Evidensbasert praksis

Denne typen fagartikkel gir et oppdatert overblikk over et forskningsområde eller et praksisfelt, og viser hvordan psykologisk teori og forskning kan eller bør integreres innenfor rammene av en norsk psykologhverdag. En artikkel i denne sjangeren kan for eksempel vise frem en reflektert og systematisk arbeidsmetode innenfor et felt (heuristisk siktemål), eller gi leseren en oversikt over relevant og aktuell forskning på et område og drøfte implikasjoner for praksis (oppdatering og refleksjon som siktemål). Vi krever ikke at forfatteren bruker en spesifikk metode for å belyse problemstillingen, men vanlige vitenskapelige krav til stringens, presisjon og kildebruk vektlegges i vurderingen av artikkelens kvalitet. Artiklene blir fagfellevurdert og er poenggivende ved akademiske institusjoner. 

Maksimal lengde: 28 000 tegn inkludert mellomrom og referanser.

 

Hva redaksjonen og fagfellene ser etter når de vurderer denne typen bidrag
Psykologtidsskriftet ønsker å få vurdert følgende kriterier. Ikke alle punktene er nødvendigvis relevante.

Innhold:

 • Aktualitet og relevans: Er artikkelens tema aktuelt og relevant for evidensbasert psykologisk praksis?
 • Kvalitet: I hvilken grad er innholdet knyttet opp mot prinsipperklæringens tre pilarer (”Evidensbasert psykologisk praksis er integrering av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål”)?
 • Hva er tekstens styrker og svakheter?
 • Problemstilling: Er problemstillingen presis og relevant?
 • Litteraturutvalg: Refereres solide, oppdaterte og sentrale kilder innenfor feltet? Beskrives hvordan litteratur er søkt opp?
 • Rekruttering og seleksjon av pasienter: Gjengis tilstrekkelig informasjon av hvordan utvalget er gjort? 
 • Etikk: Følger bruk av kasuistikk/pasientmateriale forskningsetiske retningslinjer?
 • Presentasjon/diskusjon: Er presentasjonen av kunnskapen balansert? Belyses problemstillingen tilstrekkelig? Drøftes implikasjoner for praksis på en grundig og pedagogisk måte?
 • Avslutning/konklusjon: Besvarer forfatteren problemstillingen, hverken mer eller mindre?
 • Veien videre: Hva er artikkelens forbedringspotensiale og muligheter for videreutvikling?

Form:

 • Disposisjon: Har artikkelen en logisk sammenheng?
 • Språk: Er artikkelen pedagogisk? Er språket godt nok?
 • Abstract: Inneholder det engelske sammendraget, bakgrunn, mål/hensikt, hovedpoenger og implikasjoner for praksis?
 • Tabeller/figurer: Er disse lesbare? Tilfører de noe ekstra?
 • Referanser: Er referansene i løpende tekst og litteraturlisten i tråd med APA 5 eller 6, og med norske rettskrivningsregler?
 • Lengde: Er artikkelen innenfor makslengden på 28 000 tegn inkludert mellomrom og referanser? (Lengre artikler kan avtales med redaksjonen)

Manuskript sendes til sjefredaktør Bjørnar Olsen:

bjornar@psykologtidsskriftet.no