord).

- Oppgi det totale antall tegn i bidraget (inkludert mellomrom).

- Oppgi om manuskriptet har vært publisert tidligere, eller om det bygger på en spesialist- eller studentoppgave. 

- Gjør rede for eventuelle interessekonflikter, eventuelt gi beskjed om ingen interessekonflikter foreligger. 

- Vær oppmerksom på at automatisk formatering, som for eksempel programmer som EndNote, må deaktiveres før du sender inn manuskriptet.

 

Manuskriptets utforming

- Sett inn sidetall øverst til høyre i manuskriptet

- Skriv antall tegn på manuskriptets første side

- Husk kort stikktittel

- Marker overskriftsivåer tydelig og bruk korte mellomtitler

- Tabeller må lages i word, og ikke sendes som egne bildefiler

- Legg tabeller og figurer til sist i dokumentet. Marker hvor i dokumentet tabellen/figuren skal inn

- Husk å få med en forklarende tekst til hver enkelt tabell/figur. 

- Som en regel skal fotnoter unngås. Kun informasjon om finansiering og interessekonflikter bør rapporteres i fotnoter

- Engelsk abstract skal som regel være strukturert i avsnitt etter formål, metode, resultater og implikasjoner (maks 150 ord).

- Husk å inkludere 4-6 “keywords” i abstract, samt engelsk tittel på abstract

- Referansene skal være i tråd med APA 7, og skal gjengis på norsk. Husk å sjekke at alle DOI-lenker er aktive.

 

Den redaksjonelle prosessen
Etter at manuskriptet er registrert mottatt blir det foretatt en innledende vurdering av fagredaktørene. Fagredaktørene tar stilling til hvorvidt manuskriptet oppfyller kravene vi stiller for publisering i sjangeren evidensbasert praksis. Dersom manuskriptet ikke oppfyller kravene, men vurderes som interessant, kan fagredaktøren be forfatteren om revisjon, og eventuelt foreslå å utvikle teksten i en av vår andre ikke-vitenskapelige sjangre. Vær oppmerksom på at artikler kan refuseres i alle faser av den redaksjonelle prosessen.

Manuskripter som går til fagfellevurdering («peer review»), vurderes av flere uavhengige konsulenter, som regel 2-3 stykk, men av og til flere, hvis temaet er spesielt komplisert eller kontroversielt. Både forfattere og fagfeller er anonyme for hverandre i fagfelleprosessen, med mindre noe annet er avtalt. Forfatteren vil få tilbake en begrunnet vurdering innen tre til fire måneder. Hvis du ikke har mottatt svar innen denne tidsfristen, bør du kontakte redaktøren per e-post.