Du er her

Seksjonsleder

Lovisenberg Diakonale Sykehus - Nic Waals Institutt

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi, samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no

På Lovisenberg verdsetter vi mangfold og inkludering. Som sykehus for Oslos sentrumsbydeler møter vi mangfoldet i befolkningen hver dag. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til samarbeid og forståelse. Vi håper du vil bli en av oss! 

Vi søker ny seksjonsleder til Seksjon Ungdom 


Nic Waals Institutt (NWI) ivaretar tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. NWI er poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fem kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide), seksjon ambulant behandling (6 – 18 år) og akutt-ambulant hjemmesykehus (0-18 år i samarbeid med BUP Vest). Vi har totalt 65 årsverk og cirka 80 ansatte. NWI samarbeider med bydelene i Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Grünerløkka om FACT Ung, som er 3 - årige pilotprosjekter. Vi har et tett samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet.


Vi søker nå en tillitvekkende og motiverende seksjonsleder for Seksjon Ungdom. Stillingen er ledig fra 01.03.2023. 

Vi ser etter en leder som vil bidra til at seksjonen videreutvikler sitt fagmiljø og behandlingstilbud innen psykisk helsevern for ungdom. Vi søker en leder som evner å skape et godt arbeidsmiljø der det oppleves trygt å jobbe med ungdommer og familier med alvorlige og sammensatte vansker. Seksjonen har om lag 20 ansatte med tverrfaglig sammensetning. Vi har et stort fokus på faglig utvikling og er i stadig arbeid med å forbedre utredningsrutiner, pasientforløp og behandlingsmetoder tilpasset tilstand og behov hos ungdommen og hans/hennes familie. Seksjonen har flere pågående utviklingsprosjekter, herunder implementering av behandlingsmetodikk MBT og seksjonen er også tyngdepunkt for kompetanseteam for psykose og spiseforstyrrelser. Vi har sterkt fokus på utvikling av kompetanse og har tilknyttet oss sterke eksterne veiledere som har stor oversikt over fagfeltet. Vi har et aktivt arbeid ut mot våre bydeler med fokus på helhetlige helsetjenester og godt samarbeid.

Vi har et åpent og godt arbeidsmiljø der respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi ønsker deg som vil bidra med kunnskap, engasjement og videreutvikling inn i et raust miljø med høy motivasjon.


Arbeidsoppgaver:

  • Ha det overordnede, faglige og administrative ansvaret for seksjonen
  • Delta i inntaksarbeid
  • Medvirke i den løpende utviklingen av klinikkens handlingsplaner, kvalitetssikringssystemer, samarbeidsrelasjoner med bydelene og andre sentrale samarbeidspartnere
  • Være en aktiv deltaker i klinikkens ledergruppe og kan fungere som klinikksjefens stedfortreder


Kvalifikasjoner:

  • Relevant grunnutdanning og oppfylle kravene til relevant, klinisk videreutdanning/spesialisering
  • En klar forståelse av lederrollen, resultatorientering og interesse for ledelse
  • Erfaring med administrasjon og ledelse er ønskelig
  • Stor arbeidskapasitet
  • Personlig egnethet og samarbeidsevner
  • Evne til fleksibilitet og selvstendighet 


Vi tilbyr:

Som seksjonsleder ved Seksjon ungdom vil du bli en del av en klinikk med lange tradisjoner og levende pionerånd. Sykehuset har en ubyråkratisk kultur og en størrelse som gir korte beslutningsveier. Det vil være muligheter for for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid. NWI har et varmt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø preget av engasjerte og faglig dyktige kollegaer. Verdiene «nestekjærlighet og kvalitet» etterleves i alle deler av virksomheten. Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Det bes oppgitt to referansepersoner.

Etter lov av 1. april 2007, skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til klinikksjef Anne Benedicte Skirbekk, tlf. 991 59 486 eller til medisinskfaglig rådgiver og avdelingsoverlege Hans Ole Korsgaard. tlf. 22 02 88 00.   


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
4. desember 2022